Trailokya Vijaya Narasimha Kavacham in Telugu | శ్రీ నృసింహ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)

0
185
Trailokya Vijaya Narasimha Kavacham Lyrics in Telugu
Trailokya Vijaya Narasimha Kavacham Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Trailokya Vijaya Narasimha Kavacham Lyrics in Telugu

శ్రీ నృసింహ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)

నారద ఉవాచ |
ఇంద్రాదిదేవవృందేశ ఈడ్యేశ్వర జగత్పతే |
మహావిష్ణోర్నృసింహస్య కవచం బ్రూహి మే ప్రభో |
యస్య ప్రపఠనాద్విద్వాంస్త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు నారద వక్ష్యామి పుత్రశ్రేష్ఠ తపోధన |
కవచం నరసింహస్య త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౨ ||

స్రష్టాఽహం జగతాం వత్స పఠనాద్ధారణాద్యతః |
లక్ష్మీర్జగత్త్రయం పాతి సంహర్తా చ మహేశ్వరః || ౩ ||

పఠనాద్ధారణాద్దేవా బహవశ్చ దిగీశ్వరాః |
బ్రహ్మమంత్రమయం వక్ష్యే భ్రాంత్యాదివినివారకమ్ || ౪ ||

యస్య ప్రసాదాద్దుర్వాసాస్త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ |
పఠనాద్ధారణాద్యస్య శాస్తా చ క్రోధభైరవః || ౫ ||

త్రైలోక్యవిజయస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః |
ఋషిశ్ఛందస్తు గాయత్రీ నృసింహో దేవతా విభుః || ౬ ||

చతుర్వర్గే చ శాంతౌ చ వినియోగః ప్రకీర్తితః |
క్ష్రౌం బీజం మే శిరః పాతు చంద్రవర్ణో మహామనుః || ౭ ||

ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖమ్ |
నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహమ్ || ౮ ||

ద్వాత్రింశదక్షరో మంత్రో మంత్రరాజః సురద్రుమః |
కంఠం పాతు ధ్రువం క్ష్రౌం హృద్భగవతే చక్షుషీ మమ || ౯ ||

నరసింహాయ చ జ్వాలామాలినే పాతు కర్ణకమ్ |
దీప్తదంష్ట్రాయ చ తథా అగ్నినేత్రాయ నాసికామ్ || ౧౦ ||

సర్వరక్షోఘ్నాయ తథా సర్వభూతహితాయ చ |
సర్వజ్వరవినాశాయ దహ దహ పదద్వయమ్ || ౧౧ ||

రక్ష రక్ష వర్మమంత్రః స్వాహా పాతు ముఖం మమ |
తారాదిరామచంద్రాయ నమః పాతు హృదం మమ || ౧౨ ||

క్లీం పాయాత్ పార్శ్వయుగ్మం చ తారో నమః పదం తతః |
నారాయణాయ నాభిం చ ఆం హ్రీం క్రోం క్ష్రౌం చ హుం ఫట్ || ౧౩ ||

షడక్షరః కటిం పాతు ఓం నమో భగవతే పదమ్ |
వాసుదేవాయ చ పృష్ఠం క్లీం కృష్ణాయ ఉరుద్వయమ్ || ౧౪ ||

క్లీం కృష్ణాయ సదా పాతు జానునీ చ మనూత్తమః |
క్లీం గ్లౌం క్లీం శ్యామలాంగాయ నమః పాయాత్ పదద్వయమ్ || ౧౫ ||

క్ష్రౌం నృసింహాయ క్ష్రౌం హ్రీం చ సర్వాంగం మే సదాఽవతు |
ఇతి తే కథితం వత్స సర్వమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ || ౧౬ ||

తవ స్నేహాన్మయా ఖ్యాతం ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ |
గురుపూజాం విధాయాథ గృహ్ణీయాత్ కవచం తతః || ౧౭ ||

సర్వపుణ్యయుతో భూత్వా సర్వసిద్ధియుతో భవేత్ |
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః || ౧౮ ||

హవనాదీన్ దశాంశేన కృత్వా సత్సాధకోత్తమః |
తతస్తు సిద్ధకవచో రూపేణ మదనోపమః || ౧౯ ||

స్పర్ధాముద్ధూయ భవనే లక్ష్మీర్వాణీ వసేన్ముఖే |
పుష్పాంజల్యష్టకం దత్త్వా మూలేనైవ పఠేత్ సకృత్ || ౨౦ ||

అపి వర్షసహస్రాణాం పూజానాం ఫలమాప్నుయాత్ |
భూర్జే విలిఖ్య గుటికాం స్వర్ణస్థాం ధారయేద్యది || ౨౧ ||

కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ నరసింహో భవేత్ స్వయమ్ |
యోషిద్వామభుజే చైవ పురుషో దక్షిణే కరే || ౨౨ ||

బిభృయాత్ కవచం పుణ్యం సర్వసిద్ధియుతో భవేత్ |
కాకవంధ్యా చ యా నారీ మృతవత్సా చ యా భవేత్ || ౨౩ ||

జన్మవంధ్యా నష్టపుత్రా బహుపుత్రవతీ భవేత్ |
కవచస్య ప్రసాదేన జీవన్ముక్తో భవేన్నరః || ౨౪ ||

త్రైలోక్యం క్షోభయత్యేవం త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ |
భూతప్రేతపిశాచాశ్చ రాక్షసా దానవాశ్చ యే || ౨౫ ||

తం దృష్ట్వా ప్రపలాయంతే దేశాద్దేశాంతరం ధ్రువమ్ |
యస్మిన్ గృహే చ కవచం గ్రామే వా యది తిష్ఠతి |
తద్దేశం తు పరిత్యజ్య ప్రయాంతి హ్యాతిదూరతః || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మసంహితాయాం సప్తదశోఽధ్యాయే త్రైలోక్యవిజయం నామ శ్రీ నృసింహ కవచమ్ |

Lord Lakshmi Narasimha Swamy Related Stotras

Sri Narasimha Kavacham (Prahlada Krutam) in Telugu | శ్రీ నృసింహ కవచం (ప్రహ్లాద కృతం)

Sri Nava Narasimha Mangala Shlokah Lyrics in Telugu | శ్రీ నవనారసింహ మంగళశ్లోకాః

Kamasikashtakam Lyrics in Telugu | కామాసికాష్టకం

Sri Narahari Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ నరహర్యష్టకం

Sri Ghatikachala Yoga Narasimha Mangalam in Telugu | శ్రీ ఘటికాచల యోగనృసింహ మంగళం

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram | శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం

Sri Ahobala Narasimha Stotram | శ్రీ అహోబల నృసింహ స్తోత్రం

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం | Sri Narasimha Runa Vimochana Stotram

శ్రీ నృసింహాష్టకం