ఆపదలనుంచి గట్టెక్కించే సుదర్శనాష్టకం | Sudarshana Ashtakam In Telugu

0
9697
sudarshana ashtakam
Sudarshana Ashtakam In Telugu

Sudarshana Ashtakam In Telugu

ప్రతిభట శ్రేణి భీషణ వరగుణ స్తోమ భూషణ
జనిభయ స్థాన తారణ జగదవస్థాన కారణ |
నిఖిల దుష్కర్మ కర్మన నిగమ సద్ధర్మ దర్శన
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ||

శుభ జగద్రూప మండన సురజన త్రాస ఖండన
శతమఖ బ్రహ్మవందిత శతపథ బ్రహ్మనందిత |
ప్రథిత విద్వాత్స పక్షిత భాజ దహిర్బుధ్వ లక్షిత
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ||

నిజపాద ప్రీత సద్గుణ నిరుపధి స్పీత షడ్గుణ
నిగమ నిర్వ్యూడ వైభవ నిజ పర వ్యూహ వైభవ |
హరిహాయ ద్వేషి దారణ హర పురప్లోష కారణ
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ||

స్ఫుట తటిజ్జాల పింజర పృథుతర జ్వాల పంజర
పరిగత ప్రత్న విగ్రహ పరిమిత ప్రజ్ఞ దుర్గ్రహ |
ప్రహరణ గ్రామ మండిత పరిజన త్రాణ పండిత
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన ||

భువనేత స్త్రయీమయ సవనతేజ స్త్రయిమయ
నిరవధి స్వాదు చిన్మయ నిఖిలశక్తే జగన్మయ |
అమిత విశ్వక్రియా మయ శమిత విష్వ గ్ఖయామయా
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన||

మహిత సంపత్సదక్షర విహిత సంపత్సదక్షర
షడరచక్రప్రతిష్ఠిత సకలతత్త్వప్రతిష్ఠిత |
వివిధ సంకల్ప కల్పక  విబుధ సంకల్ప కల్పక
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన||

దనుజ విస్తార కర్తన దమజ విద్యా వికర్తన
జానీ తమిస్రా వికర్తన భాజ దివిద్యా నికర్తన |
అమర దృష్ట స్వవిక్రమ సమర జుష్ట భమిక్రమ
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన||

ద్విచతుష్కమిదం ప్రభూత సారం
పఠతాం వేంకటనాయక ప్రణీతమ్ |
విషమేపి మనోరథః ప్రధావన్
న విహన్యేత రథాంగధుర్యగుప్తః ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here