Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Telugu | శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

0
479
Sri Srinivasa Gadyam Lyrics With Meaning in Telugu
Sri Srinivasa Gadyam Lyrics With Meaning With Meaning in Telugu PDF

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics With Meaning in Telugu

శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

శ్రీమదఖిల మహీమండల మండన ధరణిధర మండలాఖండలస్య, నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధి వీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుష కృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగన గంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగగుణ రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ (మలమర్దన) కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల (స)మజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాధిపీడిత నిరార్తిజీవన నిరాశభూసుర వరాతిసుందర సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయ దమానపాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువనవిదిత కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితలగత సకలహత కలిల శుభ సలిలగత బహుళ వివిధమలహతి చతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య, బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమజ్జన జలసజ్జన భరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత నిరర్గళపేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సింధుడంబర హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య, శ్రీమతో వేంకటాచలస్య శిఖరశేఖరమహాకల్పశాఖీ, ఖర్వీభవదతిగర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీ ధర కులదర్వీ కరదయితోర్వీ ధర శిఖరోర్వీ సతత సదూర్వీ కృతిచరణనవఘన గర్వచర్వణ నిపుణ తను కిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః, వాణీపతి శర్వాణీ దయితేంద్రాణీశ్వర-ముఖనాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీ యస్తర కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు భూమాధిక గుణరామానుజకృత ధామాకర కర ధామారి దర లలామాచ్ఛకనక దామాయిత నిజరామాలయ నవకిసలయమయ తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల ఫాలాంక సమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసారమయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర దళభాస్వర కమలోదరగతమేదుర నవకేసర తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ గంభీరి మదంభస్తంభన సముజ్జృంభమాణ పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదళీ ముకుళ మదహరణ జంఘాల జంఘాయుగళః, నవ్యదళ భవ్యకల పీతమల శోణిమల సన్మృదుల సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ నిపీడిత పద్మాసనః, జానుతలావధి లంబి విడంబిత వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణిమయ కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయత సముజ్జ్వలతర కనకవలయవేల్లితైకతర బాహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహుయుగళః, అభినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వరకవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ పరంపరా గుంఫిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాలవక్షఃస్థలః, గంగాఝర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమమసృణిత మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగారు నిభాంగార దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి దీపప్రభ నీపచ్ఛవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతిశయన కమన పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికర కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగావగమిత శయన భూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవాటీ రసధాటీ ధర మణిగణ కిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ గర్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ విభూషణవహనసూచిత శ్రితజనవత్సలతాతిశయః, మడ్డుడిండిమ డమరుఝర్ఝర కాహళీ పటహావళీ మృదుమర్దలాలి మృదంగ దుందుభి ఢక్కికాముఖ హృద్యవాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర విసృమర సరస గానరసరుచిర సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందః, శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః, సతత పద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచిత వక్షఃస్థల పటవాసః, శ్రీశ్రీనివాసః సుప్రసన్నో విజయతామ్ |

[*- నాటారభి భూపాల బిలహరి మాయామాళవగౌలా అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ బేగడ హిందుస్తానీకాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ కల్యాణీ పూరికల్యాణీ యమునాకల్యాణీ హుశేనీ జంఝోఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాలీ కాంభోది భైరవీ యదుకులకాంభోది ఆనందభైరవీ శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వనీ శోకవరాళీ మధ్యమావతీ శెంజురుటీ సురటీ ద్విజావంతీ మలయాంబరీ కాపీ పరశు ధనాసరీ దేశికతోడీ ఆహిరీ వసంతగౌలీ కేదారగౌలా కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ వాచస్పతీ దానవతీ రూపవతీ మానరూపీ సేనాపతీ హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా గాయకప్రియా వకుళాభరణ చక్రవాక సూర్యకాంత హాటకాంబరీ ఝంకారధ్వని నటభైరవీ గీర్వాణీ హరికాంభోది ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ యాగప్రియా విసృమర సరసగాన రసేత్యాది సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందః, శ్రీమదానందనిలయవాసః, సతత పద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచిత వక్షఃస్థల పటవాసః, శ్రీశ్రీనివాసః సుప్రసన్నో విజయతామ్ |

శ్రీ అలర్మేల్మంగా సమేత శ్రీశ్రీనివాసస్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా,
పనస పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార హింతాలాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద పూర్ణగంధ రసకంద వన వంజుళఖర్జూర సాల కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకస వరుణ తరూణఘమరణ విచుళంకాశ్వత్థ యక్షవసుధ వర్మాధ మంత్రిణీ తింత్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ ఘటపటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ (వాతంగీ) జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల మాలామహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస భారద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర నానా జాత్యుద్భవ దేవతానిర్మాణ మాణిక్య వజ్ర వైడూర్య గోమేదిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్రప్రవాళ మౌక్తిక స్ఫటిక హేమరత్న ఖచిత ధగద్ధగాయమాన రథగజతురగ పదాతి సేవాసమూహ భేరీ మర్దల మురవక ఝల్లరీ శంఖ కాహల నృత్య గీత తాళ వాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య సురటీచౌండోవాద్య తిమిలక వితాలవాద్య తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళధారావాద్య పటహకాంశ్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నర కింపురుష రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా గాంధర్వ(వీణా) నారదవీణా సర్వమండల రావణ హస్తవీణాస్తలంక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధ వాద్య వాపీకూప తటాకాది గంగా యమునా రేవావరుణా శోణనదీ శోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ బాహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః మహాపుణ్య నద్యః సకలతీర్థైస్సహోభయ కూలంగత సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేద శాస్త్రేతిహాస పురాణ సకలవిద్యా ఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటిసమాన నిత్యకళ్యాణ పరంపరోత్తరాభివృద్ధిర్భూయాదితి భవంతో మహాంతోఽనుగృహ్ణంతు, బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోఽస్తు, దేశోఽయం నిరుపద్రవోఽస్తు, సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు, ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకళ్యాణ సమృద్ధిరస్తు | -*]

Related Posts

Sri Vaikunta Gadyam Lyrics in Telugu | శ్రీ వైకుంఠ గద్యం

Sri Srinivasa Taravali Lyrics in Telugu | శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ (శ్రీదేవశర్మ కృతం)

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ విజయార్యా సప్తవిభక్తి స్తోత్రం

Sri Venkatesha Mangalashtakam in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ మంగళాష్టకం

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

Sri Venkatesha Vijaya Stotram in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ విజయ స్తోత్రం

Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam) in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ ప్రాతః స్మరణ

Sri Venkateshwara Divya Varnana Stotram in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ దివ్య వర్ణన స్తోత్రం

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం

Sri Venkateshwara Navaratna Malika Stuti in Telugu | శ్రీ వేంకటేశ్వర నవరత్నమాలికా స్తుతిః

Daya Shatakam Lyrics in Telugu | దయా శతకం