శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

0
870
venkateswara swamy strotram
శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

venkateswara swamy strotram

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం విశ్వేశాయ నమః
ఓం విశ్వభావనాయ నమః
ఓం విశ్వసృజే నమః
ఓం విశ్వసంహర్త్రే నమః
ఓం విశ్వప్రాణాయ నమః
ఓం విరాడ్వపుషే నమః
ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః
ఓం అశేషభక్తదుఃఖప్రణాశనాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం శేషస్తుత్యాయ నమః
ఓం శేషశాయినే నమః
ఓం విశేషజ్ఞాయ నమః
ఓం విభవే నమః
ఓం స్వభువే నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం వర్ధిష్ణవే నమః
ఓం ఉత్సహిష్ణవే నమః
ఓం సహిష్ణుకాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః
ఓం గ్రసిష్ణవే నమః
ఓం వర్తిష్ణవే నమః
ఓం భరిష్ణుకాయ నమః
ఓం కాలయంత్రే నమః
ఓం కాలగోప్త్రే నమః
ఓం కాలాయ నమః
ఓం కాలాంతకాయ నమః
ఓం అఖిలాయ నమః
ఓం కాలగమ్యాయ నమః || ౩౦ ||

ఓం కాలకంఠవంద్యాయ నమః
ఓం కాలకలేశ్వరాయ నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం స్వయంభువే నమః
ఓం అంభోజనాభాయ నమః
ఓం స్తంభితవారిధయే నమః
ఓం అంభోధినందినీజానయే నమః
ఓం శోణాంభోజపదప్రభాయ నమః
ఓం కంబుగ్రీవాయ నమః
ఓం శంబరారిరూపాయ నమః || ౪౦ ||

ఓం శంబరజేక్షణాయ నమః
ఓం బింబాధరాయ నమః
ఓం బింబరూపిణే నమః
ఓం ప్రతిబింబక్రియాతిగాయ నమః
ఓం గుణవతే నమః
ఓం గుణగమ్యాయ నమః
ఓం గుణాతీతాయ నమః
ఓం గుణప్రియాయ నమః
ఓం దుర్గుణధ్వంసకృతే నమః
ఓం సర్వసుగుణాయ నమః || ౫౦ ||

ఓం గుణభాసకాయ నమః
ఓం పరేశాయ నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమః
ఓం పరాయైగతయే నమః
ఓం పరస్మైపదాయ నమః
ఓం వియద్వాసనే నమః
ఓం పారంపర్యశుభప్రదాయ నమః
ఓం బ్రహ్మాండగర్భాయ నమః
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః || ౬౦ ||

ఓం బ్రహ్మసృజే నమః
ఓం బ్రహ్మబోధితాయ నమః
ఓం బ్రహ్మస్తుత్యాయ నమః
ఓం బ్రహ్మవాదినే నమః
ఓం బ్రహ్మచర్యపరాయణాయ నమః
ఓం సత్యవ్రతార్థసంతుష్టాయ నమః
ఓం సత్యరూపిణే నమః
ఓం ఝషాంగవతే నమః
ఓం సోమకప్రాణహారిణే నమః
ఓం ఆనీతామ్నాయాయ నమః || ౭౦ ||

ఓం అబ్ధిసంచరాయ నమః
ఓం దేవాసురవరస్తుత్యాయ నమః
ఓం పతన్మందరధారకాయ నమః
ఓం ధన్వంతరయే నమః
ఓం కచ్ఛపాంగాయ నమః
ఓం పయోనిధివిమంథకాయ నమః
ఓం అమరామృతసంధాత్రే నమః
ఓం ధృతసమ్మోహినీవపుషే నమః
ఓం హరమోహకమాయావినే నమః
ఓం రక్షస్సందోహభంజనాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం హిరణ్యాక్షవిదారిణే నమః
ఓం యజ్ఞాయ నమః
ఓం యజ్ఞవిభావనాయ నమః
ఓం యజ్ఞీయోర్వీసముద్ధర్త్రే నమః
ఓం లీలాక్రోడాయ నమః
ఓం ప్రతాపవతే నమః
ఓం దండకాసురవిధ్వంసినే నమః
ఓం వక్రదంష్ట్రాయ నమః
ఓం క్షమాధరాయ నమః
ఓం గంధర్వశాపహరణాయ నమః || ౯౦ ||

ఓం పుణ్యగంధాయ నమః
ఓం విచక్షణాయ నమః
ఓం కరాళవక్త్రాయ నమః
ఓం సోమార్కనేత్రాయ నమః
ఓం షడ్గుణవైభవాయ నమః
ఓం శ్వేతఘోణినే నమః
ఓం ఘూర్ణితభ్రువే నమః
ఓం ఘుర్ఘురధ్వనివిభ్రమాయ నమః
ఓం ద్రాఘీయసే నమః
ఓం నీలకేశినే నమః || ౧౦౦ ||

ఓం జాగ్రదంబుజలోచనాయ నమః
ఓం ఘృణావతే నమః
ఓం ఘృణిసమ్మోహాయ నమః
ఓం మహాకాలాగ్నిదీధితయే నమః
ఓం జ్వాలాకరాళవదనాయ నమః
ఓం మహోల్కాకులవీక్షణాయ నమః
ఓం సటానిర్భిణ్ణమేఘౌఘాయ నమః
ఓం దంష్ట్రారుగ్వ్యాప్తదిక్తటాయ నమః
ఓం ఉచ్ఛ్వాసాకృష్టభూతేశాయ నమః
ఓం నిశ్శ్వాసత్యక్తవిశ్వసృజే నమః || ౧౧౦ ||

ఓం అంతర్భ్రమజ్జగద్గర్భాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం బ్రహ్మకపాలహృతే నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం వీరాయ నమః
ఓం మహావిష్ణవే నమః
ఓం జ్వలనాయ నమః
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః
ఓం నృసింహాయ నమః
ఓం భీషణాయ నమః || ౧౨౦ ||

ఓం భద్రాయ నమః
ఓం మృత్యుమృత్యవే నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం సభాస్తంభోద్భవాయ నమః
ఓం భీమాయ నమః
ఓం శిరోమాలినే నమః
ఓం మహేశ్వరాయ నమః
ఓం ద్వాదశాదిత్యచూడాలాయ నమః
ఓం కల్పధూమసటాచ్ఛవయే నమః
ఓం హిరణ్యకోరస్థలభిన్నఖాయ నమః || ౧౩౦ ||

