త్రిపుర సుందరీ అష్టకం | Tripura Sundari Ashtakam

0
1157

60-goddess-srividya-lalitha-tripura-sundari

Tripura Sundari Ashtakam / త్రిపుర సుందరీ అష్టకం

త్రిపుర సుందరీ అష్టకం

కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం

నితంబజిత భూధరాం సురనితంబునీసేవితామ్ ।

నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 1॥

కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం

మహాహ।ర్మణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్ ।

దయావిభవకారిణీం విశదలోచనీం చారిణీం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 2॥

కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా

కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా ।

మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా

కయాఽపి ఘననీలయా కవచితా వయం లీలయా ॥3॥

కదంబవనమధ్యగాం కనకమణ్డలోపస్థితాం

షడంబురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీమ్ ।

విడంబితజపారుచిం వికచచంద్రచూడామణిం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 4॥

కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం

కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీమ్ ।

మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసంమోహినీం

మతంగమునికన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే ॥ 5॥

స్మరప్రథమపుష్పిణీం రుధిరబిందునీలాంబరాం

గృహీతమధుపాత్రికాం మదవిఘూణ।ర్నేత్రాంచలాం ।

ఘనస్తనభరోన్నతాం గలితచూలికాం శ్యామలాం

త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే ॥ 6॥

సకుఙ్కుమవిలేపనామలకచుమ్బికస్తూరికాం

సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాఙ్కుశామ్ ।

అశేషజనమోహినీమరుణమాల్య భూషామ్బరాం

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరామ్యమ్బికామ్ ॥ 7॥

పురందరపురంధ్రికాం చికురబంధసైరంధ్రికాం

పితామహపతివ్రతాం పటపటీరచచా।ర్రతామ్ ।

ముకుందరమణీమణీలసదలంక్రియాకారిణీం

భజామి భువనాంబికాం సురవధూటికాచేటికామ్ ॥ 8॥

      ॥ ఇతి శ్రీమద్ శంకరాచార్యవిరచితం  త్రిపురసుందరీఅష్టకం సమాప్తం ॥

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here