Uma Maheshwara Stotram in Telugu | ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం, Uma Maheswara Stotram

0
6240
Uma Maheshwara Stotram Lyrics in Telugu
Uma Maheshwara Stotram Lyrics in Telugu With Meaning in PDF

Uma Maheshwara Stotram Lyrics in Telugu

ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం

Uma Maheshwara Stotram Chanting Benefits

The Uma Maheswara Stotram, authored by Adi Shankaracharya, is a reverential hymn dedicated to Uma, the consort of Lord Shiva, and the daughter of Himavanth and Mena. Uma, with her multifaceted names representing light, splendor, radiance, fame, and night, appears in the Kena Upanishad as the celestial voice affirming the supremacy of Lord Shiva. The hymn serves as an ode to Lord Shiva, celebrating his virtues as the cosmic ruler, Bhavanee, Rudranee, and the universally auspicious goddess. Chanting the Uma Maheshwari Mantra is believed to bring harmony to married life, safeguarding it from malevolent influences and resolving conflicts, ultimately fostering marital bliss and overcoming challenges like divorce or separation. (ఆదిశంకరాచార్య రచించిన ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం, శివుని భార్య మరియు హిమవంత్ మరియు మేనల కుమార్తె అయిన ఉమాకు అంకితం చేయబడిన భక్తి స్తోత్రం. కాంతి, తేజస్సు, తేజస్సు, కీర్తి మరియు రాత్రిని సూచించే అనేక పేర్లతో ఉమాదేవిని కొలుస్తారు. కేన ఉపనిషత్తులో ఈ స్తోత్రం గురుంచి ప్రస్తావించారు. ఉమా మహేశ్వరి మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల వైవాహిక జీవితానికి సామరస్యం లభిస్తుందని. దుష్ప్రభావాల నుండి కాపాడుతుందని మరియు వివాదాలను పరిష్కరిస్తారని, చివరికి వైవాహిక ఆనందాన్ని పెంపొందించవచ్చని మరియు విడాకులు లేదా విడిపోవడం వంటి సవాళ్లను అధిగమిస్తారని నమ్మకం.)

దాంపత్య జీవితం సుఖంగా ఉండటానికి “ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం” :

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం
పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ |
నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం
నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ |
నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం
విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ |
విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం
జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ |
జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం
పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ |
ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాం
అత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యామ్ |
అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం
కంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యామ్ |
కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాం
అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యామ్ |
అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాం
రవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యామ్ |
రాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం
జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యామ్ |
జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యా
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాం
బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యామ్ |
శోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యాం
జగత్రయీరక్షణబద్ధహృద్భ్యామ్ |
సమస్తదేవాసురపూజితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||

ఫలశ్రుతి

స్తోత్రం త్రిసంధ్యం శివపార్వతీభ్యాం
భక్త్యా పఠేద్ద్వాదశకం నరో యః |
స సర్వసౌభాగ్యఫలాని
భుంక్తే శతాయురాంతే శివలోకమేతి ||
రచన: ఆది శంకరాచార్య

Lord Shiva Related Posts

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

Vedasara Shiva Stotram | వేదసార శివ స్తోత్రం

Daridrya Dahana Shiva Stotram | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం

శివునికి రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు ? | Siva Rudrabhishekam In Telugu

శివరాత్రి ఉపవాసం ఏవిధంగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది..? | Benefits of Sivaratri Fasting in Telugu..?

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Shiva Ashtottara satanamavali

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Shiva Shadakshara Stotram | శివషడక్షర స్తోత్రం

శివమంగళాష్టకం – Shiva mangalashtakam

Shiva Manasa Puja Stotram | శివ మానస పూజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here