విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వ పీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorva Peetika

  Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorva Peetika Lyrics in Telugu శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || ౧ || యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వకసేనం తమాశ్రయే || ౨ || వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౩ || వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే … Continue reading విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వ పీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorva Peetika