శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్ – Sri Venkatesha Karavalamba Stotram in Telugu

0
2415

Sri Venkatesha Karavalamba Stotram in Telugu

Sri Venkateshwara Karavalamba Stotram Lyrics

Sri Venkateswara Stotram

శ్రీశేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే
నారాయణాచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష |
లీలాకటాక్ష-పరిరక్షిత-సర్వలోక
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ ||

బ్రహ్మాదివందితపదాంబుజ శంఖపాణే
శ్రీమత్సుదర్శన-సుశోభిత-దివ్యహస్త |
కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ||

వేదాంత-వేద్య భవసాగర-కర్ణధార
శ్రీపద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ |
లోకైకపావన పరాత్పర పాపహారిన్
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

లక్ష్మీపతే నిగమలక్ష్య నిజస్వరూప
కామాదిదోషపరిహారక బోధదాయిన్ |
దైత్యాదిమర్దన జనార్దన వాసుదేవ
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ ||

తాపత్రయం హర విభో రభసా మురారే
సంరక్ష మాం కరుణయా సరసీరుహాక్ష |
మచ్ఛిష్య ఇత్యనుదినం పరిరక్ష విష్ణో
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ ||

శ్రీ జాతరూపనవరత్న లసత్కిరీట-
కస్తూరికాతిలకశోభిలలాటదేశ |
రాకేందుబింబవదనాంబుజ వారిజాక్ష
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౬ ||

వందారులోకవరదానవచోవిలాస
రత్నాఢ్యహార-పరిశోభిత-కంబుకంఠ |
కేయూరరత్న-సువిభాసి-దిగంతరాల
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౭ ||

దివ్యాంగదాంచిత-భుజద్వయ మంగళాత్మన్
కేయూరభూషణ-సుశోభిత-దీర్ఘబాహో |
నాగేంద్ర-కంకణ-కరద్వయ కామదాయిన్
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮ ||

స్వామిన్ జగద్ధరణవారిధిమధ్యమగ్నం
మాముద్ధారద్య కృపయా కరుణాపయోధే |
లక్ష్మీం చ దేహి మమ ధర్మ-సమృద్ధిహేతుం
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౯ ||

దివ్యాంగరాగపరిచర్చిత-కోమలాంగ
పీతాంబరావృతతనో తరుణార్క-దీప్తే
సత్కాంచనాభ-పరిధాన-సుపట్టబంధ
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౦ ||

రత్నాఢ్యదామ-సునిబద్ధ-కటి-ప్రదేశ
మాణిక్యదర్పణ-సుసన్నిభ-జానుదేశ |
జంఘాద్వయేన పరిమోహిత సర్వలోక
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౧ ||

లోకైకపావన-సరిత్పరిశోభితాంఘ్రే
త్వత్పాదదర్శన దినే చ మమాఘమీశ |
హార్దం తమశ్చ సకలం లయమాప భూమన్
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౨ ||

కామాది-వైరి-నివహోఽచ్యుత మే ప్రయాతః
దారిద్ర్యమప్యపగతం సకలం దయాళో |
దీనం చ మాం సమవలోక్య దయార్ద్ర దృష్ట్యా
శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౩ ||

శ్రీవేంకటేశ-పదపంకజ-షట్పదేన
శ్రీమన్నృసింహయతినా రచితం జగత్యామ్ |
యే తత్పఠంతి మనుజాః పురుషోత్తమస్య
తే ప్రాప్నువంతి పరమాం పదవీం మురారేః || ౧౪ ||

|| ఇతి శ్రీ శృంగేరి జగద్గురుణా శ్రీ నృసింహ భారతి స్వామినా రచితం శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Download PDF here Sri Venkatesha Karavalamba Stotram – శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్

Related Posts

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram

Subrahmanya Ashtakam | Karavalamba Stotram

లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం – Lakshmi Nrusimha karavalamba stotram

Vishnu Shatpadi Stotram

Vishnu Ashtavimshati Nama Stotram

Vishnu Shodasa Nama Stotram | Lord Sri Vishnu 16 Names

Sri Vishnu stavaraja

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Ahobala Narasimha Stotram | Sri Ahobila Lakshmi Narasimha Swamy Stotram

Sri Krishna Stotram (Vasudeva Krutam)

Sivanandalahari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here