ఓం సింహముఖాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం ప్రహ్లాదవరదాయ నమః
ఓం ధీమతే నమః
ఓం భక్తసంఘప్రతిష్ఠితాయ నమః
ఓం బ్రహ్మరుద్రాదిసంసేవ్యాయ నమః
ఓం సిద్ధసాధ్యప్రపూజితాయ నమః
ఓం లక్ష్మీనృసింహాయ నమః
ఓం దేవేశాయ నమః
ఓం జ్వాలాజిహ్వాంత్రమాలికాయ నమః || ౧౪౦ ||

ఓం ఖడ్గినే నమః
ఓం ఖేటినే నమః
ఓం మహేష్వాసినే నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం ముసలినే నమః
ఓం హలినే నమః
ఓం పాశినే నమః
ఓం శూలినే నమః
ఓం మహాబాహవే నమః
ఓం జ్వరఘ్నాయ నమః || ౧౫౦ ||

ఓం రోగలుంఠకాయ నమః
ఓం మౌంజీయుజే నమః
ఓం ఛాత్రకాయ నమః
ఓం దండినే నమః
ఓం కృష్ణాజినధరాయ నమః
ఓం వటవే నమః
ఓం అధీతవేదాయ నమః
ఓం వేదాంతోద్ధారకాయ నమః
ఓం బ్రహ్మనైష్ఠికాయ నమః
ఓం అహీనశయనప్రీతాయ నమః || ౧౬౦ ||

ఓం ఆదితేయాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం సంవిత్ప్రియాయ నమః
ఓం సామవేద్యాయ నమః
ఓం బలివేశ్మప్రతిష్ఠితాయ నమః
ఓం బలిక్షాలితపాదాబ్జాయ నమః
ఓం వింధ్యావలివిమానితాయ నమః
ఓం త్రిపాదభూమిస్వీకర్త్రే నమః
ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః || ౧౭౦ ||

ఓం ధృతత్రివిక్రమాయ నమః
ఓం స్వాంఘ్రీనఖభిన్నాండకర్పరాయ నమః
ఓం పజ్జాతవాహినీధారాపవిత్రితజగత్త్రయాయ నమః
ఓం విధిసమ్మానితాయ నమః
ఓం పుణ్యాయ నమః
ఓం దైత్యయోద్ధ్రే నమః
ఓం జయోర్జితాయ నమః
ఓం సురరాజ్యప్రదాయ నమః
ఓం శుక్రమదహృతే నమః
ఓం సుగతీశ్వరాయ నమః || ౧౮౦ ||

ఓం జామదగ్న్యాయ నమః
ఓం కుఠారిణే నమః
ఓం కార్తవీర్యవిదారణాయ నమః
ఓం రేణుకాయాశ్శిరోహారిణే నమః
ఓం దుష్టక్షత్రియమర్దనాయ నమః
ఓం వర్చస్వినే నమః
ఓం దానశీలాయ నమః
ఓం ధనుష్మతే నమః
ఓం బ్రహ్మవిత్తమాయ నమః
ఓం అత్యుదగ్రాయ నమః || ౧౯౦ ||

ఓం సమగ్రాయ నమః
ఓం న్యగ్రోధాయ నమః
ఓం దుష్టనిగ్రహాయ నమః
ఓం రవివంశసముద్భూతాయ నమః
ఓం రాఘవాయ నమః
ఓం భరతాగ్రజాయ నమః
ఓం కౌసల్యాతనయాయ నమః
ఓం రామాయ నమః
ఓం విశ్వామిత్రప్రియంకరాయ నమః
ఓం తాటకారయే నమః || ౨౦౦ ||

ఓం సుబాహుఘ్నాయ నమః
ఓం బలాతిబలమంత్రవతే నమః
ఓం అహల్యాశాపవిచ్ఛేదినే నమః
ఓం ప్రవిష్టజనకాలయాయ నమః
ఓం స్వయంవరసభాసంస్థాయ నమః
ఓం ఈశచాపప్రభంజనాయ నమః
ఓం జానకీపరిణేత్రే నమః
ఓం జనకాధీశసంస్తుతాయ నమః
ఓం జమదగ్నితనూజాతయోద్ధ్రే నమః
ఓం అయోధ్యాధిపాగ్రణ్యే నమః || ౨౧౦ ||

ఓం పితృవాక్యప్రతీపాలాయ నమః
ఓం త్యక్తరాజ్యాయ నమః
ఓం సలక్ష్మణాయ నమః
ఓం ససీతాయ నమః
ఓం చిత్రకూటస్థాయ నమః
ఓం భరతాహితరాజ్యకాయ నమః
ఓం కాకదర్పప్రహర్తే నమః
ఓం దండకారణ్యవాసకాయ నమః
ఓం పంచవట్యాం విహారిణే నమః
ఓం స్వధర్మపరిపోషకాయ నమః || ౨౨౦ ||

ఓం విరాధఘ్నే నమః
ఓం అగస్త్యముఖ్యముని సమ్మానితాయ నమః
ఓం పుంసే నమః
ఓం ఇంద్రచాపధరాయ నమః
ఓం ఖడ్గధరాయ నమః
ఓం అక్షయసాయకాయ నమః
ఓం ఖరాంతకాయ నమః
ఓం ధూషణారయే నమః
ఓం త్రిశిరస్కరిపవే నమః
ఓం వృషాయ నమః || ౨౩౦ ||

ఓం శూర్పణఖానాసాచ్ఛేత్త్రే నమః
ఓం వల్కలధారకాయ నమః
ఓం జటావతే నమః
ఓం పర్ణశాలాస్థాయ నమః
ఓం మారీచబలమర్దకాయ నమః
ఓం పక్షిరాట్కృతసంవాదాయ నమః
ఓం రవితేజసే నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం శబర్యానీతఫలభుజే నమః
ఓం హనూమత్పరితోషితాయ నమః || ౨౪౦ ||

ఓం సుగ్రీవాభయదాయ నమః
ఓం దైత్యకాయక్షేపణభాసురాయ నమః
ఓం సప్తసాలసముచ్ఛేత్త్రే నమః
ఓం వాలిహృతే నమః
ఓం కపిసంవృతాయ నమః
ఓం వాయుసూనుకృతాసేవాయ నమః
ఓం త్యక్తపంపాయ నమః
ఓం కుశాసనాయ నమః
ఓం ఉదన్వత్తీరగాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః || ౨౫౦ ||

