శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః | అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ || విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః | దమోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్స్తుతః || ౨ || పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః | పరశుధారీచ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహః || ౩ || కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః | హరో హరప్రియః స్వామీ వైకుంఠో విశ్వతోముఖః || ౪ || … Continue reading శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram