శ్రీ వల్లభా దేవీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | Sri Vallabha Devi Ashtottara Shatanama Stotram

0
912

శ్రీ వల్లభా దేవీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | Sri Vallabha Devi Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Vallabha Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ వల్లభా దేవీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీ వల్లభాం మహాలక్ష్మీం సిద్ధలక్ష్మీం మహేశ్వరీం
వైనాయకీం మహామాయాం గుణత్రయమయీం పరాం!!
మరీచి తనయాం నిత్యాం భగినీం కశ్యపస్య చ!
శ్రియం చ గిరిజాం దేవీం రతిం పుష్టిం మహీం శివాం!!
గణేశోత్సంగసంస్తుత్యాం సిద్ధ వంద్యాం సురేశ్వరీం!!
త్రయీంత్రయ్యంత సంవేద్యాం లోకత్రయ విధాయినీం!
విష్ణు శక్తిం శివేచ్ఛాం చ కామదాం క్రోడశక్తికాం!!
వినాయక సఖీం విద్యాం విశ్వవిజ్ఞాన రూపిణీం!!
వసుధారాం వసుమతీం కాంతిం శాంతిం క్షమాం శుభాం!
సుముఖాం శోభనాం సౌమ్యాం శుద్ధాం శుద్ధికరీం జయం!!
బుద్ధిం బుద్ధిం సమృద్ధిం చ తుష్టిం పుష్టికరీం సతీం!
పరాం పశ్యంతికాం బ్రాహ్మీం మధ్యమాం వైఖరీం క్రియాం!!
ప్రమోదం చ సద్రూపాం సచ్చిత్సుఖ సువిగ్రహాం!
ఆమోదాం చ ప్రమోదాం త్వాం కేవలానంద రూపిణీం!!
జ్ఞాన విజ్ఞానదాం దివ్యాం కళ్యాణీం కరుణాత్మికాం!
యజ్ఞస్వరూపిణీం ఇష్టాం మంత్రాం ద్రవ్యాంచ దేవటం!!
కర్మేష్టదాం కర్మధాత్రీం వేదవేదాంగ రూపిణీం!
ఫలప్రదాత్రీం సుభగాం చోదయిత్రీం సుధర్మిణీమ్!!
పంచ ప్రణవ సంభావ్యాం నాదాంతే సుప్రష్టితాం!
పరాపరాత్మికాం భవ్యాం శబ్దబ్రహ్మాత్మికాం స్వరాం!
సర్వోపనిషదాంతర్యాం సారరూపాం రసేశ్వరీం!
సారాసారవిచారజ్ఞాం బ్రహ్మవిద్యాం భ్రమాపహాం!!
లక్ష్మీం మాయాం కామరూపాం వారాహీం గణనాయికాం!
బీజాక్షరాం సువర్ణాంగీం మాతృకాం మంత్రదీపికాం!!
పద్మహస్తాం బ్రహ్మశక్తిం వందే త్వాం పరమాత్మికాం!
ఇతి శ్రీ వల్లభాదేవ్యాః నామాంకిత మహాస్తవం!!
ఇతి శివం!!

Related Posts

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Saraswati Ashtottara Satanama Stotram

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Budha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu

శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Mahishasura mardini Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Gayathri Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ బాలా అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Annapurna Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ అన్నపూర్ణా అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం