శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttara Peetika

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttara Peetika Lyrics in Telugu || ఉత్తరన్యాసః || శ్రీ భీష్మ ఉవాచ- ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః | నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితమ్ || ౧ || య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ | నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్సోఽముత్రేహ చ మానవః || ౨ || వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్క్షత్రియో విజయీ భవేత్ | వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాచ్ఛూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ || ౩ || ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమర్థార్థీ … Continue reading శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttara Peetika