శివుడి అనుగ్రహం కొరకు శ్రావణ మాసంలో పూజ చేసేటప్పుడు ఈ నియమాలు పాటించండి | Worship To Lord Shiva in Shravana Month

0
4420
Worship To Lord Shiva in Shravana Month
Worship To Lord Shiva in Shravana Month

These Mistakes Should Not be Made in the Shravana Month

1శ్రావణ మాసంలో ఈ తప్పులు చేయకూడదు

శ్రావణ మాసంలో (Shravana Month) శివుడిని పూజించడం వలన చాలా మంచి జరుగుతుందని నమ్మకం. అయితే శివుడిని పూజించేటప్పుడు శంఖం ఊదకూడదు అని చెపుతారు. శ్రావణ మాసంలో శంఖాన్ని ఎందుకు ఊదకూడదు? శంఖం అంటే విష్ణువుకి చాలా ప్రీతికరమైనది. శంఖాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. కాబట్టి శివుడి పూజ సమయంలో శంఖం ఊదకూడదు. శంఖం ఊదిన ఆ కోనేరులో విష్ణువు, లక్ష్మి ఉంటారని నముతారు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back