శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేఽర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౧ || లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమచక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౨ || శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || ౩ || సర్వావయవసౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || ౪ || నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్ … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam