శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

0
1487
Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu
Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

ధ్యానం |
శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం |
శ్రిత చేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే ||

ఋషయ ఊచుః |
సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంగపారగ |
యేనచారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ ||

భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే |
ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ ||
ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || ౨ ||

శ్రీసూత ఉవాచ ||
అస్తి కించిన్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్ |
పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే || ౩ ||

నామ్నామష్టశతం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ |
ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణదీసంభవాని చ || ౪ ||

బ్రహ్మా తు పూర్వమభ్యర్చ్య శ్రీమద్వేంకటనాయకమ్ |
అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్నామభిర్మునిపూజితైః || ౫ ||

స్వాభీష్టం లబ్ధవాన్ బ్రహ్మా సర్వలోకపితామహః |
భవద్భిరపి పద్మైశ్చ సమర్చస్తైశ్చ నామభిః || ౬ ||

తేషాం శేషనగాధీశ మనసోల్లాసకారిణాం |
నామ్నామష్టశతం పుణ్యం వేంకటాద్రినివాసినః || ౭ ||

ఆయురారోగ్యదం పుంసాం ధనధాన్యసుఖప్రదమ్ |
జ్ఞానప్రదం విశేషేణ మహదైశ్వర్యకారకమ్ || ౮ ||

అర్చయేన్నామభిర్దివ్యైః వేంకటేశపదాంకితైః |
నామ్నామష్టశతస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || ౯ ||

ఛందోఽనుష్టుప్ తథా దేవో వేంకటేశ ఉదాహృతః |
నీలగోక్షీరసంభూతో బీజమిత్యుచ్యతే బుధైః || ౧౦ ||

శ్రీనివాసస్తథా శక్తిర్హృదయం వేంకటాధిపః |
వినియోగస్తథాఽభీష్టసిద్ధ్యర్థే చ నిగద్యతే || ౧౧ ||

ఓం నమో వేంకటేశాయ శేషాద్రినిలయాయ చ |
వృషదృగ్గోచరాయాఽథ విష్ణవే సతతం నమః || ౧౨ ||

సదంజనగిరీశాయ వృషాద్రిపతయే నమః |
మేరుపుత్రగిరీశాయ సరస్స్వామితటీజుషే || ౧౩ ||

కుమారాకల్పసేవ్యాయ వజ్రిదృగ్విషయాయ చ |
సువర్చలాసుతన్యస్తసేనాపత్యభరాయ చ || ౧౪ ||

రామాయ పద్మనాభాయ సదావాయుస్తుతాయ చ |
త్యక్తవైకుంఠలోకాయ గిరికుంజవిహారిణే || ౧౫ ||

హరిచందనగోప్తేంద్రస్వామినే సతతం నమః |
శంకరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమో నమః || ౧౬ ||

వసూపరిచరత్రాత్రే కృష్ణాయ సతతం నమః |
అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే వేంకటాయ చ || ౧౭ ||

సనకాదిమహాయోగిపూజితాయ నమో నమః |
దేవజిత్ప్రముఖానంతదైత్యసంఘప్రణాశినే || ౧౮ ||

శ్వేతద్వీపవసన్ముక్తపూజితాంఘ్రియుగాయ చ |
శేషపర్వతరూపత్వప్రకాశనపరాయ చ || ౧౯ ||

సానుస్థాపితతార్క్ష్యాయ తార్క్ష్యాచలనివాసినే |
మాయాగూఢవిమానాయ గరుడస్కంధవాసినే || ౨౦ ||

అనంతశిరసే నిత్యమనంతాక్షాయ తే నమః |
అనంతచరణాఽథ శ్రీశైలనిలయాయ చ || ౨౧ ||

దామోదరాయ తే నిత్యం నీలమేఘనిభాయ చ |
బ్రహ్మాదిదేవదుర్దర్శవిశ్వరూపాయ తే నమః || ౨౨ ||

వైకుంఠాగతసద్ధేమవిమానాంతర్గతాయ చ |
అగస్త్యాభ్యర్చితాశేషజనదృగ్గోచరాయ చ || ౨౩ ||

వాసుదేవాయ హరయే తీర్థపంచకవాసినే |
వామదేవప్రియాయాథ జనకేష్టప్రదాయ చ || ౨౪ ||

మార్కండేయమహాతీర్థజాతపుణ్యప్రదాయ చ |
వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే చ చంద్రలావణ్యదాయినే || ౨౫ ||

