సూర్యుడి గోచారంతో ఈ రాశి జాతకులు వచ్చే నెల వరకూ ఇలా ఉండాలి!? | Sun Transit 2023

0
505
What is the Impact of Sun Transit 2023?

Sun Transit in Libra 2023

1తులారాశిలో సూర్య సంచారము

జ్యోతిష్యం శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు రాజు సూర్య గ్రహం. సూర్యుడు నవంబర్ 17 వరకు తులా రాశిలో ఉండటం కారణం చేత కొన్ని రాశుల వారికి ఇంకా తిరుగులేదు. సూర్యుడు అక్టోబర్ 18వ తేదీన బుధుడి రాశి నుంచి శుక్రుడు రాశిలో సంచారం చేయబోతున్నాడు. సూర్యుని అనుగ్రహం ఈ 3 రాశుల వారు పొందుచున్నారు. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back