శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

0
1480
Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

మార్కండేయ ఉవాచ –
నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ |
ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ ||

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు |
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణం రక్షతు మే హరిః || ౨ ||

ఆకాశరాట్ సురానాథ ఆత్మానం మే సదావతు |
దేవదేవోత్తమః పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః || ౩ ||

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిరీశ్వరః |
పాలయేన్మామకం కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు || ౪ ||

య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః |
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః || ౫ ||

ఇతి మార్కండేయ కృత శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం ||

Download PDF here Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here