Sri Vishnu Sahasra namavali

0
597
Sri Vishnu Sahasra namavali

vishnu stotras

ōṁ viśvasmai namaḥ |
ōṁ viṣṇavē namaḥ |
ōṁ vaṣaṭkārāya namaḥ |
ōṁ bhūtabhavyabhavatprabhavē namaḥ |
ōṁ bhūtakr̥tē namaḥ |
ōṁ bhūtabhr̥tē namaḥ |
ōṁ bhāvāya namaḥ |
ōṁ bhūtātmanē namaḥ |
ōṁ bhūtabhāvanāya namaḥ |
ōṁ pūtātmanē namaḥ | 10 ||

ōṁ paramātmanē namaḥ |
ōṁ muktānāmparamagatayē namaḥ |
ōṁ avyayāya namaḥ |
ōṁ puruṣāya namaḥ |
ōṁ sākṣiṇē namaḥ |
ōṁ kṣētrajñāya namaḥ |
ōṁ akṣarāya namaḥ |
ōṁ yōgāya namaḥ |
ōṁ yōgavidāṁnētrē namaḥ |
ōṁ pradhānapuruṣēśvarāya namaḥ | 20 ||

ōṁ nārasiṁhavapuṣē namaḥ |
ōṁ śrīmatē namaḥ |
ōṁ kēśavāya namaḥ |
ōṁ puruṣōttamāya namaḥ |
ōṁ sarvasmai namaḥ |
ōṁ śarvāya namaḥ |
ōṁ śivāya namaḥ |
ōṁ sthāṇavē namaḥ |
ōṁ bhūtādayē namaḥ |
ōṁ nidhayē:’vyayāya namaḥ | 30 ||

ōṁ sambhavāya namaḥ |
ōṁ bhāvanāya namaḥ |
ōṁ bhartrē namaḥ |
ōṁ prabhavāya namaḥ |
ōṁ prabhavē namaḥ |
ōṁ īśvarāya namaḥ |
ōṁ svayambhuvē namaḥ |
ōṁ śambhavē namaḥ |
ōṁ ādityāya namaḥ |
ōṁ puṣkarākṣāya namaḥ | 40 ||

ōṁ mahāsvanāya namaḥ |
ōṁ anādinidhanāya namaḥ |
ōṁ dhātrē namaḥ |
ōṁ vidhātrē namaḥ |
ōṁ dhāturuttamāya namaḥ |
ōṁ apramēyāya namaḥ |
ōṁ hr̥ṣīkēśāya namaḥ |
ōṁ padmanābhāya namaḥ |
ōṁ amaraprabhavē namaḥ |
ōṁ viśvakarmaṇē namaḥ | 50 ||

ōṁ manavē namaḥ |
ōṁ tvaṣṭrē namaḥ |
ōṁ sthaviṣṭhāya namaḥ |
ōṁ sthavirāya dhruvāya namaḥ |
ōṁ agrahyāya namaḥ |
ōṁ śāśvatāya namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇāya namaḥ |
ōṁ lōhitākṣāya namaḥ |
ōṁ pratardanāya namaḥ |
ōṁ prabhūtāya namaḥ | 60 ||

ōṁ trikakubdhāmnē namaḥ |
ōṁ pavitrāya namaḥ |
ōṁ maṅgalāya parasmai namaḥ |
ōṁ īśānāya namaḥ |
ōṁ prāṇadāya namaḥ |
ōṁ prāṇāya namaḥ |
ōṁ jyēṣṭhāya namaḥ |
ōṁ śrēṣṭhāya namaḥ |
ōṁ prajāpatayē namaḥ |
ōṁ hiraṇyagarbhāya namaḥ | 70 ||

ōṁ bhūgarbhāya namaḥ |
ōṁ mādhavāya namaḥ |
ōṁ madhusūdanāya namaḥ |
ōṁ īśvarāya namaḥ |
ōṁ vikramiṇē namaḥ |
ōṁ dhanvinē namaḥ |
ōṁ mēdhāvinē namaḥ |
ōṁ vikramāya namaḥ |
ōṁ kramāya namaḥ |
ōṁ anuttamāya namaḥ | 80 ||

ōṁ durādharṣāya namaḥ |
ōṁ kr̥tajñāya namaḥ |
ōṁ kr̥tayē namaḥ |
ōṁ ātmavatē namaḥ |
ōṁ surēśāya namaḥ |
ōṁ śaraṇāya namaḥ |
ōṁ śarmaṇē namaḥ |
ōṁ viśvarētasē namaḥ |
ōṁ prajābhavāya namaḥ |
ōṁ anhē namaḥ | 90 ||

ōṁ saṁvatsarāya namaḥ |
ōṁ vyālāya namaḥ |
ōṁ pratyayāya namaḥ |
ōṁ sarvadarśanāya namaḥ |
ōṁ ajāya namaḥ |
ōṁ sarvēśvarāya namaḥ |
ōṁ siddhāya namaḥ |
ōṁ siddhayē namaḥ |
ōṁ sarvādayē namaḥ |
ōṁ acyutāya namaḥ | 100 ||

ōṁ vr̥ṣākapayē namaḥ |
ōṁ amēyātmanē namaḥ |
ōṁ sarvayōgaviniḥsr̥tāya namaḥ |
ōṁ vasavē namaḥ |
ōṁ vasumanasē namaḥ |
ōṁ satyāya namaḥ |
ōṁ samātmanē namaḥ |
ōṁ sammitāya namaḥ |
ōṁ samāya namaḥ |
ōṁ amōghāya namaḥ | 110 ||

ōṁ puṇḍarīkākṣāya namaḥ |
ōṁ vr̥ṣakarmaṇē namaḥ |
ōṁ vr̥ṣākr̥tayē namaḥ |
ōṁ rudrāya namaḥ |
ōṁ bahuśirasē namaḥ |
ōṁ babhravē namaḥ |
ōṁ viśvayōnayē namaḥ |
ōṁ śuciśravasē namaḥ |
ōṁ amr̥tāya namaḥ |
ōṁ śāśvatasthāṇavē namaḥ | 120 ||

