శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

venkateswara swamy strotram ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః ఓం విరూపాక్షాయ నమః ఓం విశ్వేశాయ నమః ఓం విశ్వభావనాయ నమః ఓం విశ్వసృజే నమః ఓం విశ్వసంహర్త్రే నమః ఓం విశ్వప్రాణాయ నమః ఓం విరాడ్వపుషే నమః ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః ఓం అశేషభక్తదుఃఖప్రణాశనాయ నమః || ౧౦ || ఓం శేషస్తుత్యాయ నమః ఓం శేషశాయినే నమః ఓం విశేషజ్ఞాయ నమః ఓం విభవే నమః ఓం స్వభువే నమః ఓం విష్ణవే నమః … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu