శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః ఓం జిష్ణవే నమః ఓం వషట్కారాయ నమః ఓం దేవదేవాయ నమః ఓం వృషాకవయే నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం దీనబంధవే నమః ఓం ఆదిదేవాయ నమః ఓం అదితేస్స్తుతాయ నమః ఓం పుండరీకాయ నమః || ౧౦ || ఓం పరానందాయ నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం పరాత్పరాయ నమః ఓం పరశుధారిణే నమః … Continue reading శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali in Telugu