ōṁ varārōhāya namaḥ |
ōṁ mahātapasē namaḥ |
ōṁ sarvagāya namaḥ |
ōṁ sarvavidbhānavē namaḥ |
ōṁ viṣvaksēnāya namaḥ |
ōṁ janārdanāya namaḥ |
ōṁ vēdāya namaḥ |
ōṁ vēdavidē namaḥ |
ōṁ avyaṅgāya namaḥ |
ōṁ vēdāṅgāya namaḥ | 130 ||

ōṁ vēdavidē namaḥ |
ōṁ kavayē namaḥ |
ōṁ lōkādhyakṣāya namaḥ |
ōṁ surādhyakṣāya namaḥ |
ōṁ dharmādhyakṣāya namaḥ |
ōṁ kr̥tākr̥tāya namaḥ |
ōṁ caturātmanē namaḥ |
ōṁ caturvyūhāya namaḥ |
ōṁ caturdramṣṭrāya namaḥ |
ōṁ caturbhujāya namaḥ | 140 ||

ōṁ bhrājiṣṇavē namaḥ |
ōṁ bhōjanāya namaḥ |
ōṁ bhōktrē namaḥ |
ōṁ sahiṣṇavē namaḥ |
ōṁ jagadādijāya namaḥ |
ōṁ anaghāya namaḥ |
ōṁ vijayāya namaḥ |
ōṁ jētrē namaḥ | 150 ||

ōṁ viśvayōnayē namaḥ |
ōṁ punarvasavē namaḥ |
ōṁ upēndrāya namaḥ |
ōṁ vāmanāya namaḥ |
ōṁ prāṁśavē namaḥ |
ōṁ amōghāya namaḥ |
ōṁ śucayē namaḥ |
ōṁ urjitāya namaḥ |
ōṁ atīndrāya namaḥ |
ōṁ saṅgrahāya namaḥ |
ōṁ sargāya namaḥ |
ōṁ dhr̥tātmanē namaḥ | 160 ||

ōṁ niyamāya namaḥ |
ōṁ yamāya namaḥ |
ōṁ vēdyāya namaḥ |
ōṁ vaidyāya namaḥ |
ōṁ sadāyōginē namaḥ |
ōṁ vīraghnē namaḥ |
ōṁ mādhavāya namaḥ |
ōṁ madhavē namaḥ |
ōṁ atīndriyāya namaḥ |
ōṁ mahāmāyāya namaḥ |
ōṁ mahōtsāhāya namaḥ |
ōṁ mahābalāya namaḥ |
ōṁ mahābuddhayē namaḥ |
ōṁ mahāvīryāya namaḥ |
ōṁ mahāśaktayē namaḥ |
ōṁ mahādyutayē namaḥ |
ōṁ anirdēśyavapuṣē namaḥ |
ōṁ śrīmatē namaḥ |
ōṁ amēyātmanē namaḥ |
ōṁ mahādridhr̥tē namaḥ | 180 ||

ōṁ mahēśvāsāya namaḥ |
ōṁ mahībhartrē namaḥ |
ōṁ śrīnivāsāya namaḥ |
ōṁ satāṅgatayē namaḥ |
ōṁ aniruddhāya namaḥ |
ōṁ surānandāya namaḥ |
ōṁ gōvindāya namaḥ |
ōṁ gōvidāmpatayē namaḥ |
ōṁ marīcayē namaḥ |
ōṁ damanāya namaḥ |
ōṁ haṁsāya namaḥ |
ōṁ suparṇāya namaḥ |
ōṁ bhujagōttamāya namaḥ |
ōṁ hiraṇyanābhāya namaḥ |
ōṁ sutapasē namaḥ |
ōṁ padmanābhāya namaḥ |
ōṁ prajāpatayē namaḥ |
ōṁ amr̥tyavē namaḥ |
ōṁ sarvadr̥śē namaḥ |
ōṁ siṁhāya namaḥ | 200 ||

ōṁ sandhātrē namaḥ |
ōṁ sandhimatē namaḥ |
ōṁ sthirāya namaḥ |
ōṁ ajāya namaḥ |
ōṁ durmarṣaṇāya namaḥ |
ōṁ śāstrē namaḥ |
ōṁ viśrutātmanē namaḥ |
ōṁ surārighnē namaḥ |
ōṁ guruvē namaḥ |
ōṁ gurutamāya namaḥ |
ōṁ dhāmnē namaḥ |
ōṁ satyāya namaḥ |
ōṁ satyaparākramāya namaḥ |
ōṁ nimiṣāya namaḥ |
ōṁ animiṣāya namaḥ |
ōṁ sragvīṇē namaḥ |
ōṁ vācaspatayē udāradhiyē namaḥ |
ōṁ agraṇyē namaḥ |
ōṁ grāmaṇyē namaḥ |
ōṁ śrīmatē namaḥ | 220 ||

ōṁ nyāyāya namaḥ |
ōṁ nētrē namaḥ |
ōṁ samīraṇāya namaḥ |
ōṁ sahasramūrdhnē namaḥ |
ōṁ viśvātmanē namaḥ |
ōṁ sahasrākṣāya namaḥ |
ōṁ sahasrapadē namaḥ |
ōṁ āvartanāya namaḥ |
ōṁ nivr̥ttātmanē namaḥ |
ōṁ saṁvr̥tāya namaḥ |
ōṁ sampramardanāya namaḥ |
ōṁ ahaḥsaṁvartakāya namaḥ |
ōṁ vahnayē namaḥ |
ōṁ anilāya namaḥ |
ōṁ dharaṇīdharāya namaḥ |
ōṁ suprasādāya namaḥ |
ōṁ prasannātmanē namaḥ |
ōṁ viśvadhr̥ṣē namaḥ |
ōṁ viśvabhujē namaḥ |
ōṁ vibhavē namaḥ | 240 ||

