సుదర్శనషట్కం – Sudarshana shatkam

0
502

Sudarshana shatkam

సహస్రాదిత్యసంకాశం సహస్రవదనం పరమ్ |
సహస్రదోస్సహస్రారం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౧ ||

హసంతం హారకేయూర మకుటాంగదభూషణైః |
శోభనైర్భూషితతనుం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౨ ||

స్రాకారసహితం మంత్రం వదనం శత్రునిగ్రహమ్ |
సర్వరోగప్రశమనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౩ ||

రణత్కింకిణిజాలేన రాక్షసఘ్నం మహాద్భుతం |
వ్యుప్తకేశం విరూపాక్షం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౪ ||

హుంకారభైరవం భీమం ప్రణాతార్తిహరం ప్రభుం |
సర్వపాపప్రశమనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౫ ||

ఫట్కారాస్తమనిర్దేశ్య దివ్యమంత్రేణసంయుతం |
శివం ప్రసన్నవదనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ || ౬ ||

ఏతైష్షడ్భిః స్తుతో దేవః ప్రసన్నః శ్రీసుదర్శనః |
రక్షాం కరోతి సర్వాత్మా సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౭ ||

Download PDF here Sudarshana shatkam – సుదర్శనషట్కం

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here