Sri Varahi Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం

0
186
Sri Varahi Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu
Sri Varahi Sahasranama Stotram Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Varahi Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu PDF

1శ్రీ వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం

దేవ్యువాచ |
శ్రీకంఠ కరుణాసింధో దీనబంధో జగత్పతే |
భూతిభూషితసర్వాంగ పరాత్పరతర ప్రభో || ౧ ||

కృతాంజలిపుటా భూత్వా పృచ్ఛామ్యేకం దయానిధే |
ఆద్యా యా చిత్స్వరూపా యా నిర్వికారా నిరంజనా || ౨ ||

బోధాతీతా జ్ఞానగమ్యా కూటస్థానందవిగ్రహా |
అగ్రాహ్యాతీంద్రియా శుద్ధా నిరీహా స్వావభాసికా || ౩ ||

గుణాతీతా నిష్ప్రపంచా హ్యవాఙ్మనసగోచరా |
ప్రకృతిర్జగదుత్పత్తిస్థితిసంహారకారిణీ || ౪ ||

రక్షార్థం జగతో దేవకార్యార్థం వా సురద్విషామ్ |
నాశాయ ధత్తే సా దేహం తత్తత్కార్యైకసాధకమ్ || ౫ ||

తత్ర భూధరణార్థాయ యజ్ఞవిస్తారహేతవే |
విద్యుత్కేశహిరణ్యాక్షబాలాకాదివధాయ చ || ౬ ||

ఆవిర్బభూవ యా శక్తిర్ఘోరా భూదారరూపిణీ |
వారాహీ వికటాకారా దానవాసురనాశినీ || ౭ ||

సద్యః సిద్ధికరీ దేవీ ఘోరాద్ఘోరతరా శివా |
తస్యాః సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మే సముదీరయ || ౮ ||

కృపాలేశోఽస్తి మయి చేద్భాగ్యం మే యది వా భవేత్ |
అనుగ్రాహ్యా యద్యహం స్యాం తదా వద దయానిధే || ౯ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
సాధు సాధు వరారోహే ధన్యా బహుమతాసి మే |
శుశ్రూషయా సముత్పన్నా భక్తిః శ్రద్ధాన్వితా తవ || ౧౦ ||

సహస్రనామ వారాహ్యాః సర్వసిద్ధివిధాయి చ |
తవ చేన్న ప్రవక్ష్యామి ప్రియే కస్య వదామ్యహమ్ || ౧౧ ||

కింతు గోప్యం ప్రయత్నేన సంరక్ష్యం ప్రాణతోఽపి చ |
విశేషతః కలియుగే న దేయం యస్య కస్యచిత్ |
సర్వేఽన్యథా సిద్ధిభాజో భవిష్యంతి వరాననే || ౧౨ ||

ఓం అస్య శ్రీవారాహీసహస్రనామస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | వారాహీ దేవతా | ఐం బీజమ్ | క్రోం శక్తిః | హుం కీలకమ్ | మమ సర్వార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ఓం వారాహీ వామనీ వామా బగళా వాసవీ వసుః |
వైదేహీ వీరసూర్బాలా వరదా విష్ణువల్లభా || ౧౩ ||

వందితా వసుదా వశ్యా వ్యాత్తాస్యా వంచినీ బలా |
వసుంధరా వీతిహోత్రా వీతరాగా విహాయసీ || ౧౪ ||

సర్వా ఖనిప్రియా కామ్యా కమలా కాంచనీ రమా |
ధూమ్రా కపాలినీ వామా కురుకుల్లా కలావతీ || ౧౫ ||

యామ్యాఽఽగ్నేయీ ధరా ధన్యా ధర్మిణీ ధ్యానినీ ధ్రువా |
ధృతిర్లక్ష్మీర్జయా తుష్టిః శక్తిర్మేధా తపస్వినీ || ౧౬ ||

వేధా జయా కృతిః కాంతిః స్వాహా శాంతిర్దమా రతిః |
లజ్జా మతిః స్మృతిర్నిద్రా తంత్రా గౌరీ శివా స్వధా || ౧౭ ||

చండీ దుర్గాఽభయా భీమా భాషా భామా భయానకా |
భూదారా భయహా భీరుర్భైరవీ భంగరా భటీ || ౧౮ ||

ఘుర్ఘురా ఘోషణా ఘోరా ఘోషిణీ ఘోణసంయుతా |
ఘనాఘనా ఘర్ఘరా చ ఘోణయుక్తాఽఘనాశినీ || ౧౯ ||

పూర్వాగ్నేయీ యాతు యామ్యా వాయవ్యుత్తరవారుణీ |
ఐశాన్యూర్ధ్వాధఃస్థితా చ పృష్ఠదక్షాగ్రవామగా || ౨౦ ||

హృన్నాభిబ్రహ్మరంధ్రార్కస్వర్గపాతాళభూమిగా |
ఐం శ్రీః హ్రీః క్లీం తీర్థగతిః ప్రీతిర్ధీర్గీః కలాఽవ్యయా || ౨౧ ||

ఋగ్యజుః సామరూపా చ పరా పోత్రిణ్యుదుంబరా |
గదాసిశక్తిచాపేషుశూలచక్రర్ష్టిధారిణీ || ౨౨ ||

జరతీ యువతీ బాలా చతురంగబలోత్కటా |
సత్యాక్షరా నిధిర్నేత్రీ ధాత్రీ పోత్రీ పరా పటుః || ౨౩ ||

క్షేత్రజ్ఞా కంపినీ జ్యేష్ఠా దురాధర్షా ధురంధరా |
మాలినీ మానినీ మాతా మాననీయా మనస్వినీ || ౨౪ ||

మదోత్కటా మన్యుకరీ మనురూపా మనోజవా |
మేదస్వినీ మద్యరతా మధుపా మంగళాఽమరా || ౨౫ ||

మాయా మాతాఽఽమయహరీ మృడానీ మహిళా మృతిః |
మహాదేవీ మోహహరీ మంజుర్మృత్యుంజయాఽమలా || ౨౬ ||

మాంసలా మానవా మూలా మహారాత్రిర్మదాలసా |
మృగాంకా మేనకా మాన్యా మహిషఘ్నీ మదంతికా || ౨౭ ||

మూర్ఛామోహమృషామోఘామదమృత్యుమలాపహా |
సింహర్క్షమహిషవ్యాఘ్రమృగక్రోడాననా ధునీ || ౨౮ ||

ధరిణీ ధారిణీ ధేనుర్ధరిత్రీ ధావనీ ధవా |
ధర్మధ్వనా ధ్యానపరా ధనధాన్యధరాప్రదా || ౨౯ ||

పాపదోషరిపువ్యాధినాశినీ సిద్ధిదాయినీ |
కలాకాష్ఠాక్షమాపక్షాహస్త్రుటిశ్వాసరూపిణీ || ౩౦ ||

సమృద్ధా సుభుజా రౌద్రీ రాధా రాగా రమారణిః |
రామా రతిప్రియా రుష్టా రక్షిణీ రవిమధ్యగా || ౩౧ ||

రజనీ రమణీ రేవా రంకినీ రంజినీ రమా |
రోషా రోషవతీ రూక్షా కరిరాజ్యప్రదా రతా || ౩౨ ||

రూక్షా రూపవతీ రాస్యా రుద్రాణీ రణపండితా |
గంగా చ యమునా చైవ సరస్వతిస్వసూర్మధుః || ౩౩ ||

గండకీ తుంగభద్రా చ కావేరీ కౌశికీ పటుః |
కట్వోరగవతీ చారా సహస్రాక్షా ప్రతర్దనా || ౩౪ ||

సర్వజ్ఞా శాంకరీ శాస్త్రీ జటాధారిణ్యయోరదా |
యావనీ సౌరభీ కుబ్జా వక్రతుండా వధోద్యతా || ౩౫ ||

చంద్రాపీడా వేదవేద్యా శంఖినీ నీలలోహితా |
ధ్యానాతీతాఽపరిచ్ఛేద్యా మృత్యురూపా త్రివర్గదా || ౩౬ ||

అరూపా బహురూపా చ నానారూపా నతాననా |
వృషాకపిర్వృషారూఢా వృషేశీ వృషవాహనా || ౩౭ ||

వృషప్రియా వృషావర్తా వృషపర్వా వృషాకృతిః |
కోదండినీ నాగచూడా చక్షుష్యా పరమార్థికా || ౩౮ ||

దుర్వాసా దుర్గహా దేవీ దురావాసా దురారిహా |
దుర్గా రాధా దుఃఖహంత్రీ దురారాధ్యా దవీయసీ || ౩౯ ||