నారాయణనగేశాయ బ్రహ్మక్ళుప్తోత్సవాయ చ |
శంకచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ చ || ౨౬ ||

ద్రవన్మృగమదాసక్తవిగ్రహాయ నమో నమః |
కేశవాయ నమోనిత్యం నిత్యయౌవనమూర్తయే || ౨౭ ||

అర్థితార్థప్రదాత్రే చ విశ్వతీర్థాఘహారిణే |
తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే || ౨౮ ||

కుమారధారికావాసస్కందాభీష్టప్రదాయ చ |
జానుదఘ్నసమద్భూతపౌత్రిణే కూర్మమూర్తయే || ౨౯ ||

కిన్నరద్వంద్వశాపాంతప్రదాత్రే విభవే నమః |
వైఖానసమునిశ్రేష్ఠపూజితాయ నమో నమః || ౩౦ ||

సింహాచలనివాసాయ శ్రీమన్నారాయణాయ చ |
సద్భక్తనీలకంఠార్చ్యనృసింహాయ నమో నమః || ౩౧ ||

కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠసేనాపత్యప్రదాయ చ |
దుర్మేధఃప్రాణహర్త్రే చ శ్రీధరాయ నమో నమః || ౩౨ ||

క్షత్రియాంతకరామాయ మత్స్యరూపాయ తే నమః |
పాండవారిప్రహర్త్రే చ శ్రీకరాయ నమో నమః || ౩౩ ||

ఉపత్యకాప్రదేశస్థశంకరధ్యాతమూర్తయే |
రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే || ౩౪ ||

లసల్లక్ష్మీకరాంభోజదత్తకల్హారకస్రజే |
సాలగ్రామనివాసాయ శుకదృగ్గోచరాయ చ || ౩౫ ||

నారాయణార్థితాశేషజనదృగ్విషయాయ చ |
మృగయారసికాయాఽథ వృషభాసురహారిణే || ౩౬ ||

అంజనాగోత్రపతయే వృషభాచలవాసినే |
అంజనాసుతదాత్రే చ మాధవీయాఘహారిణే || ౩౭ ||

ప్రియంగుప్రియభక్షాయ శ్వేతకోలవరాయ చ |
నీలధేనుపయోధారాసేకదేహోద్భవాయ చ || ౩౮ |

శంకరప్రియమిత్రాయ చోళపుత్రప్రియాయ చ |
సుధర్మిణే సుచైతన్యప్రదాత్రే మధుఘాతినే || ౩౯ ||

కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదాంతదేశికత్వప్రదాయ చ |
వరాహాచలనాథాయ బలభద్రాయ తే నమః || ౪౦ ||

త్రివిక్రమాయ మహతే హృషీకేశాయ తే నమః |
అచ్యుతాయ నమో నిత్యం నీలాద్రినిలయాయ చ || ౪౧ ||

నమః క్షీరాబ్ధినాథాయ వైకుంఠాచలవాసినే |
ముకుందాయ నమో నిత్యమనంతాయ నమో నమః || ౪౨ ||

విరించాభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ తే నమః |
సువర్ణముఖరీస్నాతమనుజాభీష్టదాయినే || ౪౩ ||

హలాయుధజగత్తీర్థసమస్తఫలదాయినే |
గోవిందాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౪౪ ||

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం చతుర్థ్యా నమసాన్వితమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః || ౪౫ ||

తస్య శ్రీవేంకటేశశ్చ ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్ |
అర్చనాయాం విశేషేణ గ్రాహ్యమష్టోత్తరం శతమ్ || ౪౬ ||

వేంకటేశాభిధే యైర్యో వేంకటాద్రినివాసినమ్ |
అర్చయేన్నామభిస్తస్య ఫలం ముక్తిం న సంశయః || ౪౬ ||

గోపనీయమిదం స్తోత్రం సర్వేషాం న ప్రకాశయేత్ |
శ్రద్ధాభక్తియుజామేవ దాపయేన్నామసంగ్రహమ్ || ౪౮ ||

ఇతి శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే |
కపిలాఖ్యమహాయోగిసకాశాత్తు మయాశ్రుతమ్ |
తదుక్తం భవతామద్య సద్యః ప్రీతికరం హరేః || ౪౯ ||
ఇతి శ్రీవరాహపురాణే శ్రీవేంకటేశాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం ||

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Related Posts

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Budha Ashtottara Satanama Stotram in English

Sri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తర శతనామావళిః

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Shani Ashtottara Satanamavali

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali

Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here