శ్రీ వాసవీ స్తోత్రం – Vasavi Stotram in Telugu

0
3897
Vasavi Stotram in Telugu
Sri Vasavi Stotram in Telugu

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Stotram Lyrics

కైలాసాచలసన్నిభే గిరిపురే సౌవర్ణశృంగే మహ-
స్తంభోద్యన్ మణిమంటపే సురుచిర ప్రాంతే చ సింహాసనే |
ఆసీనం సకలాఽమరార్చితపదాం భక్తార్తి విధ్వంసినీం
వందే వాసవి కన్యకాం స్మితముఖీం సర్వార్థదామంబికాం ||

నమస్తే వాసవీ దేవీ నమస్తే విశ్వపావని |
నమస్తే వ్రతసంబద్ధా కౌమాత్రే తే నమో నమః ||

నమస్తే భయసంహారీ నమస్తే భవనాశినీ |
నమస్తే భాగ్యదా దేవీ వాసవీ తే నమో నమః ||

నమస్తే అద్భుతసంధానా నమస్తే భద్రరూపిణీ |
నమస్తే పద్మపత్రాక్షీ సుందరాంగీ నమో నమః ||

నమస్తే విబుధానందా నమస్తే భక్తరంజనీ |
నమస్తే యోగసంయుక్తా వాణిక్యాన్యా* నమో నమః ||

నమస్తే బుధసంసేవ్యా నమస్తే మంగళప్రదే |
నమస్తే శీతలాపాంగీ శాంకరీ తే నమో నమః |

నమస్తే జగన్మాతా నమస్తే కామదాయినీ |
నమస్తే భక్తనిలయా వరదే తే నమో నమః ||

నమస్తే సిద్ధసంసేవ్యా నమస్తే చారుహాసినీ |
నమస్తే అద్భుతకళ్యాణీ శర్వాణీ తే నమో నమః ||

నమస్తే భక్తసంరక్ష-దీక్షాసంబద్ధకంకణా |
నమస్తే సర్వకామ్యార్థ వరదే తే నమో నమః ||

దేవీం ప్రణమ్య సద్భక్త్యా సర్వకామ్యార్థ సంపదాన్ |
లభతే నాఽత్ర సందేహో దేహాంతే ముక్తిమాన్ భవేత్ ||

శ్రీమాతా కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవ్యై నమః |

Download PDF here Vasavi Stotram – శ్రీ వాసవీ స్తోత్రం

Related Posts:

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam

శ్రీ వాసవీ స్తోత్రం – Vasavi Stotram in Telugu

శ్రీ వాసవీకన్యకాష్టకం – Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam in Telugu

Bhramaramba Ashtakam

Sri Lakshmi Sahasranama stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here