త్రిపుర సుందరీ అష్టకం | Tripura Sundari Ashtakam

0
2149

60-goddess-srividya-lalitha-tripura-sundari

Tripura Sundari Ashtakam / త్రిపుర సుందరీ అష్టకం

త్రిపుర సుందరీ అష్టకం

కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం

నితంబజిత భూధరాం సురనితంబునీసేవితామ్ ।

నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 1॥

 

కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం

మహాహ।ర్మణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్ ।

దయావిభవకారిణీం విశదలోచనీం చారిణీం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 2॥

 

కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా

కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా ।

మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా

కయాఽపి ఘననీలయా కవచితా వయం లీలయా ॥3॥

 

కదంబవనమధ్యగాం కనకమణ్డలోపస్థితాం

షడంబురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీమ్ ।

విడంబితజపారుచిం వికచచంద్రచూడామణిం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 4॥

 

కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం

కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీమ్ ।

మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసంమోహినీం

మతంగమునికన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే ॥ 5॥

 

స్మరప్రథమపుష్పిణీం రుధిరబిందునీలాంబరాం

గృహీతమధుపాత్రికాం మదవిఘూణ।ర్నేత్రాంచలాం ।

ఘనస్తనభరోన్నతాం గలితచూలికాం శ్యామలాం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 6॥

 

సకుఙ్కుమవిలేపనామలకచుమ్బికస్తూరికాం

సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాఙ్కుశామ్ ।

అశేషజనమోహినీమరుణమాల్య భూషామ్బరాం

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరామ్యమ్బికామ్ ॥ 7॥

 

పురందరపురంధ్రికాం చికురబంధసైరంధ్రికాం

పితామహపతివ్రతాం పటపటీరచచా।ర్రతామ్ ।

ముకుందరమణీమణీలసదలంక్రియాకారిణీం

భజామి భువనాంబికాం సురవధూటికాచేటికామ్ ॥ 8॥

 

      ॥ ఇతి శ్రీమద్ శంకరాచార్యవిరచితం  త్రిపురసుందరీఅష్టకం సమాప్తం ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here