ōṁ satkartrē namaḥ |
ōṁ satkr̥tāya namaḥ |
ōṁ sādhavē namaḥ |
ōṁ jahnavē namaḥ |
ōṁ nārāyaṇāya namaḥ |
ōṁ narāya namaḥ |
ōṁ asaṅkhyēyāya namaḥ |
ōṁ apramēyātmanē namaḥ |
ōṁ viśiṣṭāya namaḥ |
ōṁ śiṣṭakr̥tē namaḥ |
ōṁ śucayē namaḥ |
ōṁ siddhārthāya namaḥ |
ōṁ siddhasaṅkalpāya namaḥ |
ōṁ siddhidāya namaḥ |
ōṁ siddhisādhanāya namaḥ |
ōṁ vr̥ṣāhiṇē namaḥ |
ōṁ vr̥ṣabhāya namaḥ |
ōṁ viṣṇavē namaḥ |
ōṁ vr̥ṣaparvaṇē namaḥ |
ōṁ vr̥ṣōdarāya namaḥ | 260 ||

ōṁ vardhanāya namaḥ |
ōṁ vardhamānāya namaḥ |
ōṁ viviktāya namaḥ |
ōṁ śrutisāgarāya namaḥ |
ōṁ subhujāya namaḥ |
ōṁ durdharāya namaḥ |
ōṁ vāgminē namaḥ |
ōṁ mahēndrāya namaḥ |
ōṁ vasudāya namaḥ |
ōṁ vasavē namaḥ | 270 ||

ōṁ naikarūpāya namaḥ |
ōṁ br̥hadrūpāya namaḥ |
ōṁ śipiviṣṭāya namaḥ |
ōṁ prakāśanāya namaḥ |
ōṁ ōjastējōdyutidharāya namaḥ |
ōṁ prakāśātmanē namaḥ |
ōṁ pratāpanāya namaḥ |
ōṁ r̥ddhāya namaḥ |
ōṁ spaṣṭākṣarāya namaḥ |
ōṁ mantrāya namaḥ | 280 ||

ōṁ candrāṁśavē namaḥ |
ōṁ bhāskaradyutayē namaḥ |
ōṁ amr̥tāṁśūdbhavāya namaḥ |
ōṁ bhānavē namaḥ |
ōṁ śaśibindavē namaḥ |
ōṁ surēśvarāya namaḥ |
ōṁ auṣadhāya namaḥ |
ōṁ jagatassētavē namaḥ |
ōṁ satyadharmaparākramāya namaḥ |
ōṁ bhūtabhavyabhavannāthāya namaḥ | 290 ||

ōṁ pavanāya namaḥ |
ōṁ pāvanāya namaḥ |
ōṁ analāya namaḥ |
ōṁ kāmaghnē namaḥ |
ōṁ kāmakr̥tē namaḥ |
ōṁ kāntāya namaḥ |
ōṁ kāmāya namaḥ |
ōṁ kāmapradāya namaḥ |
ōṁ prabhavē namaḥ |
ōṁ yugādikr̥tē namaḥ | 300 ||

ōṁ yugāvartāya namaḥ |
ōṁ naikamāyāya namaḥ |
ōṁ mahāśanāya namaḥ |
ōṁ adr̥śyāya namaḥ |
ōṁ vyaktarūpāya namaḥ |
ōṁ sahasrajitē namaḥ |
ōṁ anantajitē namaḥ |
ōṁ iṣṭāya namaḥ |
ōṁ viśiṣṭāya namaḥ |
ōṁ śiṣṭēṣṭāya namaḥ | 310 ||

ōṁ śikhaṇḍinē namaḥ |
ōṁ nahuṣāya namaḥ |
ōṁ vr̥ṣāya namaḥ |
ōṁ krōdhagnē namaḥ |
ōṁ krōdhakr̥tkartrē namaḥ |
ōṁ viśvabāhavē namaḥ |
ōṁ mahīdharāya namaḥ |
ōṁ acyutāya namaḥ |
ōṁ prathitāya namaḥ |
ōṁ prāṇāya namaḥ | 320 ||

ōṁ prāṇadāya namaḥ |
ōṁ vāsavānujāya namaḥ |
ōṁ apāṁnidhayē namaḥ |
ōṁ adhiṣṭhānāya namaḥ |
ōṁ apramattāya namaḥ |
ōṁ pratiṣṭhitāya namaḥ |
ōṁ skandāya namaḥ |
ōṁ skandadharāya namaḥ |
ōṁ dhuryāya namaḥ |
ōṁ varadāya namaḥ |
ōṁ vāyuvāhanāya namaḥ |
ōṁ vāsudēvāya namaḥ |
ōṁ br̥hadbhānavē namaḥ |
ōṁ ādidēvāya namaḥ |
ōṁ purandarāya namaḥ |
ōṁ aśōkāya namaḥ |
ōṁ tāraṇāya namaḥ |
ōṁ tārāya namaḥ |
ōṁ śūrāya namaḥ |
ōṁ śaurayē namaḥ | 340 ||

ōṁ janēśvarāya namaḥ |
ōṁ anukūlāya namaḥ |
ōṁ śatāvartāya namaḥ |
ōṁ padminē namaḥ |
ōṁ padmanibhēkṣaṇāya namaḥ |
ōṁ padmanābhāya namaḥ |
ōṁ aravindākṣāya namaḥ |
ōṁ padmagarbhāya namaḥ |
ōṁ śarīrabhr̥tē namaḥ |
ōṁ mahardhayē namaḥ | 350 ||

ōṁ r̥ddhāya namaḥ |
ōṁ vr̥ddhātmanē namaḥ |
ōṁ mahākṣāya namaḥ |
ōṁ garuḍadhvajāya namaḥ |
ōṁ atulāya namaḥ |
ōṁ śarabhāya namaḥ |
ōṁ bhīmāya namaḥ |
ōṁ samayajñāya namaḥ |
ōṁ havirharayē namaḥ |
ōṁ sarvalakṣaṇalakṣaṇyāya namaḥ |
ōṁ lakṣmīvatē namaḥ |
ōṁ samitiñjayāya namaḥ |
ōṁ vikṣarāya namaḥ |
ōṁ rōhitāya namaḥ |
ōṁ mārgāya namaḥ |
ōṁ hētavē namaḥ |
ōṁ dāmōdarāya namaḥ |
ōṁ sahāya namaḥ |
ōṁ mahīdharāya namaḥ |
ōṁ mahābhāgāya namaḥ | 370 ||

