సువర్ణమాలాస్తుతి – Suvarnamala stuti

0
523

అథ కథమపి మద్రాసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧ ||

ఆఖండలమదఖండనపండిత తండుప్రియ చండీశ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨ ||

ఇభచర్మాంబర శంబరరిపువపురపహరణోజ్జ్వలనయన విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩ ||

ఈశ గిరీశ నరేశ పరేశ మహేశ బిలేశయభూషణ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪ ||

ఉమయా దివ్యసుమంగళవిగ్రహయాలింగితవామాంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౫ ||

ఊరీకురు మామజ్ఞమనాథం దూరీకురు మే దురితం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౬ ||

ఋషివరమానసహంస చరాచరజననస్థితిలయకారణ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౭ ||

ౠక్షాధీశకిరీట మహోక్షారూఢ విధృతరుద్రాక్ష విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౮ ||

ళృవర్ణద్వంద్వమవృంతసుకుసుమమివాంఘ్రౌ తవార్పయామి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౯ ||

ఏకం సదితి శ్రుత్యా త్వమేవ సదసీత్యుపాస్మహే మృడ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౦ ||

ఐక్యం నిజభక్తేభ్యో వితరసి విశ్వంభరోఽత్ర సాక్షీ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౧ ||

ఓమితి తవ నిర్దేష్ట్రీ మాయాస్మాకం మృడోపకర్త్రీ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౨ ||

ఔదాస్యం స్ఫుటయతి విషయేషు దిగంబరతా చ తవైవ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౩ ||

అంతఃకరణ విశుద్దిం భక్తిం చ త్వయి సతీం ప్రదేహి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౪ ||

అస్తోపాధిసమస్తవ్యస్తై రూపైర్జగన్మయోఽసి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౫ ||

కరుణావరుణాలయ మయి దాస ఉదాసస్తవోచితో న హి భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౬ ||

ఖలసహవాసం విఘటయ ఘటయ సతామేవ సంగమనిశం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౭ ||

గరళం జగదుపకృతయే గిలితం భవతా సమోఽస్తి కోఽత్ర విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౮ ||

ఘనసారగౌరగాత్ర ప్రచురజటాజూటబద్ధగంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧౯ ||

జ్ఞప్తిః సర్వశరీరేష్వఖండితా యా విభాతి సా త్వం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౦ ||

చపలం మమ హృదయకపిం విషయద్రుచరం దృఢం బధాన విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౧ ||

ఛాయా స్థాణోరపి తవ తాపం నమతాం హరత్యహో శివ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౨ ||

జయ కైలాశనివాస ప్రమథగణాధీశ భూసురార్చిత భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౩ ||

ఝణుతకఝంకిణుఝణుతత్కింటతక-శబ్దైర్నటసి మహానట భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౪ ||

జ్ఞానం విక్షేపావృతిరహితం కురు మే గురుస్త్వమేవ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౫ ||

టంకారస్తవ ధనుషో దలయతి హృదయం ద్విషామశనిరివ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౬ ||

ఠాకృతిరివ తవ మాయా బహిరంతః శూన్యరూపిణీ ఖలు భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౭ ||

డంబరమంబురుహామపి దలయత్యనఘం త్వదంఘ్రియుగళం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౮ ||

ఢాక్కాక్షసూత్రశూలద్రుహిణకరోటీసముల్లసత్కర భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨౯ ||

ణాకారగర్భిణీ చేచ్ఛుభదా తే శరగతిర్నృణామిహ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౦ ||

తవ మన్వతిసంజపతః సద్యస్తరతి నరో హి భవాబ్ధిం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౧ ||

థూత్కారస్తస్య ముఖే భూయాత్తే నామ నాస్తి యస్య విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౨ ||

దయనీయశ్చ దయాళుః కోఽస్తి మదన్యస్త్వదన్య ఇహ వద భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౩ ||

ధర్మస్థాపనదక్ష త్ర్యక్ష గురో దక్షయజ్ఞశిక్షక భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౪ ||

నను తాడితోఽసి ధనుషా లుబ్ధధియా త్వం పురా నరేణ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౫ ||

పరిమాతుం తవ మూర్తిం నాలమజస్తత్పరాత్పరోఽసి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౬ ||

ఫలమిహ నృతయా జనుషస్త్వత్పదసేవా సనాతనేశ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౭ ||

బలమారోగ్యం చాయుస్త్వద్గుణరుచితాం చిరం ప్రదేహి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౮ ||

భగవన్భర్గ భయాపహ భూతపతే భూతిభూషితాంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩౯ ||

మహిమా తవ న హి మాతి శ్రుతిషు హిమానీధరాత్మజాధవ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౦ ||

యమనియమాదిభిరంగైర్యమినో హృదయే భజంతి స త్వం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౧ ||

రజ్జావహిరివ శుక్తౌ రజతమివ త్వయి జగంతి భాంతి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౨ ||

లబ్ధ్వా భవత్ప్రసాదాన్చక్రం విధురవతి లోకమఖిలం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౩ ||

వసుధాతద్ధరతచ్ఛయరథమౌర్వీశర పరాకృతాసుర భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౪ ||

శర్వ దేవ సర్వోత్తమ సర్వద దుర్వృత్తగర్వహరణ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౫ ||

షడ్రిపుషడూర్మిషడ్వికారహర సన్ముఖ షణ్ముఖజనక విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౬ ||

సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మేత్యేతల్లక్షణలక్షిత భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౭ ||

హాహాహూహూముఖసురగాయకగీతాపదానపద్య విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౮ ||

ళాదిర్న హి ప్రయోగస్తదంతమిహ మంగళం సదాస్తు విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౪౯ ||

క్షణమివ దివసాన్నేష్యతి త్వత్పదసేవాక్షణోత్సుకః శివ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౫౦ ||

Download PDF here Suvarnamala stuti – సువర్ణమాలాస్తు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here