Upamanyu Krutha Shiva Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతం)

0
123
Upamanyu Krutha Shiva Stotram Lyrics in Telugu
Upamanyu Krutha Shiva Stotram Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Upamanyu Krutha Shiva Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతం)

జయ శంకర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖండమండన |
మదనాంతక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే || ౧ ||

సదుపాయకథాస్వపండితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖండితః |
శశిఖండశిఖండమండనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ || ౨ ||

మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనభేదినో భిదే |
దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః || ౩ ||

న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః |
కృపయాఽభయదేన చక్షుషా సకలేనేశ విలోకయాశు నః || ౪ ||

త్వదనుస్మృతిరేవ పావనీ స్తుతియుక్తా న హి వక్తుమీశ సా |
మధురం హి పయః స్వభావతో నను కీదృక్సితశర్కరాన్వితమ్ || ౫ ||

సవిషోఽప్యమృతాయతే భవాంఛవముండాభరణోఽపి పావనః |
భవ ఏవ భవాంతకః సతాం సమదృష్టిర్విషమేక్షణోఽపి సన్ || ౬ ||

అపి శూలధరో నిరామయో దృఢవైరాగ్యరతోఽపి రాగవాన్ |
అపి భైక్ష్యచరో మహేశ్వరశ్చరితం చిత్రమిదం హి తే ప్రభో || ౭ ||

వితరత్యభివాంఛితం దృశా పరిదృష్టః కిల కల్పపాదపః |
హృదయే స్మృత ఏవ ధీమతే నమతేఽభీష్టఫలప్రదో భవాన్ || ౮ ||

సహసైవ భుజంగపాశవాన్వినిగృహ్ణాతి న యావదంతకః |
అభయం కురు తావదాశు మే గతజీవస్య పునః కిమౌషధైః || ౯ ||

సవిషైరివ భీమపన్నగైర్విషయైరేభిరలం పరిక్షతమ్ |
అమృతైరివ సంభ్రమేణ మామభిషించాశు దయావలోకనైః || ౧౦ ||

మునయో బహవోఽద్య ధన్యతాం గమితాః స్వాభిమతార్థదర్శినః |
కరుణాకర యేన తేన మామవసన్నం నను పశ్య చక్షుషా || ౧౧ ||

ప్రణమామ్యథ యామి చాపరం శరణం కం కృపణాభయప్రదమ్ |
విరహీవ విభో ప్రియామయం పరిపశ్యామి భవన్మయం జగత్ || ౧౨ ||

బహవో భవతాఽనుకంపితాః కిమితీశాన న మానుకంపసే |
దధతా కిము మందరాచలం పరమాణుః కమఠేన దుర్ధరః || ౧౩ ||

అశుచిం యది మానుమన్యసే కిమిదం మూర్ధ్ని కపాలదామ తే |
ఉత శాఠ్యమసాధుసంగినం విషలక్ష్మాసి న కిం ద్విజిహ్వధృక్ || ౧౪ ||

క్వ దృశం విదధామి కిం కరోమ్యనుతిష్ఠామి కథం భయాకులః |
క్వ ను తిష్ఠసి రక్ష రక్ష మామయి శంభో శరణాగతోఽస్మి తే || ౧౫ ||

విలుఠామ్యవనౌ కిమాకులః కిమురో హన్మి శిరశ్ఛినద్మి వా |
కిము రోదిమి రారటీమి కిం కృపణం మాం న యదీక్షసే ప్రభో || ౧౬ ||

శివ సర్వగ శర్వ శర్మద ప్రణతో దేవ దయాం కురుష్వ మే |
నమ ఈశ్వర నాథ దిక్పతే పునరేవేశ నమో నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

శరణం తరుణేందుశేఖరః శరణం మే గిరిరాజకన్యకా |
శరణం పునరేవ తావుభౌ శరణం నాన్యదుపైమి దైవతమ్ || ౧౮ ||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం జపతః శంభుసమీపవర్తినః |
అభివాంఛితభాగ్యసంపదః పరమాయుః ప్రదదాతి శంకరః || ౧౯ ||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం ప్రజపేద్యస్తు శివస్య సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్య సోఽచిరాత్సహ తేనైవ శివేన మోదతే || ౨౦ ||

ఇత్యుపమన్యుకృతం శివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

Lord Shiva Related Stotras

Kalki Krita Shiva Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తోత్రం (కల్కి కృతమ్)

Asitha Krutha Shiva Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (అసిత కృతమ్)

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram in Telugu | శ్రీ మృత్యుంజయ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti in Telugu | శ్రీ మహాదేవ స్తుతిః (బ్రహ్మాదిదేవ కృతమ్)

Sri Shiva Mangala Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ మంగళాష్టకం

Shiva Namavali Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ శివనామావళ్యష్టకం

Shiva Tandava Stotram Lyrics in Telugu | శివ తాండవ స్తోత్రం

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti Lyrics in Telugu | శ్రీ శివకేశవ స్తుతిః (యమ కృతం)

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) in Telugu | శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) in Telugu | శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

Sri Vaidyanatha Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ వైద్యనాథాష్టకం