ōṁ vēgavatē namaḥ |
ōṁ amitāśanāya namaḥ |
ōṁ udbhavāya namaḥ |
ōṁ kṣōbhaṇāya namaḥ |
ōṁ dēvāya namaḥ |
ōṁ śrīgarbhāya namaḥ |
ōṁ paramēśvarāya namaḥ |
ōṁ karaṇāya namaḥ |
ōṁ kāraṇāya namaḥ |
ōṁ kartrē namaḥ | 380 ||

ōṁ vikartrē namaḥ |
ōṁ gahanāya namaḥ |
ōṁ guhāya namaḥ |
ōṁ vyavasāyāya namaḥ |
ōṁ vyavasthānāya namaḥ |
ōṁ saṁsthānāya namaḥ |
ōṁ sthānadāya namaḥ |
ōṁ dhruvāya namaḥ |
ōṁ parardhayē namaḥ |
ōṁ paramaspaṣṭāya namaḥ |
ōṁ tuṣṭāya namaḥ |
ōṁ puṣṭāya namaḥ |
ōṁ śubhēkṣaṇāya namaḥ |
ōṁ rāmāya namaḥ |
ōṁ virāmāya namaḥ |
ōṁ virajāya namaḥ |
ōṁ mārgāya namaḥ |
ōṁ nēyāya namaḥ |
ōṁ nayāya namaḥ |
ōṁ anayāya namaḥ | 400 ||

ōṁ vīrāya namaḥ |
ōṁ śaktimatāṁ śrēṣṭhāya namaḥ |
ōṁ dharmāya namaḥ |
ōṁ dharmaviduttamāya namaḥ |
ōṁ vaikuṇṭhāya namaḥ |
ōṁ puruṣāya namaḥ |
ōṁ prāṇāya namaḥ |
ōṁ prāṇadāya namaḥ |
ōṁ praṇavāya namaḥ |
ōṁ pr̥thavē namaḥ |
ōṁ hiraṇyagarbhāya namaḥ |
ōṁ śatrughnāya namaḥ |
ōṁ vyāptāya namaḥ |
ōṁ vāyavē namaḥ |
ōṁ adhōkṣajāya namaḥ |
ōṁ r̥tavē namaḥ |
ōṁ sudarśanāya namaḥ |
ōṁ kālāya namaḥ |
ōṁ paramēṣṭhinē namaḥ |
ōṁ parigrahāya namaḥ | 420 ||

ōṁ ugrāya namaḥ |
ōṁ saṁvatsarāya namaḥ |
ōṁ dakṣāya namaḥ |
ōṁ viśrāmāya namaḥ |
ōṁ viśvadakṣiṇāya namaḥ |
ōṁ vistārāya namaḥ |
ōṁ sthāvarasthāṇavē namaḥ |
ōṁ pramāṇāya namaḥ |
ōṁ bījāya avyayāya namaḥ |
ōṁ arthāya namaḥ | 430 ||

ōṁ anarthāya namaḥ |
ōṁ mahākōśāya namaḥ |
ōṁ mahābhōgāya namaḥ |
ōṁ mahādhanāya namaḥ |
ōṁ anirviṇṇāya namaḥ |
ōṁ sthaviṣṭhāya namaḥ |
ōṁ bhuvē namaḥ |
ōṁ dharmayūpāya namaḥ |
ōṁ mahāmakhāya namaḥ |
ōṁ nakṣatranēmayē namaḥ | 440 ||

ōṁ nakṣitriṇē namaḥ |
ōṁ kṣamāya namaḥ |
ōṁ kṣāmāya namaḥ |
ōṁ samīhanāya namaḥ |
ōṁ yajñāya namaḥ |
ōṁ ijyāya namaḥ |
ōṁ mahējyāya namaḥ |
ōṁ kratavē namaḥ |
ōṁ satrāya namaḥ |
ōṁ satāṅgatayē namaḥ | 450 ||

ōṁ sarvadarśinē namaḥ |
ōṁ vimuktātmanē namaḥ |
ōṁ sarvajñāya namaḥ |
ōṁ jñānamuttamāya namaḥ |
ōṁ suvratāya namaḥ |
ōṁ sumukhāya namaḥ |
ōṁ sūkṣmāya namaḥ |
ōṁ sughōṣāya namaḥ |
ōṁ sukhadāya namaḥ |
ōṁ suhr̥dē namaḥ | 460 ||

ōṁ manōharāya namaḥ |
ōṁ jitakrōdhāya namaḥ |
ōṁ vīrabāhavē namaḥ |
ōṁ vidāraṇāya namaḥ |
ōṁ svāpanāya namaḥ |
ōṁ svavaśāya namaḥ |
ōṁ vyāpinē namaḥ |
ōṁ naikātmanē namaḥ |
ōṁ naikakarmakr̥tē namaḥ |
ōṁ vatsarāya namaḥ | 470 ||

ōṁ vatsalāya namaḥ |
ōṁ vatsinē namaḥ |
ōṁ ratnagarbhāya namaḥ |
ōṁ dhanēśvarāya namaḥ |
ōṁ dharmaguptē namaḥ |
ōṁ dharmakr̥tē namaḥ |
ōṁ dharmiṇē namaḥ |
ōṁ satē namaḥ |
ōṁ asatē namaḥ |
ōṁ kṣarāya namaḥ | 480 ||

ōṁ akṣarāya namaḥ |
ōṁ avijñātrē namaḥ |
ōṁ sahasrāṁśavē namaḥ |
ōṁ vidhātrē namaḥ |
ōṁ kr̥talakṣaṇāya namaḥ |
ōṁ gabhastinēmayē namaḥ |
ōṁ sattvasthāya namaḥ |
ōṁ siṁhāya namaḥ |
ōṁ bhūtamahēśvarāya namaḥ |
ōṁ ādidēvāya namaḥ | 490 ||

ōṁ mahādēvāya namaḥ |
ōṁ dēvēśāya namaḥ |
ōṁ dēvabhr̥dguravē namaḥ |
ōṁ uttarāya namaḥ |
ōṁ gōpatayē namaḥ |
ōṁ gōptrē namaḥ |
ōṁ jñānagamyāya namaḥ |
ōṁ purātanāya namaḥ |
ōṁ śarīrabhūtabhr̥tē namaḥ |
ōṁ bhōktrē namaḥ | 500 ||

