నమస్కారాలు-రకాలు | Types of Namaskar in Telugu

0
6035
Types of salutations
నమస్కారాలు-రకాలు | Types of Namaskar in Telugu

Types of Namaskar in Telugu

నమస్కారము చేయడం అనేది శిష్టాచారం. ఇది నాల్గు విధాలు.

  1. సాష్టాంగ నమస్కారం,
  2. దండ ప్రణామం,
  3. పంచాంగ నమస్కారం,
  4. అంజలి నమస్కారం.

2. దండ ప్రణామం:

కింద పడవేసిన దండము (కర్రవలె) తన దేహాన్ని నిలువుగా భూమిపైవాల్చి పరుండి కాళ్లను చేతులను చాపి అంజలి చేయుట దండ ప్రణామమం.

  1. Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here