శ్రీ వరాహ స్తోత్రం – Sri Varaha Stotram

Bhoo Varaha Swamy Stotram Lyrics in Telugu ఋషయ ఊచు | జితం జితం తేఽజిత యజ్ఞభావనా త్రయీం తనూం స్వాం పరిధున్వతే నమః | యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురధ్వరాః తస్మై నమః కారణసూకరాయ తే || ౧ || రూపం తవైతన్నను దుష్కృతాత్మనాం దుర్దర్శనం దేవ యదధ్వరాత్మకం | ఛన్దాంసి యస్య త్వచి బర్హిరోమ- స్స్వాజ్యం దృశి త్వంఘ్రిషు చాతుర్హోత్రమ్ || ౨ || స్రుక్తుండ ఆసీత్స్రువ ఈశ నాసయో- రిడోదరే చమసాః కర్ణరంధ్రే | … Continue reading శ్రీ వరాహ స్తోత్రం – Sri Varaha Stotram