శ్రీ వారాహీదేవి అనుగ్రహాష్టకమ్ – Sri Varahidevi Anugrahashtakam

మాతర్జగద్రచననాటకసూత్రధార, స్త్వద్రూప మాకలయితుం పరమార్థతోయమ్ ఈశోప్యనీశ్వరపదం సముపైతి తాజృ క్యోన్యః స్తవం కిమివ తావక మాదధాతు II 1 నామాని కింతు గృణత్తవ లోకతుండే, నాడంబరం స్పృశతి దండధరస్యదండః. యల్లేశలంబిత భవాంబునిధి ర్యతో య, త్త్వన్నామసంస్మృతి రియం ననునస్తుతి స్తే II 2 త్వచ్చింతనాదరసముల్లసదప్రమేయా, నందోదయాత్సముదిత స్స్ఫుటరోమహర్షః మాతర్నమామి సుదినానిసదేత్యముంత్వా మభ్యర్థయే ర్థమితి పూరయతా ద్దయాళో II 3 ఇంద్రేందుమౌళివిధి కేశవమౌళిరత్న, రోచిశ్చయోజ్జ్వలితపాదసరోజయుగ్మే చేతోమతౌ మమ సదా ప్రతిబింబితా త్వం భూయో భవాని విదధాతు సదోరుహారే II … Continue reading శ్రీ వారాహీదేవి అనుగ్రహాష్టకమ్ – Sri Varahidevi Anugrahashtakam