శ్రీ వాసవీకన్యకాష్టకం – Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam in Telugu

0
1867

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam

నమో దేవ్యై సుభద్రాయై కన్యకాయై నమో నమః |
శుభం కురు మహాదేవి వాసవ్యైచ నమో నమః || ౧ ||

జయాయై చంద్రరూపాయై చండికాయై నమో నమః |
శాంతిమావహనోదేవి వాసవ్యై తే నమో నమః || ౨ ||

నందాయైతే నమస్తేస్తు గౌర్యై దేవ్యై నమో నమః |
పాహినః పుత్రదారాంశ్చ వాసవ్యై తే నమో నమః || ౩ ||

అపర్ణాయై నమస్తేస్తు కౌసుంభ్యై తే నమో నమః |
నమః కమలహస్తాయై వాసవ్యై తే నమో నమః || ౪ ||

చతుర్భుజాయై శర్వాణ్యై శుకపాణ్యై నమో నమః |
సుముఖాయై నమస్తేస్తు వాసవ్యై తే నమో నమః || ౫ ||

కమలాయై నమస్తేస్తు విష్ణునేత్ర కులాలయే |
మృడాన్యైతే నమస్తేస్తు వాసవ్యై తే నమో నమః || ౬ ||

నమశ్శీతలపాదాయై నమస్తే పరమేశ్వరీ |
శ్రియం నోదేహి మాతస్త్వం వాసవ్యై తే నమో నమః || ౭ ||

త్వత్పాదపద్మవిన్యాసం చంద్రమండల శీతలం |
గృహేషు సర్వదాఽస్మాకం దేహి శ్రీ పరమేశ్వరి || ౮ ||

Download PDF here Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam – శ్రీ వాసవీకన్యకాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here