శ్రీ వల్లభా దేవీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

0
651

శ్రీ వల్లభాం మహాలక్ష్మీం సిద్ధలక్ష్మీం మహేశ్వరీం
వైనాయకీం మహామాయాం గుణత్రయమయీం పరాం!!
మరీచి తనయాం నిత్యాం భగినీం కశ్యపస్య చ!
శ్రియం చ గిరిజాం దేవీం రతిం పుష్టిం మహీం శివాం!!
గణేశోత్సంగసంస్తుత్యాం సిద్ధ వంద్యాం సురేశ్వరీం!!
త్రయీంత్రయ్యంత సంవేద్యాం లోకత్రయ విధాయినీం!
విష్ణు శక్తిం శివేచ్ఛాం చ కామదాం క్రోడశక్తికాం!!
వినాయక సఖీం విద్యాం విశ్వవిజ్ఞాన రూపిణీం!!
వసుధారాం వసుమతీం కాంతిం శాంతిం క్షమాం శుభాం!
సుముఖాం శోభనాం సౌమ్యాం శుద్ధాం శుద్ధికరీం జయం!!
బుద్ధిం బుద్ధిం సమృద్ధిం చ తుష్టిం పుష్టికరీం సతీం!
పరాం పశ్యంతికాం బ్రాహ్మీం మధ్యమాం వైఖరీం క్రియాం!!
ప్రమోదం చ సద్రూపాం సచ్చిత్సుఖ సువిగ్రహాం!
ఆమోదాం చ ప్రమోదాం త్వాం కేవలానంద రూపిణీం!!
జ్ఞాన విజ్ఞానదాం దివ్యాం కళ్యాణీం కరుణాత్మికాం!
యజ్ఞస్వరూపిణీం ఇష్టాం మంత్రాం ద్రవ్యాంచ దేవటం!!
కర్మేష్టదాం కర్మధాత్రీం వేదవేదాంగ రూపిణీం!
ఫలప్రదాత్రీం సుభగాం చోదయిత్రీం సుధర్మిణీమ్!!
పంచ ప్రణవ సంభావ్యాం నాదాంతే సుప్రష్టితాం!
పరాపరాత్మికాం భవ్యాం శబ్దబ్రహ్మాత్మికాం స్వరాం!
సర్వోపనిషదాంతర్యాం సారరూపాం రసేశ్వరీం!
సారాసారవిచారజ్ఞాం బ్రహ్మవిద్యాం భ్రమాపహాం!!
లక్ష్మీం మాయాం కామరూపాం వారాహీం గణనాయికాం!
బీజాక్షరాం సువర్ణాంగీం మాతృకాం మంత్రదీపికాం!!
పద్మహస్తాం బ్రహ్మశక్తిం వందే త్వాం పరమాత్మికాం!
ఇతి శ్రీ వల్లభాదేవ్యాః నామాంకిత మహాస్తవం!!
ఇతి శివం!!

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Saraswati ashtottara satanama stotram