శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Stotram

0
805

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Stotram

కమలా కుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతనో |
కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వేంకటశైలపతే || ౧ ||

సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖ ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే |
శరణాగతవత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || ౨ ||

అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరనువేలకృతైరపరాధశతైః |
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || ౩ ||

అధివేంకటశైలముదారమతే జనతాభిమతాధికదానరతాత్ |
పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః కమలాదయితాన్న పరం కలయే || ౪ ||

కలవేణురవావశగోపవధూ శతకోటివృతాత్స్మరకోటిసమాత్ |
ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్ వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే || ౫ ||

అభిరామగుణాకర దాశరథే జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే |
రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదోభవ దేవ దయాజలధే || ౬ ||

అవనీతనయాకమనీయకరం రజనీకరచారుముఖాంబురుహమ్ |
రజనీచరరాజతమోమిహిరం మహనీయమహం రఘురామ మయే || ౭ ||

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వనుజం చ సుఖాయమమోఘశరమ్ |
అపహాయ రఘూద్వహమన్యమహం న కథంచన కంచన జాతు భజే || ౮ ||

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి |
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వేంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ || ౯ ||

అహం దూరతస్తే పదాంభోజయుగ్మ ప్రణామేచ్ఛయాఽఽగత్య సేవాం కరోమి |
సకృత్సేవయా నిత్యసేవాఫలం త్వం ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ || ౧౦ ||

అజ్ఞానినా మయా దోషానశేషాన్విహితాన్హరే |
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే || ౧౧ ||

Download PDF here Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here