ఓం విభీషణవరప్రదాయ నమః
ఓం సేతుకృతే నమః
ఓం దైత్యఘ్నే నమః
ఓం ప్రాప్తలంకాయ నమః
ఓం అలంకారవతే నమః
ఓం అతికాయశిరశ్ఛేత్త్రే నమః
ఓం కుంభకర్ణవిభేదనాయ నమః
ఓం దశకంఠశిరోధ్వంసినే నమః
ఓం జాంబవత్ప్రముఖావృతాయ నమః
ఓం జానకీశాయ నమః || ౨౬౦ ||

ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః
ఓం సాకేతేశాయ నమః
ఓం పురాతనాయ నమః
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః
ఓం వేదవేద్యాయ నమః
ఓం స్వామితీర్థనివాసకాయ నమః
ఓం లక్ష్మీసరఃకేళిలోలాయ నమః
ఓం లక్ష్మీశాయ నమః
ఓం లోకరక్షకాయ నమః
ఓం దేవకీగర్భసంభూతాయ నమః || ౨౭౦ ||

ఓం యశోదేక్షణలాలితాయ నమః
ఓం వసుదేవకృతస్తోత్రాయ నమః
ఓం నందగోపమనోహరాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం కోమలాంగాయ నమః
ఓం గదావతే నమః
ఓం నీలకుంతలాయ నమః
ఓం పూతనాప్రాణసంహర్త్రే నమః
ఓం తృణావర్తవినాశనాయ నమః
ఓం గర్గారోపితనామాంకాయ నమః || ౨౮౦ ||

ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం అధోక్షజాయ నమః
ఓం గోపికాస్తన్యపాయినే నమః
ఓం బలభద్రానుజాయ నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం వైయాఘ్రనఖభూషాయ నమః
ఓం వత్సజితే నమః
ఓం వత్సవర్ధనాయ నమః
ఓం క్షీరసారాశనరతాయ నమః
ఓం దధిభాండప్రమర్ధనాయ నమః || ౨౯౦ ||

ఓం నవనీతాపహర్త్రే నమః
ఓం నీలనీరదభాసురాయ నమః
ఓం ఆభీరదృష్టదౌర్జన్యాయ నమః
ఓం నీలపద్మనిభాననాయ నమః
ఓం మాతృదర్శితవిశ్వాస్యాయ నమః
ఓం ఉలూఖలనిబంధనాయ నమః
ఓం నలకూబరశాపాంతాయ నమః
ఓం గోధూలిచ్ఛురితాంగకాయ నమః
ఓం గోసంఘరక్షకాయ నమః
ఓం శ్రీశాయ నమః || ౩౦౦ ||

ఓం బృందారణ్యనివాసకాయ నమః
ఓం వత్సాంతకాయ నమః
ఓం బకద్వేషిణే నమః
ఓం దైత్యాంబుదమహానిలాయ నమః
ఓం మహాజగరచండాగ్నయే నమః
ఓం శకటప్రాణకంటకాయ నమః
ఓం ఇంద్రసేవ్యాయ నమః
ఓం పుణ్యగాత్రాయ నమః
ఓం ఖరజితే నమః
ఓం చండదీధితయే నమః || ౩౧౦ ||

ఓం తాళపక్వఫలాశినే నమః
ఓం కాళీయఫణిదర్పఘ్నే నమః
ఓం నాగపత్నీస్తుతిప్రీతాయ నమః
ఓం ప్రలంబాసురఖండనాయ నమః
ఓం దావాగ్నిబలసంహారిణే నమః
ఓం ఫలాహారిణే నమః
ఓం గదాగ్రజాయ నమః
ఓం గోపాంగనాచేలచోరాయ నమః
ఓం పాథోలీలావిశారదాయ నమః
ఓం వంశగానప్రవీణాయ నమః || ౩౨౦ ||

ఓం గోపీహస్తాంబుజార్చితాయ నమః
ఓం మునిపత్న్యాహృతాహారాయ నమః
ఓం మునిశ్రేష్ఠాయ నమః
ఓం మునిప్రియాయ నమః
ఓం గోవర్ధనాద్రిసంధర్త్రే నమః
ఓం సంక్రందనతమోపహాయ నమః
ఓం సదుద్యానవిలాసినే నమః
ఓం రాసక్రీడాపరాయణాయ నమః
ఓం వరుణాభ్యర్చితాయ నమః
ఓం గోపీప్రార్థితాయ నమః || ౩౩౦ ||

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం అక్రూరస్తుతిసంప్రీతాయ నమః
ఓం కుబ్జాయౌవనదాయకాయ నమః
ఓం ముష్టికోరఃప్రహారిణే నమః
ఓం చాణూరోదరదారణాయ నమః
ఓం మల్లయుద్ధాగ్రగణ్యాయ నమః
ఓం పితృబంధనమోచకాయ నమః
ఓం మత్తమాతంగపంచాస్యాయ నమః
ఓం కంసగ్రీవానికృంతనాయ నమః
ఓం ఉగ్రసేనప్రతిష్ఠాత్రే నమః || ౩౪౦ ||

ఓం రత్నసింహాసనస్థితాయ నమః
ఓం కాలనేమిఖలద్వేషిణే నమః
ఓం ముచుకుందవరప్రదాయ నమః
ఓం సాల్వసేవితదుర్ధర్షరాజస్మయనివారణాయ నమః
ఓం రుక్మిగర్వాపహారిణే నమః
ఓం రుక్మిణీనయనోత్సవాయ నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నజనకాయ నమః
ఓం కామినే నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః
ఓం ద్వారకాధిపాయ నమః || ౩౫౦ ||

ఓం మణ్యాహర్త్రే నమః
ఓం మహామాయాయ నమః
ఓం జాంబవత్కృతసంగరాయ నమః
ఓం జాంబూనదాంబరధరాయ నమః
ఓం గమ్యాయ నమః
ఓం జాంబవతీవిభవే నమః
ఓం కాళిందీప్రథితారామకేళయే నమః
ఓం గుంజావతంసకాయ నమః
ఓం మందారసుమనోభాస్వతే నమః
ఓం శచీశాభీష్టదాయకాయ నమః || ౩౬౦ ||

ఓం సత్రాజిన్మానసోల్లాసినే నమః
ఓం సత్యాజానయే నమః
ఓం శుభావహాయ నమః
ఓం శతధన్వహరాయ నమః
ఓం సిద్ధాయ నమః
ఓం పాండవప్రియకోత్సవాయ నమః
ఓం భద్రప్రియాయ నమః
ఓం సుభద్రాయాః భ్రాత్రే నమః
ఓం నాగ్నజితీవిభవే నమః
ఓం కిరీటకుండలధరాయ నమః || ౩౭౦ ||

ఓం కల్పపల్లవలాలితాయ నమః
ఓం భైష్మీప్రణయభాషావతే నమః
ఓం మిత్రవిందాధిపాయ నమః
ఓం అభయాయ నమః
ఓం స్వమూర్తికేళిసంప్రీతాయ నమః
ఓం లక్ష్మణోదారమానసాయ నమః
ఓం ప్రాగ్జ్యోతిషాధిపధ్వంసినే నమః
ఓం తత్సైన్యాంతకరాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం భూమిస్తుతాయ నమః || ౩౮౦ ||

ఓం భూరిభోగాయ నమః
ఓం భూషణాంబరసంయుతాయ నమః
ఓం బహురామాకృతాహ్లాదాయ నమః
ఓం గంధమాల్యానులేపనాయ నమః
ఓం నారదాదృష్టచరితాయ నమః
ఓం దేవేశాయ నమః
ఓం విశ్వరాజే నమః
ఓం గురవే నమః
ఓం బాణబాహువిదారాయ నమః
ఓం తాపజ్వరవినాశనాయ నమః || ౩౯౦ ||

ఓం ఉపోద్ధర్షయిత్రే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం శివవాక్తుష్టమానసాయ నమః
ఓం మహేశజ్వరసంస్తుత్యాయ నమః
ఓం శీతజ్వరభయాంతకాయ నమః
ఓం నృగరాజోద్ధారకాయ నమః
ఓం పౌండ్రకాదివధోద్యతాయ నమః
ఓం వివిధారిచ్ఛలోద్విగ్న బ్రాహ్మణేషు దయాపరాయ నమః
ఓం జరాసంధబలద్వేషిణే నమః
ఓం కేశిదైత్యభయంకరాయ నమః || ౪౦౦ ||

ఓం చక్రిణే నమః
ఓం చైద్యాంతకాయ నమః
ఓం సభ్యాయ నమః
ఓం రాజబంధవిమోచకాయ నమః
ఓం రాజసూయహవిర్భోక్త్రే నమః
ఓం స్నిగ్ధాంగాయ నమః
ఓం శుభలక్షణాయ నమః
ఓం ధానాభక్షణసంప్రీతాయ నమః
ఓం కుచేలాభీష్టదాయకాయ నమః
ఓం సత్త్వాదిగుణగంభీరాయ నమః || ౪౧౦ ||

ఓం ద్రౌపదీమానరక్షకాయ నమః
ఓం భీష్మధ్యేయాయ నమః
ఓం భక్తవశ్యాయ నమః
ఓం భీమపూజ్యాయ నమః
ఓం దయానిధయే నమః
ఓం దంతవక్త్రశిరశ్ఛేత్త్రే నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం కృష్ణాసఖాయ నమః
ఓం స్వరాజే నమః
ఓం వైజయంతీప్రమోదినే నమః || ౪౨౦ ||

ఓం బర్హిబర్హవిభూషణాయ నమః
ఓం పార్థకౌరవసంధానకారిణే నమః
ఓం దుశ్శాసనాంతకాయ నమః
ఓం బుద్ధాయ నమః
ఓం విశుద్ధాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం క్రతుహింసావినిందకాయ నమః
ఓం త్రిపురస్త్రీమానభంగాయ నమః
ఓం సర్వశాస్త్రవిశారదాయ నమః
ఓం నిర్వికారాయ నమః || ౪౩౦ ||

ఓం నిర్మమాయ నమః
ఓం నిరాభాసాయ నమః
ఓం నిరామయాయ నమః
ఓం జగన్మోహకధర్మిణే నమః
ఓం దిగ్వస్త్రాయ నమః
ఓం దిక్పతీశ్వరాయాయ నమః
ఓం కల్కినే నమః
ఓం మ్లేచ్ఛప్రహర్త్రే నమః
ఓం దుష్టనిగ్రహకారకాయ నమః
ఓం ధర్మప్రతిష్ఠాకారిణే నమః || ౪౪౦ ||

ఓం చాతుర్వర్ణ్యవిభాగకృతే నమః
ఓం యుగాంతకాయ నమః
ఓం యుగాక్రాంతాయ నమః
ఓం యుగకృతే నమః
ఓం యుగభాసకాయ నమః
ఓం కామారయే నమః
ఓం కామకారిణే నమః
ఓం నిష్కామాయ నమః
ఓం కామితార్థదాయ నమః
ఓం సవితుర్వరేణ్యాయ భర్గసే నమః || ౪౫౦ ||

ఓం శార్ఙ్గిణే నమః
ఓం వైకుంఠమందిరాయ నమః
ఓం హయగ్రీవాయ నమః
ఓం కైటభారయే నమః
ఓం గ్రాహఘ్నాయ నమః
ఓం గజరక్షకాయ నమః
ఓం సర్వసంశయవిచ్ఛేత్త్రే నమః
ఓం సర్వభక్తసముత్సుకాయ నమః
ఓం కపర్దినే నమః
ఓం కామహారిణే నమః || ౪౬౦ ||

ఓం కళాయై నమః
ఓం కాష్ఠాయై నమః
ఓం స్మృతయే నమః
ఓం ధృతయే నమః
ఓం అనాదయే నమః
ఓం అప్రమేయౌజసే నమః
ఓం ప్రధానాయ నమః
ఓం సన్నిరూపకాయ నమః
ఓం నిర్లేపాయ నమః
ఓం నిస్స్పృహాయ నమః || ౪౭౦ ||

ఓం అసంగాయ నమః
ఓం నిర్భయాయ నమః
ఓం నీతిపారగాయ నమః
ఓం నిష్ప్రేష్యాయ నమః
ఓం నిష్క్రియాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం నిష్ప్రపంచాయ నమః
ఓం నిధయే నమః
ఓం నయాయ నమః
ఓం కర్మిణే నమః || ౪౮౦ ||

ఓం అకర్మిణే నమః
ఓం వికర్మిణే నమః
ఓం కర్మేప్సవే నమః
ఓం కర్మభావనాయ నమః
ఓం కర్మాంగాయ నమః
ఓం కర్మవిన్యాసాయ నమః
ఓం మహాకర్మిణే నమః
ఓం మహావ్రతినే నమః
ఓం కర్మభుజే నమః
ఓం కర్మఫలదాయ నమః || ౪౯౦ ||