ōṁ kapīndrāya namaḥ |
ōṁ bhūridakṣiṇāya namaḥ |
ōṁ sōmapāya namaḥ |
ōṁ amr̥tapāya namaḥ |
ōṁ sōmāya namaḥ |
ōṁ purujitē namaḥ |
ōṁ purusattamāya namaḥ |
ōṁ vinayāya namaḥ |
ōṁ jayāya namaḥ |
ōṁ satyasandhāya namaḥ | 510 ||

ōṁ dāśārhāya namaḥ |
ōṁ sātvatāṁ patayē namaḥ |
ōṁ jīvāya namaḥ |
ōṁ vinayitāsākṣiṇē namaḥ |
ōṁ mukundāya namaḥ |
ōṁ amitavikramāya namaḥ |
ōṁ ambhōnidhayē namaḥ |
ōṁ anantātmanē namaḥ |
ōṁ mahōdadhiśayāya namaḥ |
ōṁ antakāya namaḥ | 520 ||

ōṁ ajāya namaḥ |
ōṁ mahārhāya namaḥ |
ōṁ svābhāvyāya namaḥ |
ōṁ jitāmitrāya namaḥ |
ōṁ pramōdanāya namaḥ |
ōṁ ānandāya namaḥ |
ōṁ nandanāya namaḥ |
ōṁ nandāya namaḥ |
ōṁ satyadharmaṇē namaḥ |
ōṁ trivikramāya namaḥ | 530 ||

ōṁ maharṣayē kapilācāryāya namaḥ |
ōṁ kr̥tajñāya namaḥ |
ōṁ mēdinīpatayē namaḥ |
ōṁ tripadāya namaḥ |
ōṁ tridaśādhyakṣāya namaḥ |
ōṁ mahāśr̥ṅgāya namaḥ |
ōṁ kr̥tāntakr̥tē namaḥ |
ōṁ mahāvarāhāya namaḥ |
ōṁ gōvindāya namaḥ |
ōṁ suṣēṇāya namaḥ | 540 ||

ōṁ kanakāṅgadinē namaḥ |
ōṁ guhyāya namaḥ |
ōṁ gabhīrāya namaḥ |
ōṁ gahanāya namaḥ |
ōṁ guptāya namaḥ |
ōṁ cakragadādharāya namaḥ |
ōṁ vēdhasē namaḥ |
ōṁ svāṅgāya namaḥ |
ōṁ ajitāya namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇāya namaḥ | 550 ||

ōṁ dr̥ḍhāya namaḥ |
ōṁ saṅkarṣaṇāya acyutāya namaḥ |
ōṁ varuṇāya namaḥ |
ōṁ vāruṇāya namaḥ |
ōṁ vr̥kṣāya namaḥ |
ōṁ puṣkarākṣāya namaḥ |
ōṁ mahāmanasē namaḥ |
ōṁ bhagavatē namaḥ |
ōṁ bhagaghnē namaḥ |
ōṁ ānandinē namaḥ | 560 ||

ōṁ vanamālinē namaḥ |
ōṁ halāyudhāya namaḥ |
ōṁ ādityāya namaḥ |
ōṁ jyōtirādityāya namaḥ |
ōṁ sahiṣṇuvē namaḥ |
ōṁ gatisattamāya namaḥ |
ōṁ sudhanvanē namaḥ |
ōṁ khaṇḍaparaśavē namaḥ |
ōṁ dāruṇāya namaḥ |
ōṁ draviṇapradāya namaḥ | 570 ||

ōṁ divaspr̥śē namaḥ |
ōṁ sarvadr̥gvyāsāya namaḥ |
ōṁ vācaspatayē ayōnijāya namaḥ |
ōṁ trisāmnē namaḥ |
ōṁ sāmagāya namaḥ |
ōṁ sāmnē namaḥ |
ōṁ nirvāṇāya namaḥ |
ōṁ bhēṣajāya namaḥ |
ōṁ bhiṣajē namaḥ |
ōṁ sannyāsakr̥tē namaḥ | 580 ||

ōṁ śamāya namaḥ |
ōṁ śāntāya namaḥ |
ōṁ niṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ śāntyai namaḥ |
ōṁ parāyaṇāya namaḥ |
ōṁ śubhāṅgāya namaḥ |
ōṁ śāntidāya namaḥ |
ōṁ sraṣṭāya namaḥ |
ōṁ kumudāya namaḥ |
ōṁ kuvalēśayāya namaḥ | 590 ||

ōṁ gōhitāya namaḥ |
ōṁ gōpatayē namaḥ |
ōṁ gōptrē namaḥ |
ōṁ vr̥ṣabhākṣāya namaḥ |
ōṁ vr̥ṣapriyāya namaḥ |
ōṁ anivartinē namaḥ |
ōṁ nivr̥ttātmanē namaḥ |
ōṁ saṅkṣēptrē namaḥ |
ōṁ kṣēmakr̥tē namaḥ |
ōṁ śivāya namaḥ | 600 ||

ōṁ śrīvatsavakṣasē namaḥ |
ōṁ śrīvāsāya namaḥ |
ōṁ śrīpatayē namaḥ |
ōṁ śrīmatāṁ varāya namaḥ |
ōṁ śrīdāya namaḥ |
ōṁ śrīśāya namaḥ |
ōṁ śrīnivāsāya namaḥ |
ōṁ śrīnidhayē namaḥ |
ōṁ śrīvibhāvanāya namaḥ |
ōṁ śrīdharāya namaḥ | 610 ||

ōṁ śrīkarāya namaḥ |
ōṁ śrēyasē namaḥ |
ōṁ śrīmatē namaḥ |
ōṁ lōkatrayāśrayāya namaḥ |
ōṁ svakṣāya namaḥ |
ōṁ svaṅgāya namaḥ |
ōṁ śatānandāya namaḥ |
ōṁ nandinē namaḥ |
ōṁ jyōtirgaṇēśvarāya namaḥ |
ōṁ vijitātmanē namaḥ | 620 ||

ōṁ vidhēyātmanē namaḥ |
ōṁ satkīrtayē namaḥ |
ōṁ chinnasaṁśayāya namaḥ |
ōṁ udīrṇāya namaḥ |
ōṁ sarvataścakṣuṣē namaḥ |
ōṁ anīśāya namaḥ |
ōṁ śāśvatasthirāya namaḥ |
ōṁ bhūśayāya namaḥ |
ōṁ bhūṣaṇāya namaḥ |
ōṁ bhūtayē namaḥ | 630 ||

