శ్రీ కృష్ణుని గురించి అతి తక్కువ మందికి తెలిసిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు | Lord Krishna History & Secretes

0
3015
The Story of Lord Krishna
The Story of Lord Krishna – Birth, Death, Family

The Story & Life Secretes of Lord Krishna

1శ్రీ కృష్ణుడు చరిత్ర

శ్రీ కృష్ణుడు హిందువులకు ఆరాద్య దైవం. కృష్ణుడు విష్ణువు యొక్క ఎనిమిదవ అవతారంగా చెప్పుకుంటాం. అతను సర్వోన్నత దేవుడిగా పూజింపబడుతున్నాడు. శ్రీ కృష్ణుడు గురువు, వాస్తు శిల్పి, సంగీతకారుడు, వైద్యుడు, రాజు, వాతావరణ శాస్త్రవేత్త, కినెటిక్ ఇంజనీర్ ఇలా అన్ని రంగాల్లో అతను ఆరితేరిన పరిపుర్ణమైన వ్యక్తి. అతని ప్రకాశం శాశ్వతమైనది. కాని ఇంక మనకు ఆ వాసుదేవుడి గురించి చాల తక్కువగా తెలుసు. ఇప్పుడు ఆయన గురుంచి తెలుసుకుందాం.

Back