శ్రీ విష్ణుస్తవరాజః – Sri Vishnu stavaraja

0
483

పద్మోవాచ |
యోగేన సిద్ధవిబుధైః పరిభావ్యమానం
లక్ష్మ్యాలయం తులసికాచితభక్తభృంగమ్ |
ప్రోత్తుంగరక్తనఖరాంగుళిపత్రచిత్రం
గంగారసం హరిపదాంబుజమాశ్రయేఽహమ్ || ౧ ||

గుంభన్మణిప్రచయఘట్టితరాజహంస
-సింజత్సునూపురయుతం పదపద్మవృందమ్ |
పీతాంబరాంచలవిలోలచలత్పతాకం
స్వర్ణత్రివక్రవలయం చ హరేః స్మరామి || ౨ ||

జంఘే సుపర్ణ గళ నీలమణిప్రవృద్ధే
శోభాస్పదారుణమణిద్యుతిచుంచుమధ్యే |
ఆరక్తపాదతలలంబనశోభమానే
లోకేక్షణోత్సవకరే చ హరేః స్మరామి || ౩ ||

తే జానునీ మఖపతేర్భుజమూలసంగ-
రంగోత్సవావృత తటిద్వసనే విచిత్రే |
చంచత్పతత్రిముఖనిర్గతసామగీత
విస్తారితాత్మయశసీ చ హరేః స్మరామి || ౪ ||

విష్ణోః కటిం విధికృతాంతమనోజభూమిం
జీవాండకోశగణసంగదుకూలమధ్యామ్ |
నానాగుణప్రకృతిపీతవిచిత్రవస్త్రాం
ధ్యాయే నిబద్ధవసనాం ఖగపృష్ఠసంస్థామ్ || ౫ ||

శాతోదరం భగవతస్త్రివళిప్రకాశ-
మావర్తనాభివికసద్విధిజన్మపద్మమ్ |
నాడీనదీగణరసోత్థసితాంత్రసింధుం
ధ్యాయేఽండకోశనిలయం తనులోమరేఖమ్ || ౬ ||

వక్షః పయోధితనయాకుచకుంకుమేన
హారేణ కౌస్తుభమణిప్రభయా విభాతమ్ |
శ్రీవత్సలక్ష్మ హరిచందనజప్రసూన-
మాలోచితం భగవతః సుభగం స్మరామి || ౭ ||

బాహూ సువేషసదనౌ వలయాంగదాది-
శోభాస్పదౌ దురితదైత్యవినాశదక్షౌ |
తౌ దక్షిణౌ భగవతశ్చ గదాసునాభ
తేజోర్జితౌ సులలితౌ మనసా స్మరామి || ౮ ||

వామౌ భుజౌ మురరిపోర్ధృతపద్మశంఖౌ
శ్యామౌ కరీంద్రకరవన్మణిభూషణాఢ్యౌ |
రక్తాంగుళిప్రచయచుంబితజానుమధ్యౌ
పద్మాలయాప్రియకరౌ రుచిరౌ స్మరామి || ౯ ||

కంఠం మృణాళమమలం ముఖపంకజస్య
రేఖాత్రయేణ వనమాలికయా నివీతమ్ |
కింవా విముక్తివశమంత్రకసత్ఫలస్య
వృత్తం చిరం భగవతః సుభగం స్మరామి || ౧౦ ||

వక్త్రాంబుజం దశనహాసవికాసరమ్యం
రక్తాధరోష్ఠవరకోమలవాక్సుధాఢ్యమ్ |
సన్మానసోద్భవచలేక్షణపత్రచిత్రం
లోకాభిరామమమలం చ హరేః స్మరామి || ౧౧ ||

సూర్యాత్మజావసథగంధమిదం సునాసం
భ్రూపల్లవం స్థితిలయోదయకర్మదక్షమ్ |
కామోత్సవం చ కమలాహృదయప్రకాశం
సంచింతయామి హరివక్త్రవిలాసదక్షమ్ || ౧౨ ||

కర్ణోల్లసన్మకరకుండలగండలోలం
నానాదిశాం చ నభసశ్చ వికాసగేహమ్ |
లోలాలకప్రచయచుంబనకుంచితాగ్ర
లగ్నం హరేర్మణికిరీటతటే స్మరామి || ౧౩ ||

ఫాలం విచిత్రతిలకం ప్రియచారుగంధం
గోరోచనారచనయా లలనాక్షిసఖ్యమ్ |
బ్రహ్మైకధామమణికాంతకిరీటజుష్టం
ధ్యాయే మనోనయనహారకమీశ్వరస్య || ౧౪ ||

శ్రీవాసుదేవచికురం కుటిలం నిబద్ధం
నానాసుగంధికుసుమైః స్వజనాదరేణ |
దీర్ఘం రమాహృదయగాశమనం ధునంతం
ధ్యాయేఽంబువాహరుచిరం హృదయాబ్జమధ్యే || ౧౫ ||

మేఘాకారం సోమసూర్యప్రకాశం
సుభ్రూన్నాసం శక్రచాపోపమానమ్ |
లోకాతీతం పుండరీకాయతాక్షం
విద్యుచ్చేలం చాశ్రయేఽహం త్వపూర్వమ్ || ౧౬ ||

దీనం హీనం సేవయా దైవగత్యా
పాపైస్తాపైః పూరితం మే శరీరమ్ |
లోభాక్రాంతం శోకమోహాదివిద్ధం
కృపాదృష్ట్యా పాహి మాం వాసుదేవ || ౧౭ ||

యే భక్త్యాఽద్యాం ధ్యాయమానాం మనోజ్ఞాం
వ్యక్తిం విష్ణోః షోడశశ్లోకపుష్పైః |
స్తుత్వా నత్వా పూజయిత్వా విధిజ్ఞాః
శుద్ధం ముక్తా బ్రహ్మసౌఖ్యం ప్రయాంతి || ౧౮ ||

పద్మేరితమిదం పుణ్యం శివేన పరిభాషితమ్ |
ధన్యం యశస్యమాయుష్యం స్వర్గ్యం స్వస్త్యయనం పరమ్ || ౧౯ ||

పఠంతి యే మహాభాగాస్తే ముచ్యంతేఽహసోఽఖిలాత్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం పరత్రేహ ఫలప్రదమ్ || ౨౦ ||

Download PDF here Sri Vishnu stavaraja – శ్రీ విష్ణుస్తవరాజః

Vaikunta Ekadasi 2023 in Telugu | వైకుంఠ ఏకాదశి | Mukkoti Ekadasi 2023 Date, Significance & Puja Vidh

Vaikunta Ekadasi Significance | వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత & పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here