ఔదుంబర పాదుకా స్తోత్రం

0
3787
oudumbara
ఔదుంబర పాదుకా స్తోత్రం

ఔదుంబర పాదుకా స్తోత్రం

|| వందే వాజ్మన సాతీతం నిర్గుణం సగుణం గురుం దత్తమాత్రేయ మానందకందం భక్తేష్టపూరకం ||
|| నమామి సతతం దత్త మౌదుంబర నివాసినం యతీంద్ర రూపంచ సదా నిజానంద ప్రబోధదం ||
|| కృష్ణా యదగ్రే భువనేశాని విద్యానిధి స్తధా ఔదుంబరాః కల్ప వృక్షా: సర్వతః సుఖదా: సదా ||
|| భక్తబృందాన్ దర్శనతః పురుషార్ధ చతుష్టయం దదాతి భగవాన్ భూమా సచ్చిదానంద విగ్రహః ||
|| జాగర్తి గుప్తరూపేణ గోప్తాధ్యాన సమాధితః బ్రహ్మ బృందం బ్రహ్మ సుఖం దదాతి సమద్రుష్టితః ||
|| కృష్ణా తృష్ణా హరా యత్ర సుఖదా భువనేశ్వరీ యత్ర మోక్షదరాద్డత్త పాదుకా తాం నమామ్యహం ||
|| పాదుకారూపి యతి రాన్నరసింహ సరస్వతి రాజతే రాజరాజ శ్రీ దత్త శ్రీపాద వల్లభః ||
|| నమామి గురుముర్తిం తం తాపత్రయహరం హరిం ఆనందమయ మాత్మానం నవభక్త్యా సుఖప్రదం ||
|| కరవీరస్థ విబుధ మూఢపుత్రం వినిందితం ఛిన్న జిహ్వం బుధం చక్రేతద్వన్మయి కృపాంకురు ||

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here