ఓం కర్మేశాయ నమః
ఓం కర్మనిగ్రహాయ నమః
ఓం నరాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం దాంతాయ నమః
ఓం కపిలాయ నమః
ఓం కామదాయ నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓం తప్త్రే నమః
ఓం జప్త్రే నమః || ౫౦౦ ||

ఓం అక్షమాలావతే నమః
ఓం గంత్రే నమః
ఓం నేత్రే నమః
ఓం లయాయ నమః
ఓం గతయే నమః
ఓం శిష్టాయ నమః
ఓం ద్రష్ట్రే నమః
ఓం రిపుద్వేష్ట్రే నమః
ఓం రోష్ట్రే నమః
ఓం వేష్ట్రే నమః || ౫౧౦ ||

ఓం మహానటాయ నమః
ఓం రోద్ధ్రే నమః
ఓం బోద్ధ్రే నమః
ఓం మహాయోద్ధ్రే నమః
ఓం శ్రద్ధావతే నమః
ఓం సత్యధియే నమః
ఓం శుభాయ నమః
ఓం మంత్రిణే నమః
ఓం మంత్రాయ నమః
ఓం మంత్రగమ్యాయ నమః || ౫౨౦ ||

ఓం మంత్రకృతే నమః
ఓం పరమంత్రహృతే నమః
ఓం మంత్రభృతే నమః
ఓం మంత్రఫలదాయ నమః
ఓం మంత్రేశాయ నమః
ఓం మంత్రవిగ్రహాయ నమః
ఓం మంత్రాంగాయ నమః
ఓం మంత్రవిన్యాసాయ నమః
ఓం మహామంత్రాయ నమః
ఓం మహాక్రమాయ నమః || ౫౩౦ ||

ఓం స్థిరధియే నమః
ఓం స్థిరవిజ్ఞానాయ నమః
ఓం స్థిరప్రజ్ఞాయ నమః
ఓం స్థిరాసనాయ నమః
ఓం స్థిరయోగాయ నమః
ఓం స్థిరాధారాయ నమః
ఓం స్థిరమార్గాయ నమః
ఓం స్థిరాగమాయ నమః
ఓం నిశ్శ్రేయసాయ నమః
ఓం నిరీహాయ నమః || ౫౪౦ ||

ఓం అగ్నయే నమః
ఓం నిరవద్యాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం నిర్వైరాయ నమః
ఓం నిరహంకారాయ నమః
ఓం నిర్దంభాయ నమః
ఓం నిరసూయకాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం అనంతబాహూరవే నమః
ఓం అనంతాంఘ్రయే నమః || ౫౫౦ ||

ఓం అనంతదృశే నమః
ఓం అనంతవక్త్రాయ నమః
ఓం అనంతాంగాయ నమః
ఓం అనంతరూపాయ నమః
ఓం అనంతకృతే నమః
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః
ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః
ఓం ఊర్ధ్వమూర్ధ్నే నమః
ఓం ఊర్ధ్వశాఖకాయ నమః
ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః || ౫౬౦ ||

ఓం ఊర్ధ్వాధ్వరక్షిణే నమః
ఓం ఊర్ధ్వజ్వాలాయ నమః
ఓం నిరాకులాయ నమః
ఓం బీజాయ నమః
ఓం బీజప్రదాయ నమః
ఓం నిత్యాయ నమః
ఓం నిదానాయ నమః
ఓం నిష్కృతయే నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం మహతే నమః || ౫౭౦ ||

ఓం అణీయసే నమః
ఓం గరిమ్ణే నమః
ఓం సుషమాయ నమః
ఓం చిత్రమాలికాయ నమః
ఓం నభఃస్పృశే నమః
ఓం నభసో జ్యోతిషే నమః
ఓం నభస్వతే నమః
ఓం నిర్నభసే నమః
ఓం నభసే నమః
ఓం అభవే నమః || ౫౮౦ ||

ఓం విభవే నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం మహీయసే నమః
ఓం భూర్భువాకృతయే నమః
ఓం మహానందాయ నమః
ఓం మహాశూరాయ నమః
ఓం మహోరాశయే నమః
ఓం మహోత్సవాయ నమః
ఓం మహాక్రోధాయ నమః || ౫౯౦ ||

ఓం మహాజ్వాలాయ నమః
ఓం మహాశాంతాయ నమః
ఓం మహాగుణాయ నమః
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః
ఓం సత్యపరాయ నమః
ఓం సత్యసంధాయ నమః
ఓం సతాంగతయే నమః
ఓం సత్యేశాయ నమః
ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః
ఓం సత్యచారిత్రలక్షణాయ నమః || ౬౦౦ ||

ఓం అంతశ్చరాయ నమః
ఓం అంతరాత్మనే నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం చిదాత్మకాయ నమః
ఓం రోచనాయ నమః
ఓం రోచమానాయ నమః
ఓం సాక్షిణే నమః
ఓం శౌరయే నమః
ఓం జనార్దనాయ నమః
ఓం ముకుందాయ నమః || ౬౧౦ ||

ఓం నందనిష్పందాయ నమః
ఓం స్వర్ణబిందవే నమః
ఓం పురందరాయ నమః
ఓం అరిందమాయ నమః
ఓం సుమందాయ నమః
ఓం కుందమందారహాసవతే నమః
ఓం స్యందనారూఢచండాంగాయ నమః
ఓం ఆనందినే నమః
ఓం నందనందాయ నమః
ఓం అనసూయానందనాయ నమః || ౬౨౦ ||

ఓం అత్రినేత్రానందాయ నమః
ఓం సునందవతే నమః
ఓం శంఖవతే నమః
ఓం పంకజకరాయ నమః
ఓం కుంకుమాంకాయ నమః
ఓం జయాంకుశాయ నమః
ఓం అంభోజమకరందాఢ్యాయ నమః
ఓం నిష్పంకాయ నమః
ఓం అగరుపంకిలాయ నమః
ఓం ఇంద్రాయ నమః || ౬౩౦ ||

ఓం చంద్రరథాయ నమః
ఓం చంద్రాయ నమః
ఓం అతిచంద్రాయ నమః
ఓం చంద్రభాసకాయ నమః
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః
ఓం ఇంద్రరాజాయ నమః
ఓం వాగీంద్రాయ నమః
ఓం చంద్రలోచనాయ నమః
ఓం ప్రతీచే నమః
ఓం పరాచే నమః || ౬౪౦ ||

ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః
ఓం పరమార్థాయ నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః
ఓం అపారవాచే నమః
ఓం పారగామినే నమః
ఓం పారావారాయ నమః
ఓం పరావరాయ నమః
ఓం సహస్వతే నమః
ఓం అర్థదాత్రే నమః
ఓం సహనాయ నమః || ౬౫౦ ||

ఓం సాహసినే నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం తేజస్వినే నమః
ఓం వాయువిశిఖినే నమః
ఓం తపస్వినే నమః
ఓం తాపసోత్తమాయ నమః
ఓం ఐశ్వర్యోద్భూతికృతే నమః
ఓం భూతయే నమః
ఓం ఐశ్వర్యాంగకలాపవతే నమః
ఓం అంభోధిశాయినే నమః || ౬౬౦ ||

ఓం భగవతే నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం సామపారగాయ నమః
ఓం మహాయోగినే నమః
ఓం మహాధీరాయ నమః
ఓం మహాభోగినే నమః
ఓం మహాప్రభవే నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
ఓం మహాతుష్టయే నమః
ఓం మహాపుష్టయే నమః || ౬౭౦ ||

ఓం మహాగుణాయ నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం మహాబాహవే నమః
ఓం మహాధర్మాయ నమః
ఓం మహేశ్వరాయ నమః
ఓం సమీపగాయ నమః
ఓం దూరగామినే నమః
ఓం స్వర్గమార్గనిరర్గళాయ నమః || ౬౮౦ ||

ఓం నగాయ నమః
ఓం నగధరాయ నమః
ఓం నాగాయ నమః
ఓం నాగేశాయ నమః
ఓం నాగపాలకాయ నమః
ఓం హిరణ్మయాయ నమః
ఓం స్వర్ణరేతసే నమః
ఓం హిరణ్యార్చిషే నమః
ఓం హిరణ్యదాయ నమః
ఓం గుణగణ్యాయ నమః
ఓం శరణ్యాయ నమః
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః || ౬౯౦ ||

ఓం పురాణగాయ నమః
ఓం జన్యభృతే నమః
ఓం జన్యసన్నద్ధాయ నమః
ఓం దివ్యపంచాయుధాయ నమః
ఓం విశినే నమః
ఓం దౌర్జన్యభంగాయ నమః
ఓం పర్జన్యాయ నమః
ఓం సౌజన్యనిలయాయ నమః
ఓం అలయాయ నమః
ఓం జలంధరాంతకాయ నమః || ౭౦౦ ||

ఓం భస్మదైత్యనాశినే నమః
ఓం మహామనసే నమః
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః
ఓం శ్రవిష్ఠాయ నమః
ఓం ద్రాఘిష్ఠాయ నమః
ఓం గరిష్ఠాయ నమః
ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః
ఓం ద్రఢిష్ఠాయ నమః
ఓం వర్షిష్ఠాయ నమః || ౭౧౦ ||

ఓం ద్రాఘీయసే నమః
ఓం ప్రణవాయ నమః
ఓం ఫణినే నమః
ఓం సంప్రదాయకరాయ నమః
ఓం స్వామినే నమః
ఓం సురేశాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం మధవే నమః
ఓం నిర్ణిమేషాయ నమః
ఓం విధయే నమః || ౭౨౦ ||

ఓం వేధసే నమః
ఓం బలవతే నమః
ఓం జీవనాయ నమః
ఓం బలినే నమః
ఓం స్మర్త్రే నమః
ఓం శ్రోత్రే నమః
ఓం వికర్త్రే నమః
ఓం ధ్యాత్రే నమః
ఓం నేత్రే నమః
ఓం సమాయ నమః || ౭౩౦ ||

ఓం అసమాయ నమః
ఓం హోత్రే నమః
ఓం పోత్రే నమః
ఓం మహావక్త్రే నమః
ఓం రంత్రే నమః
ఓం మంత్రే నమః
ఓం ఖలాంతకాయ నమః
ఓం దాత్రే నమః
ఓం గ్రాహయిత్రే నమః
ఓం మాత్రే నమః || ౭౪౦ ||

ఓం నియంత్రే నమః
ఓం అనంతవైభవాయ నమః
ఓం గోప్త్రే నమః
ఓం గోపయిత్రే నమః
ఓం హంత్రే నమః
ఓం ధర్మజాగరిత్రే నమః
ఓం ధవాయ నమః
ఓం కర్త్రే నమః
ఓం క్షేత్రకరాయ నమః
ఓం క్షేత్రప్రదాయ నమః || ౭౫౦ ||

ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః
ఓం ఆత్మవిదే నమః
ఓం క్షేత్రిణే నమః
ఓం క్షేత్రహరాయ నమః
ఓం క్షేత్రప్రియాయ నమః
ఓం క్షేమకరాయ నమః
ఓం మరుతే నమః
ఓం భక్తిప్రదాయ నమః
ఓం ముక్తిదాయినే నమః
ఓం శక్తిదాయ నమః || ౭౬౦ ||

ఓం యుక్తిదాయకాయ నమః
ఓం శక్తియుజే నమః
ఓం మౌక్తికస్రగ్విణే నమః
ఓం సూక్తయే నమః
ఓం ఆమ్నాయసూక్తిగాయ నమః
ఓం ధనంజయాయ నమః
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః
ఓం ధనికాయ నమః
ఓం ధనదాధిపాయ నమః
ఓం మహాధనాయ నమః || ౭౭౦ ||

ఓం మహామానినే నమః
ఓం దుర్యోధనవిమానితాయ నమః
ఓం రత్నాకరాయ నమః
ఓం రత్న రోచిషే నమః
ఓం రత్నగర్భాశ్రయాయ నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓం రత్నసానునిధయే నమః
ఓం మౌళిరత్నభాసే నమః
ఓం రత్నకంకణాయ నమః
ఓం అంతర్లక్ష్యాయ నమః || ౭౮౦ ||

ఓం అంతరభ్యాసినే నమః
ఓం అంతర్ధ్యేయాయ నమః
ఓం జితాసనాయ నమః
ఓం అంతరంగాయ నమః
ఓం దయావతే నమః
ఓం అంతర్మాయాయ నమః
ఓం మహార్ణవాయ నమః
ఓం సరసాయ నమః
ఓం సిద్ధరసికాయ నమః
ఓం సిద్ధయే నమః || ౭౯౦ ||