దురావాసా దుష్ప్రహస్తా దుష్ప్రకంపా దురూహిణీ |
సువేణీ రమణీ శ్యామా మృగవ్యాధార్ఘతాపినీ || ౪౦ ||

ఉగ్రా తార్క్షీ పాశుపతీ కౌణపీ కుణపాశనా | [దుర్గా]
కపర్దినీ కామకామా కమనీయా కలోజ్జ్వలా || ౪౧ ||

కాసావహృత్కారకానీ కంబుకంఠీ కృతాగమా |
కర్కశా కారణా కాంతా కల్పాఽకల్పా కటంకటా || ౪౨ ||

శ్మశాననిలయా భిన్నా గజారుఢా గజాపహా |
తత్ప్రియా తత్పరా రాయా స్వర్భానుః కాలవంచినీ || ౪౩ ||

శాఖా విశాఖా గోశాఖా సుశాఖా శేషశాఖినీ |
వ్యంగా శుభాంగా వామాంగా నీలాంగాఽనంగరూపిణీ || ౪౪ ||

సాంగోపాంగా చ సారంగా సుభాంగా రంగరూపిణీ |
భద్రా సుభద్రా భద్రాక్షీ సింహికా వినతాఽదితిః || ౪౫ ||

హృద్యాఽవద్యా సుపద్యా చ గద్యపద్యప్రియా ప్రసూః |
చర్చికా భోగవత్యంబా సారసీ శబరీ నటీ || ౪౬ ||

యోగినీ పుష్కలాఽనంతా పరా సాంఖ్యా శచీ సతీ |
నిమ్నగా నిమ్ననాభిశ్చ సహిష్ణుర్జాగృతీ లిపిః || ౪౭ ||

దమయంతీ దమీ దండోద్దండినీ దారదాయికా |
దీపినీ దావినీ ధాత్రీ దక్షకన్యా దమ్యా దరత్ || ౪౮ ||

దాహినీ ద్రవిణీ దర్వీ దండినీ దండనాయికా |
దానప్రియా దోషహంత్రీ దుఃఖదారిద్ర్యనాశినీ || ౪౯ ||

దోషదా దోషకృద్దోగ్ధ్రీ దోహతీ దేవికాఽధనా |
దర్వీకరీ దుర్వలితా దుర్యుగాఽద్వయవాదినీ || ౫౦ ||

చరాచరాఽనంతవృష్టిరున్మత్తా కమలాఽలసా |
తారిణీ తారకాంతారా పరమాత్మాబ్జలోచనా || ౫౧ ||

ఇందుర్హిరణ్యకవచా వ్యవస్థా వ్యవసాయికా |
ఈశనందా నదీ నాగీ యక్షిణీ సర్పిణీ వరీ || ౫౨ ||

సుధా సురా విశ్వసహా సువర్ణాంగదధారిణీ |
జననీ ప్రీతిభాగేశీ సామ్రాజ్ఞీ సంవిదుత్తమా || ౫౩ ||

అమేయాఽరిష్టదమనీ పింగళా లింగధారిణీ |
చాముండా ప్లావినీ హాలా బృహజ్జ్యోతిరురుక్రమా || ౫౪ ||

సుప్రతీకా చ సుగ్రీవా హవ్యవాహా ప్రలాపినీ |
నభస్యా మాధవీ జ్యేష్ఠా శిశిరా జ్వాలినీ రుచిః || ౫౫ ||

శుక్లా శుక్రా శుచా శోకా శుకీ భేకీ పికీ బకీ |
పృషదశ్వా నభోయోనిః సుప్రతీకా విభావరీ || ౫౬ ||

గర్వితా గుర్విణీ గణ్యా గురుర్గురుధరీ గయా |
గంధర్వీ గణికా గుంద్రా గారుడీ గోపికాఽగ్రగా || ౫౭ ||

గణేశీ గామినీ గంతా గోపతిర్గంధినీ గవీ |
గర్జితా గాననీ గోనా గోరక్షా గోవిదాం గతిః || ౫౮ ||

గ్రాథికీ గ్రథికృద్గోష్ఠీ గర్భరూపా గుణైషిణీ |
పారస్కరీ పాంచనదా బహురూపా విరూపికా || ౫౯ ||

ఊహా వ్యూహా దురూహా చ సమ్మోహా మోహహారిణీ |
యజ్ఞవిగ్రహిణీ యజ్ఞా యాయజూకా యశస్వినీ || ౬౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back