వైరాగ్యపంచకం – Vairagya Panchakam

0
844

Vairagya Panchakam

క్షోణీ కోణ శతాంశ పాలన కలా దుర్వార గర్వానల-
క్షుభ్యత్క్షుద్ర నరేంద్ర చాటు రచనా ధన్యాన్ న మన్యామహే |
దేవం సేవితుమేవ నిశ్చినుమహే యోఽసౌ దయాళుః పురా
దానా ముష్టిముచే కుచేల మునయే దత్తే స్మ విత్తేశతామ్ || ౧ ||

శిలం కిమనలం భవేదనలమౌదరం బాధితుం
పయః ప్రసృతి పూరకం కిము న ధారకం సారసం |
అయత్న మల మల్లకం పథి పటచ్చరం కచ్చరం
భజంతి విబుధా ముధా హ్యహహ కుక్షితః కుక్షితః || ౨ ||

జ్వలతు జలధి క్రోడ క్రీడత్కృపీడ భవ ప్రభా-
ప్రతిభట పటు జ్వాలా మాలాకులో జఠరానలః |
తృణమపి వయం సాయం సంఫుల్ల మల్లి మతల్లికా
పరిమళముచా వాచా యాచామహే న మహీశ్వరాన్ || ౩ ||

దురీశ్వర ద్వార బహిర్వితర్దికా-
దురాసికాయై రచితోఽయమంజలిః |
యదంజనాభం నిరపాయమస్తి మే
ధనంజయ స్యందన భూషణం ధనం || ౪ ||

శరీర పతనావధి ప్రభు నిషేవణాపాదనాత్
అబింధన ధనంజయ ప్రశమదం ధనం దంధనం |
ధనంజయ వివర్ధనం ధనముదూఢ గోవర్ధనం
సుసాధనమబాధనం సుమనసాం సమారాధనం || ౫ ||

నాస్తి పిత్రార్జితం కించిన్న మయా కించిదార్జితం |
అస్తి మే హస్తి శైలాగ్రే వస్తు పైతామహం ధనం || ౬ ||

Download PDF here Vairagya Panchakam – వైరాగ్యపంచకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here