ఓం సాధ్యాయ నమః
ఓం సదాగతయే నమః
ఓం ఆయుఃప్రదాయ నమః
ఓం మహాయుష్మతే నమః
ఓం అర్చిష్మతే నమః
ఓం ఓషధీపతయే నమః
ఓం అష్టశ్రియై నమః
ఓం అష్టభాగాయ నమః
ఓం అష్టకకుబ్వ్యాప్తయశసే నమః
ఓం వ్రతినే నమః || ౮౦౦ ||

ఓం అష్టాపదాయ నమః
ఓం సువర్ణాభాయ నమః
ఓం అష్టమూర్తయే నమః
ఓం త్రిమూర్తిమతే నమః
ఓం అస్వప్నాయ నమః
ఓం స్వప్నగాయ నమః
ఓం స్వప్నాయ నమః
ఓం సుస్వప్నఫలదాయకాయ నమః
ఓం దుస్స్వప్నధ్వంసకాయ నమః
ఓం ధ్వస్తదుర్నిమిత్తాయ నమః || ౮౧౦ ||

ఓం శివంకరాయ నమః
ఓం సువర్ణవర్ణాయ నమః
ఓం సంభావ్యాయ నమః
ఓం వర్ణితాయ నమః
ఓం వర్ణసమ్ముఖాయ నమః
ఓం సువర్ణముఖరీతీరశివ ధ్యాతపదాంబుజాయ నమః
ఓం దాక్షాయణీవచస్తుష్టాయ నమః
ఓం దుర్వాసోదృష్టిగోచరాయ నమః
ఓం అంబరీషవ్రతప్రీతాయ నమః
ఓం మహాకృత్తివిభంజనాయ నమః || ౮౨౦ ||

ఓం మహాభిచారకధ్వంసినే నమః
ఓం కాలసర్పభయాంతకాయ నమః
ఓం సుదర్శనాయ నమః
ఓం కాలమేఘశ్యామాయ నమః
ఓం శ్రీమంత్రభావితాయ నమః
ఓం హేమాంబుజసరస్నాయినే నమః
ఓం శ్రీమనోభావితాకృతయే నమః
ఓం శ్రీప్రదత్తాంబుజస్రగ్విణే నమః
ఓం శ్రీకేళయే నమః
ఓం శ్రీనిధయే నమః || ౮౩౦ ||

ఓం భవాయ నమః
ఓం శ్రీప్రదాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః
ఓం లక్ష్మీనాయకాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం సంతృప్తాయ నమః
ఓం తర్పితాయ నమః
ఓం తీర్థస్నాతృసౌఖ్యప్రదర్శకాయ నమః
ఓం అగస్త్యస్తుతిసంహృష్టాయ నమః
ఓం దర్శితావ్యక్తభావనాయ నమః || ౮౪౦ ||

ఓం కపిలార్చిషే నమః
ఓం కపిలవతే నమః
ఓం సుస్నాతాఘావిపాటనాయ నమః
ఓం వృషాకపయే నమః
ఓం కపిస్వామిమనోంతస్థితవిగ్రహాయ నమః
ఓం వహ్నిప్రియాయ నమః
ఓం అర్థసంభవాయ నమః
ఓం జనలోకవిధాయకాయ నమః
ఓం వహ్నిప్రభాయ నమః
ఓం వహ్నితేజసే నమః || ౮౫౦ ||

ఓం శుభాభీష్టప్రదాయ నమః
ఓం యమినే నమః
ఓం వారుణక్షేత్రనిలయాయ నమః
ఓం వరుణాయ నమః
ఓం వారణార్చితాయ నమః
ఓం వాయుస్థానకృతావాసాయ నమః
ఓం వాయుగాయ నమః
ఓం వాయుసంభృతాయ నమః
ఓం యమాంతకాయ నమః
ఓం అభిజననాయ నమః || ౮౬౦ ||

ఓం యమలోకనివారణాయ నమః
ఓం యమినామగ్రగణ్యాయ నమః
ఓం సంయమినే నమః
ఓం యమభావితాయ నమః
ఓం ఇంద్రోద్యానసమీపస్థాయ నమః
ఓం ఇంద్రదృగ్విషయాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం యక్షరాట్సరసీవాసాయ నమః
ఓం అక్షయ్యనిధికోశకృతే నమః
ఓం స్వామితీర్థకృతావాసాయ నమః || ౮౭౦ ||

ఓం స్వామిధ్యేయాయ నమః
ఓం అధోక్షజాయ నమః
ఓం వరాహాద్యష్టతీర్థాభిసేవితాంఘ్రిసరోరుహాయ నమః
ఓం పాండుతీర్థాభిషిక్తాంగాయ నమః
ఓం యుధిష్ఠిరవరప్రదాయ నమః
ఓం భీమాంతఃకరణారూఢాయ నమః
ఓం శ్వేతవాహనసఖ్యవతే నమః
ఓం నకులాభయదాయ నమః
ఓం మాద్రీసహదేవాభివందితాయ నమః
ఓం కృష్ణాశపథసంధాత్రే నమః || ౮౮౦ ||

ఓం కుంతీస్తుతిరతాయ నమః
ఓం దమినే నమః
ఓం నారదాదిమునిస్తుత్యాయ నమః
ఓం నిత్యకర్మపరాయణాయ నమః
ఓం దర్శితావ్యక్తరూపాయ నమః
ఓం వీణానాదప్రమోదితాయ నమః
ఓం షట్కోటితీర్థచర్యావతే నమః
ఓం దేవతీర్థకృతాశ్రమాయ నమః
ఓం బిల్వామలజలస్నాయినే నమః
ఓం సరస్వత్యంబుసేవితాయ నమః || ౮౯౦ ||

ఓం తుంబురూదకసంస్పర్శజనచిత్తతమోపహాయ నమః
ఓం మత్స్యవామనకూర్మాదితీర్థరాజాయ నమః
ఓం పురాణభృతే నమః
ఓం చక్రధ్యేయపదాంభోజాయ నమః
ఓం శంఖపూజితపాదుకాయ నమః
ఓం రామతీర్థవిహారిణే నమః
ఓం బలభద్రప్రతిష్ఠితాయ నమః
ఓం జామదగ్న్యసరస్తీర్థజలసేచనతర్పితాయ నమః
ఓం పాపాపహారికీలాలసుస్నాతాఘవినాశనాయ నమః
ఓం నభోగంగాభిషిక్తాయ నమః || ౯౦౦ ||

