వాస్తు ప్రకారం వీధిపోట్లు ఉన్నా కూడా ఎలాంటి ఇల్లు కొనవచ్చు ? | vaastu tips before buying road hit plot junction

0
8223
1
వాస్తు ప్రకారం వీధిపోట్లు ఉన్నా కూడా ఎలాంటి ఇల్లు కొనవచ్చు ? | vaastu tips before buying road hit plot junction

వాస్తు ప్రకారం వీధిపోట్లు ఉన్నా కూడా ఎలాంటి ఇల్లు కొనవచ్చు ? | vaastu tips before buying road hit plot junction

 

వాస్తు ప్రకారం – వీధిపోట్లు

 1. తూర్పు వీధిపోటు వున్న గృహము నిరభ్యంతరం గా కొనవచ్చు.
 2. దక్షిణ ఆగ్నేయ వీధిపోటు గల గృహమును నిరభ్యంతరం గా కొనవచ్చు.
 3. దక్షిణ వీధిపోటు గల గృహమును కొనవచ్చు.
 4. పశ్చిమ వాయువ్య వీధిపోటు గల గృహమును నిరభ్యంతరం గా కొనవచ్చు.
 5. ఉత్తర వీధిపోటు గల గృహమును కొనవచ్చు.
 6. ఉత్తర ఈశాన్య వీధిపోటు గల గృహమును నిరభ్యంతరం గా కొనవచ్చు.
 7. తూర్పు ఆగ్నేయం వీధిపోటు వున్న గృహము కొనరాదు.
 8. ఆగ్నేయ వీధిపోటు గల గృహమును కొనరాదు.
 9. దక్షిణ నైరుతి వీధిపోటు గల గృహమును కొనరాదు.
 10. నైరుతి వీధిపోటు గల గృహమును ఎటువంటి పరిస్థితులలోను కొనరాదు.
 11. పశ్చిమ నైరుతి వీధిపోటు గల గృహమును కొనరాదు.
 12. పశ్చిమ వీధిపోటు గల గృహమును కొనవచ్చు.
 13.  వాయువ్య వీధిపోటు గల గృహమును కొనరాదు.
 14. ఉత్తర వాయువ్య వీధిపోటు గల గృహమును కొనరాదు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here