శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

0
1381

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేఽర్థినాం
శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧ ||

లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమచక్షుషే
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౨ ||

శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౩ ||

సర్వావయవసౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౪ ||

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే
సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౫ ||

స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషిణే
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౬ ||

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౭ ||

ఆకాల తత్త్వమశ్రాంతమాత్మనామనుపశ్యతాం
అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౮ ||

ప్రాయస్స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా
కృపయాఽఽదిశతే శ్రీమద్ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౯ ||

దయామృతతరంగిణ్యాస్తరంగైరివశీతలైః
అపాంగైః సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౧౦ ||

స్రగ్భూషాంబరహేతీనాం సుషమావహ మూర్తయే
సర్వార్తిశమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౧౧ ||

శ్రీవైకుంఠవిరక్తాయ స్వామిపుష్కరిణీతటే
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౧౨ ||

శ్రీమద్సుందరజామాతృ మునిమానసవాసినే
సర్వలోకనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧౩ ||

మంగళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమైః
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్ || ౧౪ ||

Download PDF here Sri Venkateshwara Mangalashasanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం
Related Posts

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

గోవిందనామాల విశిష్టత ఏమిటి?

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ – Sri Venkateshwara Puja Vidhanam in Telugu.

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీనివాసగద్యం – Srinivasa gadyam in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

Sri Venkateshwara Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam

Kali Santaraka Stotram | కలిసంతారక స్తోత్రమ్, Lord Venkateshwara Swamy Stotras

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here