శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics ధ్యానం | శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం | శ్రిత చేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే || ఋషయ ఊచుః | సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంగపారగ | యేనచారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ || భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే | ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ || ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || ౨ || శ్రీసూత ఉవాచ || అస్తి … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu