Vakratunda Ganesha Stavaraja in Telugu | వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః

0
119
Vakratunda Ganesha Stavaraja Lyrics in Telugu
Vakratunda Ganesha Stavaraja Lyrics With Meaning in Telugu

Vakratunda Ganesha Stavaraja Lyrics in Telugu

వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః

అస్య గాయత్రీ మంత్రః |
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి | తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ||

ఓంకారమాద్యం ప్రవదంతి సంతో
వాచః శ్రుతీనామపి యం గృణంతి |
గజాననం దేవగణానతాంఘ్రిం
భజేఽహమర్ధేందుకళావతంసమ్ || ౧ ||

పాదారవిందార్చన తత్పరాణాం
సంసారదావానలభంగదక్షమ్ |
నిరంతరం నిర్గతదానతోయై-
-స్తం నౌమి విఘ్నేశ్వరమంబుదాభమ్ || ౨ ||

కృతాంగరాగం నవకుంకుమేన
మత్తాలిజాలం మదపంకమగ్నమ్ |
నివారయంతం నిజకర్ణతాలైః
కో విస్మరేత్పుత్రమనంగశత్రోః || ౩ ||

శంభోర్జటాజూటనివాసిగంగా-
-జలం సమానీయ కరాంబుజేన |
లీలాభిరారాచ్ఛివమర్చయంతం
గజాననం భక్తియుతా భజంతి || ౪ ||

కుమారముక్తౌ పునరాత్మహేతోః
పయోధరౌ పర్వతరాజపుత్ర్యాః |
ప్రక్షాలయంతం కరశీకరేణ
మౌగ్ధ్యేన తం నాగముఖం భజామి || ౫ ||

త్వయా సముద్ధృత్య గజాస్య హస్తా-
-ద్యే శీకరాః పుష్కరరంధ్రముక్తాః |
వ్యోమాంగణే తే విచరంతి తారాః
కాలాత్మనా మౌక్తికతుల్యభాసః || ౬ ||

క్రీడారతే వారినిధౌ గజాస్యే
వేలామతిక్రామతి వారిపూరే |
కల్పావసానం పరిచింత్య దేవాః
కైలాసనాథం శ్రుతిభిః స్తువంతి || ౭ ||

నాగాననే నాగకృతోత్తరీయే
క్రీడారతే దేవకుమారసంఘైః |
త్వయి క్షణం కాలగతిం విహాయ
తౌ ప్రాపతుః కందుకతామినేందూ || ౮ ||

మదోల్లసత్పంచముఖైరజస్ర-
-మధ్యాపయంతం సకలాగమార్థమ్ |
దేవానృషీన్భక్తజనైకమిత్రం
హేరంబమర్కారుణమాశ్రయామి || ౯ ||

పాదాంబుజాభ్యామతివామనాభ్యాం
కృతార్థయంతం కృపయా ధరిత్రీమ్ |
అకారణం కారణమాప్తవాచాం
తం నాగవక్త్రం న జహాతి చేతః || ౧౦ ||

యేనార్పితం సత్యవతీసుతాయ
పురాణమాలిఖ్య విషాణకోట్యా |
తం చంద్రమౌళేస్తనయం తపోభి-
-రావాప్యమానందఘనం భజామి || ౧౧ ||

పదం శ్రుతీనామపదం స్తుతీనాం
లీలావతారం పరమాత్మమూర్తేః |
నాగాత్మకో వా పురుషాత్మకో వా
త్వభేద్యమాద్యం భజ విఘ్నరాజమ్ || ౧౨ ||

పాశాంకుశౌ భగ్నరదం త్వభీష్టం
కరైర్దధానం కరరంధ్రముక్తైః |
ముక్తాఫలాభైః పృథుశీకరౌఘైః
సించంతమంగం శివయోర్భజామి || ౧౩ ||

అనేకమేకం గజమేకదంతం
చైతన్యరూపం జగదాదిబీజమ్ |
బ్రహ్మేతి యం వేదవితో వదంతి
తం శంభుసూనుం సతతం ప్రపద్యే || ౧౪ ||

స్వాంకస్థితాయా నిజవల్లభాయా
ముఖాంబుజాలోకన లోలనేత్రమ్ |
స్మేరాననాబ్జం మదవైభవేన
రుద్ధం భజే విశ్వవిమోహనం తమ్ || ౧౫ ||

యే పూర్వమారాధ్య గజానన త్వాం
సర్వాణి శాస్త్రాణి పఠంతి తేషామ్ |
త్వత్తో న చాన్యత్ప్రతిపాద్యమేతై-
-స్తదస్తి చేత్సర్వమసత్యకల్పమ్ || ౧౬ ||

హిరణ్యవర్ణం జగదీశితారం
కవిం పురాణం రవిమండలస్థమ్ |
గజాననం యం ప్రవిశంతి సంత-
-స్తత్కాలయోగైస్తమహం ప్రపద్యే || ౧౭ ||

వేదాంతగీతం పురుషం భజేఽహ-
-మాత్మానమానందఘనం హృదిస్థమ్ |
గజాననం యన్మహసా జనానాం
విఘ్నాంధకారో విలయం ప్రయాతి || ౧౮ ||

శంభోః సమాలోక్య జటాకలాపే
శశాంకఖండం నిజపుష్కరేణ |
స్వభగ్నదంతం ప్రవిచింత్య మౌగ్ధ్యా-
-దాక్రష్టుకామః శ్రియమాతనోతు || ౧౯ ||

విఘ్నార్గళానాం వినిపాతనార్థం
యం నారికేళైః కదళీఫలాద్యైః |
ప్రతారయంతే మదవారణాస్యం
ప్రభుం సదాఽభీష్టమహం భజేయమ్ || ౨౦ ||

యజ్ఞైరనేకైర్బహుభిస్తపోభి-
-రారాధ్యమాద్యం గజరాజవక్త్రమ్ |
స్తుత్యానయా యే విధివత్స్తువంతి
తే సర్వలక్ష్మీనిలయా భవంతి || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీ వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః |

Lord Ganesha Stotras

Vakratunda Stotram Lyrics in Telugu | వక్రతుండ స్తోత్రం

Vakratunda Ganesha Kavacham in Telugu | వక్రతుండ గణేశ కవచం

Sri Lambodara Stotram (Krodhasura Krutam) in Telugu | శ్రీ లంబోదర స్తోత్రం (క్రోధాసుర కృతం)

Yogaprada Ganesha Stotram in Telugu | యోగప్రద గణేశ స్తోత్రం (ముద్గల పురాణే)

Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham in Telugu | శ్రీ మహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచం

Sri Maha Ganapathi Moola Mantra in Telugu | శ్రీ మహాగణపతి మూలమంత్రః

Mayuresha Stotram Lyrics in Telugu | మయూరేశ స్తోత్రం

Manoratha Siddhiprada Ganesha Stotram in Telugu | మనోరథసిద్ధిప్రద గణేశ స్తోత్రం

Panchashloki Ganesha Puranam in Telugu | పంచశ్లోకి గణేశ పురాణం

Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam) in Telugu | పుష్టిపతి స్తోత్రం (దేవర్షి కృతం)

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah in Telugu | ద్వాత్రింశద్గణపతి ధ్యాన శ్లోకాః