Sri Tripura Bhairavi Stotram | విద్యా దాయిని భయనాశిని శ్రీ త్రిపుర భైరవీ స్తోత్రం

0
3475

Sri Tripura Bhairavi Stotram Lyrics in Telugu

Sri Tripura Bhairavi Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ త్రిపుర భైరవీ స్తోత్రం 

శ్రీ భైరవ ఉవాచ-
బ్రహ్మాదయస్స్తుతి శతైరపి సూక్ష్మరూపం
జానంతినైవ జగదాదిమనాదిమూర్తిమ్ |
తస్మాదమూం కుచనతాం నవకుంకుమాస్యాం
స్థూలాం స్తువే సకలవాఙ్మయమాతృభూతామ్ || 1 ||

సద్యస్సముద్యత సహస్ర దివాకరాభాం
విద్యాక్షసూత్రవరదాభయచిహ్నహస్తాం |
నేత్రోత్పలైస్త్రిభిరలంకృతవక్త్రపద్మాం
త్వాం తారహారరుచిరాం త్రిపురాం భజామః || 2 ||

సిందూరపూరరుచిరాం కుచభారనమ్రాం
జన్మాంతరేషు కృతపుణ్య ఫలైకగమ్యాం |
అన్యోన్య భేదకలహాకులమానభేదై-
-ర్జానంతికింజడధియ స్తవరూపమన్యే || 3 ||

స్థూలాం వదంతి మునయః శ్రుతయో గృణంతి
సూక్ష్మాం వదంతి వచసామధివాసమన్యే |
త్వాంమూలమాహురపరే జగతాంభవాని
మన్యామహే వయమపారకృపాంబురాశిమ్ || 4 ||

చంద్రావతంస కలితాం శరదిందుశుభ్రాం
పంచాశదక్షరమయీం హృదిభావయంతీ |
త్వాం పుస్తకంజపపటీమమృతాఢ్య కుంభాం
వ్యాఖ్యాంచ హస్తకమలైర్దధతీం త్రినేత్రాం || 5 ||

శంభుస్త్వమద్రితనయా కలితార్ధభాగో
విష్ణుస్త్వమంబ కమలాపరిణద్ధదేహః |
పద్మోద్భవస్త్వమసి వాగధివాసభూమి-
రేషాం క్రియాశ్చ జగతి త్రిపురేత్వమేవ || 6 ||

ఆశ్రిత్యవాగ్భవ భవాంశ్చతురః పరాదీన్-
భావాన్పదాత్తు విహితాన్సముదారయంతీం |
కాలాదిభిశ్చ కరణైః పరదేవతాం త్వాం
సంవిన్మయీంహృదికదాపి నవిస్మరామి || 7 ||

ఆకుంచ్య వాయుమభిజిత్యచ వైరిషట్కం
ఆలోక్యనిశ్చలధియా నిజనాసికాగ్రాం |
ధ్యాయంతి మూర్ధ్ని కలితేందుకలావతంసం
త్వద్రూపమంబ కృతినస్తరుణార్కమిత్రం || 8 ||

త్వం ప్రాప్యమన్మథరిపోర్వపురర్ధభాగం
సృష్టింకరోషి జగతామితి వేదవాదః |
సత్యంతదద్రితనయే జగదేకమాతః
నోచేద శేషజగతః స్థితిరేవనస్యాత్ || 9 ||

పూజాంవిధాయకుసుమైః సురపాదపానాం
పీఠేతవాంబ కనకాచల కందరేషు |
గాయంతిసిద్ధవనితాస్సహకిన్నరీభి-
రాస్వాదితామృతరసారుణపద్మనేత్రాః || 10 ||

విద్యుద్విలాస వపుషః శ్రియమావహంతీం
యాంతీముమాంస్వభవనాచ్ఛివరాజధానీం |
సౌందర్యమార్గకమలానిచకా సయంతీం
దేవీంభజేత పరమామృత సిక్తగాత్రాం || 11 ||

ఆనందజన్మభవనం భవనం శ్రుతీనాం
చైతన్యమాత్ర తనుమంబతవాశ్రయామి |
బ్రహ్మేశవిష్ణుభిరుపాసితపాదపద్మం
సౌభాగ్యజన్మవసతిం త్రిపురేయథావత్ || 12 ||

సర్వార్థభావిభువనం సృజతీందురూపా
యాతద్బిభర్తి పునరర్క తనుస్స్వశక్త్యా |
బ్రహ్మాత్మికాహరతితం సకలంయుగాంతే
తాం శారదాం మనసి జాతు న విస్మరామి || 13 ||

నారాయణీతి నరకార్ణవతారిణీతి
గౌరీతి ఖేదశమనీతి సరస్వతీతి |
జ్ఞానప్రదేతి నయనత్రయభూషితేతి
త్వామద్రిరాజతనయే విబుధా పదంతి || 14 ||

యేస్తువంతిజగన్మాతః శ్లోకైర్ద్వాదశభిఃక్రమాత్ |
త్వామను పాప్ర్యవాక్సిద్ధిం ప్రాప్నుయుస్తే పరాంశ్రియం || 15 ||

ఇతితే కథితం దేవి పంచాంగం భైరవీమయం |
గుహ్యాద్గోప్యతమంగోప్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ || 16 ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామళే ఉమామహేశ్వర సంవాదే పంచాంగఖండ నిరూపణే శ్రీభైరవీస్తోత్రమ్ |

Related Posts

త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం – Tripurasundari Manasa Puja Stotram in Telugu

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Tripurasundari ashtakam

Sri Bala Tripura Sundari Devi – Day 2 Dasara Alankarana

Sri Tripura Sundari Stotram

Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – Sri Devi Stotras

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం – Sri Tripura Bhairavi Hrudayam in Telugu

శ్రీ త్రిపుర సుందరీ స్తోత్రం – Sri Tripura Sundari Stotram in Telugu

జగద్గురు శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత త్రిపురసుందర్యష్టకం | Tripurasundari Ashtakam In Telugu

త్రిపుర సుందరీ అష్టకం | Tripura Sundari Ashtakam

త్రిపుర సుందరీ అష్టకం | Tripurasundari Ashtakam Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here