మంగళవారం చేయదగిన,చేయకూడని పనులు ఏమిటి? | Things to do and not to do on Tuesday in Telugu

మంగళవారం చేయదగిన,చేయకూడని పనులు ఏమిటి? | Things to do and not to do on Tuesday in Telugu మంగళవారం చేయకూడని పనులు మంగళ వారం కుజునికి సంకేతం. కుజుడు ధరిత్రీ పుత్రుడు. కుజగ్రహం భూమి పరిమాణం కన్నా దాదాపు సగం చిన్నదిగా ఉంటుంది. భూమిపై నివసించే వారికి కుజగ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుజుడు కలహాలకు, ప్రమాదాలకు,నష్టాలకు కారకుడు. కనుకే కుజగ్రహ ప్రభావం ఉండే మంగళ వారంనాడు శుభ కార్యాలను సాధారణంగా తలపెట్టరు. … Continue reading మంగళవారం చేయదగిన,చేయకూడని పనులు ఏమిటి? | Things to do and not to do on Tuesday in Telugu