ōṁ viśōkāya namaḥ |
ōṁ śōkanāśanāya namaḥ |
ōṁ arciṣmatē namaḥ |
ōṁ arcitāya namaḥ |
ōṁ kumbhāya namaḥ |
ōṁ viśuddhātmanē namaḥ |
ōṁ viśōdhanāya namaḥ |
ōṁ aniruddhāya namaḥ |
ōṁ apratirathāya namaḥ |
ōṁ pradyumnāya namaḥ | 640 ||

ōṁ amitavikramāya namaḥ |
ōṁ kālanēminighnē namaḥ |
ōṁ vīrāya namaḥ |
ōṁ śaurayē namaḥ |
ōṁ śūrajanēśvarāya namaḥ |
ōṁ trilōkātmanē namaḥ |
ōṁ trilōkēśāya namaḥ |
ōṁ kēśavāya namaḥ |
ōṁ kēśighnē namaḥ |
ōṁ harayē namaḥ | 650 ||

ōṁ kāmadēvāya namaḥ |
ōṁ kāmapālāya namaḥ |
ōṁ kāminē namaḥ |
ōṁ kāntāya namaḥ |
ōṁ kr̥tāgamāya namaḥ |
ōṁ anirdēśyavapuṣē namaḥ |
ōṁ viṣṇavē namaḥ |
ōṁ vīrāya namaḥ |
ōṁ anantāya namaḥ |
ōṁ dhanañjayāya namaḥ | 660 ||

ōṁ brahmaṇyāya namaḥ |
ōṁ brahmakr̥tē namaḥ |
ōṁ brahmaṇē namaḥ |
ōṁ brāhmaṇē namaḥ |
ōṁ brahmāya namaḥ |
ōṁ brahmavivardhanāya namaḥ |
ōṁ brahmavidē namaḥ |
ōṁ brāhmaṇāya namaḥ |
ōṁ brahmiṇē namaḥ |
ōṁ brahmajñāya namaḥ | 670 ||

ōṁ brāhmaṇapriyāya namaḥ |
ōṁ mahākramāya namaḥ |
ōṁ mahākarmaṇē namaḥ |
ōṁ mahātējasē namaḥ |
ōṁ mahōragāya namaḥ |
ōṁ mahākratavē namaḥ |
ōṁ mahāyajvinē namaḥ |
ōṁ mahāyajñāya namaḥ |
ōṁ mahāhaviṣē namaḥ |
ōṁ stavyāya namaḥ | 680 ||

ōṁ stavapriyāya namaḥ |
ōṁ stōtrāya namaḥ |
ōṁ stutayē namaḥ |
ōṁ stōtrē namaḥ |
ōṁ raṇapriyāya namaḥ |
ōṁ pūrṇāya namaḥ |
ōṁ pūrayitrē namaḥ |
ōṁ puṇyāya namaḥ |
ōṁ puṇyakīrtayē namaḥ |
ōṁ anāmayāya namaḥ | 690 ||

ōṁ manōjavāya namaḥ |
ōṁ tīrthakarāya namaḥ |
ōṁ vasurētasē namaḥ |
ōṁ vasupradāya namaḥ |
ōṁ vāsudēvāya namaḥ |
ōṁ vasavē namaḥ |
ōṁ vasumanasē namaḥ |
ōṁ haviṣē namaḥ |
ōṁ haviṣē namaḥ |
ōṁ sadgatayē namaḥ | 700 ||

ōṁ satkr̥tayē namaḥ |
ōṁ sattāyai namaḥ |
ōṁ sadbhūtayē namaḥ |
ōṁ satparāyaṇāya namaḥ |
ōṁ śūrasēnāya namaḥ |
ōṁ yaduśrēṣṭhāya namaḥ |
ōṁ sannivāsāya namaḥ |
ōṁ suyāmunāya namaḥ |
ōṁ bhūtāvāsāya namaḥ |
ōṁ vāsudēvāya namaḥ | 710 ||

ōṁ sarvāsunilayāya namaḥ |
ōṁ analāya namaḥ |
ōṁ darpaghnē namaḥ |
ōṁ darpadāya namaḥ |
ōṁ dr̥ptāya namaḥ |
ōṁ durdharāya namaḥ |
ōṁ aparājitāya namaḥ |
ōṁ viśvamūrtayē namaḥ |
ōṁ mahāmūrtayē namaḥ |
ōṁ dīptamūrtayē namaḥ | 720 ||

ōṁ amūrtimatē namaḥ |
ōṁ anēkamūrtayē namaḥ |
ōṁ avyaktāya namaḥ |
ōṁ śatamūrtayē namaḥ |
ōṁ śatānanāya namaḥ |
ōṁ ēkaismai namaḥ |
ōṁ naikasmai namaḥ |
ōṁ savāya namaḥ |
ōṁ kāya namaḥ |
ōṁ kasmai namaḥ | 730 ||

ōṁ yasmai namaḥ |
ōṁ tasmai namaḥ |
ōṁ padamanuttamāya namaḥ |
ōṁ lōkabandhavē namaḥ |
ōṁ lōkanāthāya namaḥ |
ōṁ mādhavāya namaḥ |
ōṁ bhaktavatsalāya namaḥ |
ōṁ suvarṇavarṇāya namaḥ |
ōṁ hēmāṅgāya namaḥ |
ōṁ varāṅgāya namaḥ | 740 ||

ōṁ candanāṅgadinē namaḥ |
ōṁ vīraghnē namaḥ |
ōṁ viṣamāya namaḥ |
ōṁ śūnyāya namaḥ |
ōṁ ghr̥tāśiṣē namaḥ |
ōṁ acalāya namaḥ |
ōṁ calāya namaḥ |
ōṁ amāninē namaḥ |
ōṁ mānadāya namaḥ |
ōṁ mānyāya namaḥ | 750 ||

