శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

0
6819

Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram Lyrics

అస్య శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వేంకటేశ్వరో దేవతా ఇష్టార్థే వినియోగః |

నారాయణో జగన్నాథో వారిజాసనవందితః |
స్వామిపుష్కరిణీవాసీ శంఖచక్రగదాధరః || ౧ ||

పీతాంబరధరో దేవో గరుడాసనశోభితః |
కందర్పకోటిలావణ్యః కమలాయతలోచనః || ౨ ||

ఇందిరాపతిగోవిందః చంద్రసూర్యప్రభాకరః |
విశ్వాత్మా విశ్వలోకేశో జయ శ్రీవేంకటేశ్వరః || ౩ ||

ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
దారిద్ర్యదుఃఖనిర్ముక్తో ధనధాన్యసమృద్ధిమాన్ || ౪ ||

జనవశ్యం రాజవశ్యం సర్వకామార్థసిద్ధిదమ్ |
దివ్యతేజః సమాప్నోతి దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి || ౫ ||

గ్రహరోగాదినాశం చ కామితార్థఫలప్రదమ్ |
ఇహ జన్మని సౌఖ్యం చ విష్ణు సాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౬ ||

ఇతి బ్రహ్మాండపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శ్రీ వేంకటేశద్వాదశనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Download PDF here Sri Venkateshwara Dvadasha nama stotram – వేంకటేశ ద్వాదశనామస్తోత్రం

Related Posts

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

Sri Shiva Dvadashanama Stotram

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas Lyrics in English | Lord Surya Stotras

Sri Krishna Dvadashanama Stotram | Sri Krishna Dwadasa Nama Stotram

Dvadasa Jyothirlingani

Sri Saraswathi Dvadasanama Stotram

Sri Anjaneya Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Krishna Dwadasa Nama Stotram | శ్రీ కృష్ణ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు – Dvadasa Aditya Dhyana Slokas

Sri Saraswathi Dvadasa Nama Stotram | శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Shiva Dwadasa Nama Stotram | శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాని – Dvadasa Jyothirlingani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here