శ్రీ వారాహీదేవి అనుగ్రహాష్టకమ్ – Sri Varahidevi Anugrahashtakam

0
1451

మాతర్జగద్రచననాటకసూత్రధార,
స్త్వద్రూప మాకలయితుం పరమార్థతోయమ్
ఈశోప్యనీశ్వరపదం సముపైతి తాజృ
క్యోన్యః స్తవం కిమివ తావక మాదధాతు II 1

నామాని కింతు గృణత్తవ లోకతుండే,
నాడంబరం స్పృశతి దండధరస్యదండః.
యల్లేశలంబిత భవాంబునిధి ర్యతో య,
త్త్వన్నామసంస్మృతి రియం ననునస్తుతి స్తే II 2

త్వచ్చింతనాదరసముల్లసదప్రమేయా,
నందోదయాత్సముదిత స్స్ఫుటరోమహర్షః
మాతర్నమామి సుదినానిసదేత్యముంత్వా
మభ్యర్థయే ర్థమితి పూరయతా ద్దయాళో II 3

ఇంద్రేందుమౌళివిధి కేశవమౌళిరత్న,
రోచిశ్చయోజ్జ్వలితపాదసరోజయుగ్మే
చేతోమతౌ మమ సదా ప్రతిబింబితా త్వం
భూయో భవాని విదధాతు సదోరుహారే II 4

లీలోద్ధృతక్షితితలస్య వరాహమూర్తే,
ర్వారాహమూర్తి రఖిలార్థకరీ త్వమేవ
ప్రాలేయరశ్మిసుకల్లోలసి తాపతంసా,
త్వం దేవి వామతనుభాగహరా హరస్య II 5

త్వా మంబ తప్తకనకోజ్జ్వలకాంతి మంత,
ర్యే చింతయంతి యువతీతను మాగళాంతామ్
చక్రాయుధాం త్రివయనాం వరపోత్రినక్త్రాం,
తేషాం పదాంబుజయుగం ప్రణమంతి దేవాః II 6

త్వత్సేవనస్ఖలితపాపచయస్య మాత,
ర్మోక్షోపి యత్ర న సతాం గణనా ముపైతి
దేవాసురోరగనృపాలనమస్యపాద,
స్తత్ర శ్రియః పటుగిరః కియ దేవ మస్తు II 7

కిం దుష్కరం త్వయి మనోవిషయం గతాయాం,
కిం దుర్లభం త్వయి విధానవదర్చితాయామ్
కిం దుష్కరం త్వయి పకృత్స్మృతి మాగతాయాం,
కిం దుర్జయం త్వయి కృతస్తుతివాదపుంసామ్ II 8

శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం – Sri Varahi Devi Kavacham