శ్రీ వామన స్తోత్రం (2) – Sri Vamana Stotram Lyrics in Telugu

Sri Vamana Stotram Lyrics in Telugu అదితిరువాచ | నమస్తే దేవదేవేశ సర్వవ్యాపిఞ్జనార్దన | సత్త్వాదిగుణభేదేన లోకవ్యాపారకారణే || ౧ || నమస్తే బహురూపాయ అరూపాయ నమో నమః | సర్వైకాద్భుతరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || ౨ || నమస్తే లోకనాథాయ పరమజ్ఞానరూపిణే | సద్భక్తజనవాత్సల్యశీలినే మంగళాత్మనే || ౩ || యస్యావతారరూపాణి హ్యర్చయంతి మునీశ్వరాః | తమాదిపురుషం దేవం నమామీష్టార్థసిద్ధయే || ౪ || యం న జానంతి శ్రుతయో యం న జాయంతి … Continue reading శ్రీ వామన స్తోత్రం (2) – Sri Vamana Stotram Lyrics in Telugu