దేవాలయంలో చేయకూడని పనులు?

0
1102

The Dos & Don’ts When Visiting Temples

 • మందిరములోనికి చెప్పులతోను, వాహనముపై వెళ్ళుట
 • రథయాత్ర, జన్మాష్టమి మొదలైన వేడుకలు జరిగినపుడు వెళ్ళకుండుట
 • భగవంతుని వద్దకు వెళ్ళి కూడా నమస్కరించకపోవుట
 • ఎంగిలి నోటితో శుద్దుడు కాకుండా భగవానుని దర్శించుట
 • ఒక చేతితో నమస్కరించుట 
 • అక్కడికక్కడే ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేయుట
 • భగవానుని ఎదురుగా కాలుచాపి కూర్చొనుట
 • ఉన్న తాసనముపై కూర్చుండుట
 • భగవానుని ఎదురుగా నిద్రించుట
 • గట్టిగా మాట్లాడుట
 • అబద్దమాడుట
 • భగవానుని ముందే తినుట
 • ఒకరితో ఒకరు కబుర్లాడుకొనుట
 • ఏడ్చుట
 • పోట్టాడుట
 • ఎవరికైనా కష్టము కలిగించుట
 • వేరొకరిపై అనుగ్రహము చూపుట
 • స్త్రీలతో అనురాగముగా మాట్లాడుట
 • వస్త్రమును దులుపుట 
 • ఇతరులను నిందించుట
 • ఇతరులను పొగుడుట
 • అశ్లీల శబ్దములను పలుకుట
 • అపానవాయువును విడిచిపెట్టుట
 • ఆయా ఋతువులలో పండే పండ్లను మొదటిసారిగా భగవంతునికి నివేదించకపోవడం
 • మన వాడుకకు తెచ్చుకుని మిగిలిపోయిన పళ్ళు, కాయలు, భగవానునికి సమర్పించుట
 • భగవానునకు వెనుకకు తిరిగి కూర్చొనుట
 • భగవంతుని ముందు వేరేవారిని నమస్కరించుట
 • భగవానుని నివేదన జరుగకుండా ఏమైనా త్రాగుట
 • శక్తి ఉండి కూడా తక్కువ ఉపచారములతో అర్పించుట
 • గురువు విషయంలో మౌనంగా ఉండుట (స్తుతించకపోవుట)
 • మన గురించి మనమే పొగుడుకొనుట
 • ఏ దేవుని గాని/దేవతను గాని నిందించుట చేయరాదు

సికింద్రాబాదులోని సూర్య దేవాలయాన్ని దర్శించారా..? | Surya Devalayam secunderabad in Telugu