మూడు చుక్కలు

0
608

మూడు చుక్కలు

ఒక చుక్క నీరు పై నుంచి జారి కింద పెనం పై పడింది. 
ఒక్క నిముషం ఛయ్ మని శబ్దం వచ్చింది. 
నీటి చుక్క ఇంకిపోయింది.
ఇంకో చుక్క తామరాకుపై పడింది.
కాస్సేపు అటు ఆడింది. కాస్సేపు ఇటు ఆడింది.
ముత్యమేనేమో అన్నంతగా మెరిసిపోయింది.
ఇంకాస్సేపటికి గాలి రావడంతో ఎగిరి కిందపడింది.
మట్టిలో ఇంకిపోయింది.
మూడో చుక్క కిందకు ప్రయాణం సాగించింది.
కిందకు వస్తూండగా సముద్రంలో ఆల్చిప్ప నోరు తెరిచింది.
సరిగ్గా అది స్వాతి నక్షత్రం సమయం.
ఆల్చిప్పలో పడిన నీటి చుక్క ముత్యమైపోయింది.
మనం ఎంచుకునే మిత్రుడు మనను ఆవిరిచేసే పెనం లాంటివాడా?
లేక కాస్సేపు ఆటాడించి వదిలేసేవాడా?
లేక ముత్యంలా మార్చేవాడా?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here