శ్రీ విజయలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

0
387
Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu
Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics with Meaning in Telugu

Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

1శ్రీ విజయలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం క్లీం ఓం విజయలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంబికాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంబాలికాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంబుధిశయనాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంబుధయే నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంతకఘ్న్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంతకర్త్ర్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంతిమాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం అంతకరూపిణ్యై నమః | ౯

ఓం క్లీం ఓం ఈడ్యాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఇభాస్యనుతాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఈశానప్రియాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఊత్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఉద్యద్భానుకోటిప్రభాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఉదారాంగాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం కేలిపరాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం కలహాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం కాంతలోచనాయై నమః | ౧౮

ఓం క్లీం ఓం కాంచ్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం కనకధారాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం కల్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం కనకకుండలాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఖడ్గహస్తాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఖట్వాంగవరధారిణ్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం ఖేటహస్తాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం గంధప్రియాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం గోపసఖ్యై నమః | ౨౭

ఓం క్లీం ఓం గారుడ్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం గత్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం గోహితాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం గోప్యాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం చిదాత్మికాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం చతురాకృత్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం చకోరాక్ష్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం చారుహాసాయై నమః | ౩౬

ఓం క్లీం ఓం గోవర్ధనధరాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం గుర్వ్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం గోకులాభయదాయిన్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం తపోయుక్తాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం తపస్వికులవందితాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం తాపహారిణ్యై నమః |
ఓం క్లీం ఓం తార్క్షమాత్రే నమః |
ఓం క్లీం ఓం జయాయై నమః |
ఓం క్లీం ఓం జప్యాయై నమః | ౪౫

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back