ōṁ lōkasvāminē namaḥ |
ōṁ trilōkadhr̥ṣē namaḥ |
ōṁ sumēdhasē namaḥ |
ōṁ mēdhajāya namaḥ |
ōṁ dhanyāya namaḥ |
ōṁ satyamēdhasē namaḥ |
ōṁ dharādharāya namaḥ |
ōṁ tējōvr̥ṣāya namaḥ |
ōṁ dyutidharāya namaḥ |
ōṁ sarvaśastrabhr̥tāṁvarāya namaḥ | 760 ||

ōṁ pragrahāya namaḥ |
ōṁ nigrahāya namaḥ |
ōṁ vyagrāya namaḥ |
ōṁ naikaśr̥ṅgāya namaḥ |
ōṁ gadāgrajāya namaḥ |
ōṁ caturmūrtayē namaḥ |
ōṁ caturbāhavē namaḥ |
ōṁ caturvyūhāya namaḥ |
ōṁ caturgatayē namaḥ |
ōṁ caturātmanē namaḥ | 770 ||

ōṁ caturbhāvāya namaḥ |
ōṁ caturvēdavidē namaḥ |
ōṁ ēkapadē namaḥ |
ōṁ samāvartāya namaḥ |
ōṁ anivr̥ttātmanē namaḥ |
ōṁ durjayāya namaḥ |
ōṁ duratikramāya namaḥ |
ōṁ durlabhāya namaḥ |
ōṁ durgamāya namaḥ |
ōṁ durgāya namaḥ | 780 ||

ōṁ durāvāsāya namaḥ |
ōṁ durārighnē namaḥ |
ōṁ śubhāṅgāya namaḥ |
ōṁ lōkasāraṅgāya namaḥ |
ōṁ sutantavē namaḥ |
ōṁ tantuvardhanāya namaḥ |
ōṁ indrakarmaṇē namaḥ |
ōṁ mahākarmaṇē namaḥ |
ōṁ kr̥takarmaṇē namaḥ |
ōṁ kr̥tāgamāya namaḥ | 790 ||

ōṁ udbhavāya namaḥ |
ōṁ sundarāya namaḥ |
ōṁ sundāya namaḥ |
ōṁ ratnanābhāya namaḥ |
ōṁ sulōcanāya namaḥ |
ōṁ arkāya namaḥ |
ōṁ vājasanāya namaḥ |
ōṁ śr̥ṅginē namaḥ |
ōṁ jayantāya namaḥ |
ōṁ sarvavijjayinē namaḥ | 800 ||

ōṁ suvarṇa bindavē namaḥ
ōṁ akṣōbhyāya namaḥ |
ōṁ sarvavāgīśvarēśvarāya namaḥ |
ōṁ mahāhradāya namaḥ |
ōṁ mahāgartāya namaḥ |
ōṁ mahābhūtāya namaḥ |
ōṁ mahānidhayē namaḥ |
ōṁ kumudāya namaḥ |
ōṁ kundarāya namaḥ |
ōṁ kundāya namaḥ | 810 ||

ōṁ parjanyāya namaḥ |
ōṁ pāvanāya namaḥ |
ōṁ anilāya namaḥ |
ōṁ amr̥tāṁśāya namaḥ |
ōṁ amr̥tavapuṣē namaḥ |
ōṁ sarvajñāya namaḥ |
ōṁ sarvatōmukhāya namaḥ |
ōṁ sulabhāya namaḥ |
ōṁ suvratāya namaḥ |
ōṁ siddhāya namaḥ | 820 ||

ōṁ śatrujitē namaḥ |
ōṁ śatrutāpanāya namaḥ |
ōṁ nyagrōdhāya namaḥ |
ōṁ udumbarāya namaḥ |
ōṁ aśvatthāya namaḥ |
ōṁ cāṇūrāndhraniṣūdanāya namaḥ |
ōṁ sahasrārciṣē namaḥ |
ōṁ saptajihvāya namaḥ |
ōṁ saptaidhasē namaḥ |
ōṁ saptavāhanāya namaḥ | 830 ||

ōṁ amūrtayē namaḥ |
ōṁ anaghāya namaḥ |
ōṁ acintyāya namaḥ |
ōṁ bhayakr̥tē namaḥ |
ōṁ bhayanāśanāya namaḥ |
ōṁ aṇavē namaḥ |
ōṁ br̥hatē namaḥ |
ōṁ kr̥śāya namaḥ |
ōṁ sthūlāya namaḥ |
ōṁ guṇabhr̥tē namaḥ | 840 ||

ōṁ nirguṇāya namaḥ |
ōṁ mahatē namaḥ |
ōṁ adhr̥tāya namaḥ |
ōṁ svadhr̥tāya namaḥ |
ōṁ svāsthyāya namaḥ |
ōṁ prāgvaṁśāya namaḥ |
ōṁ vaṁśavardhanāya namaḥ |
ōṁ bhārabhr̥tē namaḥ |
ōṁ kathitāya namaḥ |
ōṁ yōginē namaḥ | 850 ||

ōṁ yōgīśāya namaḥ |
ōṁ sarvakāmadāya namaḥ |
ōṁ āśramāya namaḥ |
ōṁ śramaṇāya namaḥ |
ōṁ kṣāmāya namaḥ |
ōṁ suparṇāya namaḥ |
ōṁ vāyuvāhanāya namaḥ |
ōṁ dhanurdharāya namaḥ |
ōṁ dhanurvēdāya namaḥ |
ōṁ daṇḍāya namaḥ | 860 ||

ōṁ damayitrē namaḥ |
ōṁ damāya namaḥ |
ōṁ aparājitāya namaḥ |
ōṁ sarvasahāya namaḥ |
ōṁ niyantrē namaḥ |
ōṁ niyamāya namaḥ |
ōṁ yamāya namaḥ |
ōṁ sattvavatē namaḥ |
ōṁ sāttvikāya namaḥ |
ōṁ satyāya namaḥ | 870 ||

ōṁ satyadharmaparāyaṇāya namaḥ |
ōṁ abhiprāyāya namaḥ |
ōṁ priyārhāya namaḥ |
ōṁ arhāya namaḥ |
ōṁ priyakr̥tē namaḥ |
ōṁ prītivardhanāya namaḥ |
ōṁ vihāyasagatayē namaḥ |
ōṁ jyōtiṣē namaḥ |
ōṁ surucayē namaḥ |
ōṁ hutabhujē namaḥ | 880 ||

ōṁ vibhavē namaḥ |
ōṁ ravayē namaḥ |
ōṁ virōcanāya namaḥ |
ōṁ sūryāya namaḥ |
ōṁ savitrē namaḥ |
ōṁ ravilōcanāya namaḥ |
ōṁ anantāya namaḥ |
ōṁ hutabhujē namaḥ |
ōṁ bhōktrē namaḥ |
ōṁ sukhadāya namaḥ | 890 ||

ōṁ naikajāya namaḥ |
ōṁ agrajāya namaḥ |
ōṁ anirviṇṇāya namaḥ |
ōṁ sadāmarṣiṇē namaḥ |
ōṁ lōkādhiṣṭhānāya namaḥ |
ōṁ adbhutāya namaḥ |
ōṁ sanātanāya namaḥ |
ōṁ sanātanatamāya namaḥ |
ōṁ kapilāya namaḥ |
ōṁ kapayē namaḥ | 900 ||

ōṁ avyayāya namaḥ |
ōṁ svastidāya namaḥ |
ōṁ svastikr̥tē namaḥ |
ōṁ svastayē namaḥ |
ōṁ svastibhujē namaḥ |
ōṁ svastidakṣiṇāya namaḥ |
ōṁ araudrāya namaḥ |
ōṁ kuṇḍalinē namaḥ |
ōṁ cakriṇē namaḥ |
ōṁ vikramiṇē namaḥ | 910 ||

ōṁ urjitaśāsanāya namaḥ |
ōṁ śabdātigāya namaḥ |
ōṁ śabdasahāya namaḥ |
ōṁ śiśirāya namaḥ |
ōṁ śarvarīkarāya namaḥ |
ōṁ akrūrāya namaḥ |
ōṁ pēśalāya namaḥ |
ōṁ dakṣāya namaḥ |
ōṁ dakṣiṇāya namaḥ |
ōṁ kṣamiṇāṁ varāya namaḥ | 920 ||

ōṁ vidvattamāya namaḥ |
ōṁ vītabhayāya namaḥ |
ōṁ puṇyaśravaṇakīrtanāya namaḥ |
ōṁ uttāraṇāya namaḥ |
ōṁ duṣkr̥tighnē namaḥ |
ōṁ puṇyāya namaḥ |
ōṁ dusvapnanāśāya namaḥ |
ōṁ vīraghnē namaḥ |
ōṁ rakṣaṇāya namaḥ |
ōṁ sadbhyō namaḥ | 930 ||

ōṁ jīvanāya namaḥ |
ōṁ paryavasthitāya namaḥ |
ōṁ anantarūpāya namaḥ |
ōṁ anantaśriyē namaḥ |
ōṁ jitamanyavē namaḥ |
ōṁ bhayāpahāya namaḥ |
ōṁ caturaśrāya namaḥ |
ōṁ gabhīrātmanē namaḥ |
ōṁ vidiśāya namaḥ |
ōṁ vyādhiśāya namaḥ | 940 ||

ōṁ diśāya namaḥ |
ōṁ anādayē namaḥ |
ōṁ bhūrbhuvāya namaḥ |
ōṁ lakṣmai namaḥ |
ōṁ suvīrāya namaḥ |
ōṁ rucirāṅgadāya namaḥ |
ōṁ jananāya namaḥ |
ōṁ janajanmādayē namaḥ |
ōṁ bhīmāya namaḥ |
ōṁ bhīmaparākramāya namaḥ | 950 ||

ōṁ ādhāranilayāya namaḥ |
ōṁ dhātrē namaḥ |
ōṁ puṣpahāsāya namaḥ |
ōṁ prajāgarāya namaḥ |
ōṁ urdhvagāya namaḥ |
ōṁ satpathācārāya namaḥ |
ōṁ prāṇadāya namaḥ |
ōṁ praṇavāya namaḥ |
ōṁ paṇāya namaḥ |
ōṁ pramāṇāya namaḥ | 960 ||

ōṁ prāṇanilayāya namaḥ |
ōṁ prāṇabhr̥tē namaḥ |
ōṁ prāṇajīvanāya namaḥ |
ōṁ tattvāya namaḥ |
ōṁ tattvavidē namaḥ |
ōṁ ēkātmanē namaḥ |
ōṁ janmamr̥tyujarātigāya namaḥ |
ōṁ bhurbhuvaḥ svastaravē namaḥ
ōṁ tārāya namaḥ |
ōṁ savitrē namaḥ | 970 ||

ōṁ prapitāmahāya namaḥ |
ōṁ yajñāya namaḥ |
ōṁ yajñapatayē namaḥ |
ōṁ yajvanē namaḥ |
ōṁ yajñāṅgāya namaḥ |
ōṁ yajñavāhanāya namaḥ |
ōṁ yajñabhr̥tē namaḥ |
ōṁ yajñakr̥tē namaḥ |
ōṁ yajñinē namaḥ |
ōṁ yajñabhujē namaḥ | 980 ||

ōṁ yajñasādhanāya namaḥ |
ōṁ yajñāntakr̥tē namaḥ |
ōṁ yajñaguhyāya namaḥ |
ōṁ annāya namaḥ |
ōṁ annadāya namaḥ |
ōṁ ātmayōnayē namaḥ |
ōṁ svayañjātāya namaḥ |
ōṁ vaikhānāya namaḥ |
ōṁ sāmagāyanāya namaḥ |
ōṁ dēvakīnandanāya namaḥ | 990 ||

ōṁ sraṣṭrē namaḥ |
ōṁ kṣitīśāya namaḥ |
ōṁ pāpanāśanāya namaḥ |
ōṁ śaṅkhabhr̥tē namaḥ |
ōṁ nandakinē namaḥ |
ōṁ cakriṇē namaḥ |
ōṁ śarṅgadhanvanē namaḥ |
ōṁ gadādharāya namaḥ |
ōṁ rathāṅgapāṇayē namaḥ |
ōṁ akṣōbhyāya namaḥ | 1000 ||

ōṁ sarvapraharaṇāyudhāya namaḥ |

Download PDF here Sri Vishnu Sahasra namavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here