ఓం నాగతీర్థాభిషేకవతే నమః
ఓం కుమారధారాతీర్థస్థాయ నమః
ఓం వటువేషాయ నమః
ఓం సుమేఖలాయ నమః
ఓం వృద్ధస్యసుకుమారత్వ ప్రదాయ నమః
ఓం సౌందర్యవతే నమః
ఓం సుఖినే నమః
ఓం ప్రియంవదాయ నమః
ఓం మహాకుక్షయే నమః
ఓం ఇక్ష్వాకుకులనందనాయ నమః || ౯౧౦ ||

ఓం నీలగోక్షీరధారాభువే నమః
ఓం వరాహాచలనాయకాయ నమః
ఓం భరద్వాజప్రతిష్ఠావతే నమః
ఓం బృహస్పతివిభావితాయ నమః
ఓం అంజనాకృతపూజావతే నమః
ఓం ఆంజనేయకరార్చితాయ నమః
ఓం అంజనాద్రినివాసాయ నమః
ఓం ముంజకేశాయ నమః
ఓం పురందరాయ నమః
ఓం కిన్నరద్వంద్వసంబంధిబంధమోక్షప్రదాయకాయ నమః || ౯౨౦ ||

ఓం వైఖానసమఖారంభాయ నమః
ఓం వృషజ్ఞేయాయ నమః
ఓం వృషాచలాయ నమః
ఓం వృషకాయప్రభేత్త్రే నమః
ఓం క్రీడనాచారసంభ్రమాయ నమః
ఓం సౌవర్చలేయవిన్యస్తరాజ్యాయ నమః
ఓం నారాయణప్రియాయ నమః
ఓం దుర్మేధోభంజకాయ నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
ఓం బ్రహ్మోత్సవమహోత్సుకాయ నమః || ౯౩౦ ||

ఓం భద్రాసురశిరశ్ఛేత్రే నమః
ఓం భద్రక్షేత్రిణే నమః
ఓం సుభద్రవతే నమః
ఓం మృగయాక్షీణసన్నాహాయ నమః
ఓం శంఖరాజన్యతుష్టిదాయ నమః
ఓం స్థాణుస్థాయ నమః
ఓం వైనతేయాంగభావితాయ నమః
ఓం అశరీరవతే నమః
ఓం భోగీంద్రభోగసంస్థానాయ నమః
ఓం బ్రహ్మాదిగణసేవితాయ నమః || ౯౪౦ ||

ఓం సహస్రార్కచ్ఛటాభాస్వద్విమానాంతఃస్థితాయ నమః
ఓం గుణినే నమః
ఓం విష్వక్సేనకృతస్తోత్రాయ నమః
ఓం సనందనపరీవృతాయ నమః
ఓం జాహ్నవ్యాదినదీసేవ్యాయ నమః
ఓం సురేశాద్యభివందితాయ నమః
ఓం సురాంగనానృత్యపరాయ నమః
ఓం గంధర్వోద్గాయనప్రియాయ నమః
ఓం రాకేందుసంకాశనఖాయ నమః
ఓం కోమలాంఘ్రిసరోరుహాయ నమః || ౯౫౦ ||

ఓం కచ్ఛపప్రపదాయ నమః
ఓం కుందగుల్ఫకాయ నమః
ఓం స్వచ్ఛకూర్పరాయ నమః
ఓం మేదురస్వర్ణవస్త్రాఢ్యకటిదేశస్థమేఖలాయ నమః
ఓం ప్రోల్లసచ్ఛురికాభాస్వత్కటిదేశాయ నమః
ఓం శుభంకరాయ నమః
ఓం అనంతపద్మజస్థాననాభయే నమః
ఓం మౌక్తికమాలికాయ నమః
ఓం మందారచాంపేయమాలినే నమః
ఓం రత్నాభరణసంభృతాయ నమః || ౯౬౦ ||

ఓం లంబయజ్ఞోపవీతినే నమః
ఓం చంద్రశ్రీఖండలేపవతే నమః
ఓం వరదాయ నమః
ఓం అభయదాయ నమః
ఓం చక్రిణే నమః
ఓం శంఖినే నమః
ఓం కౌస్తుభదీప్తిమతే నమః
ఓం శ్రీవత్సాంకితవక్షస్కాయ నమః
ఓం లక్ష్మీసంశ్రితహృత్తటాయ నమః
ఓం నీలోత్పలనిభాకారాయ నమః || ౯౭౦ ||

ఓం శోణాంభోజసమాననాయ నమః
ఓం కోటిమన్మథలావణ్యాయ నమః
ఓం చంద్రికాస్మితపూరితాయ నమః
ఓం సుధాస్వచ్ఛోర్ధ్వపుండ్రాయ నమః
ఓం కస్తూరీతిలకాంచితాయ నమః
ఓం పుండరీకేక్షణాయ నమః
ఓం స్వచ్ఛాయ నమః
ఓం మౌళిశోభావిరాజితాయ నమః
ఓం పద్మస్థాయ నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః || ౯౮౦ ||

ఓం సోమమండలగాయ నమః
ఓం బుధాయ నమః
ఓం వహ్నిమండలగాయ నమః
ఓం సూర్యాయ నమః
ఓం సూర్యమండలసంస్థితాయ నమః
ఓం శ్రీపతయే నమః
ఓం భూమిజానయే నమః
ఓం విమలాద్యభిసంవృతాయ నమః
ఓం జగత్కుటుంబజనిత్రే నమః
ఓం రక్షకాయ నమః || ౯౯౦ ||

ఓం కామితప్రదాయ నమః
ఓం అవస్థాత్రయయంత్రే నమః
ఓం విశ్వతేజస్స్వరూపవతే నమః
ఓం జ్ఞప్తయే నమః
ఓం జ్ఞేయాయ నమః
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః
ఓం జ్ఞానాతీతాయ నమః
ఓం సురాతిగాయ నమః
ఓం బ్రహ్మాండాంతర్బహిర్వ్యాప్తాయ నమః
ఓం వేంకటాద్రిగదాధరాయ నమః || ౧౦౦౦ ||

Related Posts

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

గోవిందనామాల విశిష్టత ఏమిటి?

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ – Sri Venkateshwara Puja Vidhanam in Telugu.

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీనివాసగద్యం – Srinivasa gadyam in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

Sri Venkateshwara Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam

Kali Santaraka Stotram | కలిసంతారక స్తోత్రమ్, Lord Venkateshwara Swamy Stotras

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here