సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం – Subrahmanya (Bhujangam) Ashtakam in Telugu

0
2981

Sri Subrahmanya BhujangamSubrahmanya Ashtakam in Telugu / Sri Subrahmanya Bhujangam

Sri Subrahmanya Bhujangam Lyrics

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ ||

దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ||

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ |
శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల
పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే |
శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ ||

దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య
దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ ||

హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార
కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ |
హే వీర తారక జయాఽమరబృందవంద్య
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౬ ||

పంచాక్షరాదిమనుమన్త్రిత గాఙ్గతోయైః
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౭ ||

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాన్త్యా
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮ ||

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమాః |
తే సర్వే ముక్తి మాయాన్తి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః |
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి || ౯ ||

Download PDF here Subrahmanya Ashtakam – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

Subrahmanya Swamy Related Posts:

Subramanya Swamy Shasti 2023 in Telugu | సుబ్రహ్మణ్య షష్టి అనగా ఏమిటి? పెళ్లి కాని వారు, సంతానం లేనివారు ఈ రోజు ఏమి చేయాలి?

How to Celebrate Skanda Sashti ?

శ్రీ స్కందలహరీ – Sri Skanda Lahari in Telugu

Sri Skanda Lahari 1 | Sri Subramanya Trishathi

Why Do We Celebrate Subramanya Shasti or Skanda Shasti? Benefits and Rules to Follow

Aadi Krithigai Festival Story – 2022/23 Date

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పూజా విధానం – Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః – Sri Subrahmanya Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్రం – Sri Subrahmanya Shodasa Nama Stotram in Telugu

Subrahmanya Bhujanga Stotram

 

Sri Subrahmanya Ashtottara Satanama Stotram

Subrahmanya Ashtakam | Karavalamba Stotram

Sri Subrahmanya Pancharatnam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here