శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram Lyrics శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ | భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరమ్ | పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || ౧ || పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిమ్ | ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || ౨ || నారద ఉవాచ | నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ | ముఖ్య వృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ || ౩ || … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu