శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

  SRI VENKATESHWARA STOTRAS ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః | ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః | ఓం వృషద్దృగ్గోచరాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం సదంజనగిరీశాయ నమః | ఓం వృషాద్రిపతయే నమః | ఓం మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః | ఓం సరస్వామితటీజుషే నమః | ఓం కుమారాకల్పసేవ్యాయ నమః | ఓం వజ్రిదృగ్విషయాయ నమః | ౧౦ ఓం సువర్చలాసుతన్యస్తసేనాపత్యభరాయ నమః | ఓం రామాయ నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu