విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం – Sri Vighneshwara Shodasha nama stotram

0
826
SRI GANESHA STOTRAS
Sri Vighneshwara Shodasha nama stotram

Sri Vighneshwara Shodasha nama stotram

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః || ౧ ||

ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః
వక్రతుండశ్శూర్పకర్ణో హేరంబస్స్కందపూర్వజః || ౨ ||

షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి
విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా
సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే || ౩ ||

Download PDF here Sri Vighneshwara Shodasha nama stotram – విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here