Vasudeva Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Telugu | వాసుదేవ స్తోత్రం (మహాభారతే)

0
67
Vasudeva Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Telugu PDF
Vasudeva Stotram (Mahabharatam) Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Telugu PDF

వాసుదేవ స్తోత్రం (మహాభారతే)

(శ్రీమహాభారతే భీష్మపర్వణి పంచషష్టితమోఽధ్యాయే శ్లో: ౪౭)

విశ్వావసుర్విశ్వమూర్తిర్విశ్వేశో
విష్వక్సేనో విశ్వకర్మా వశీ చ |
విశ్వేశ్వరో వాసుదేవోఽసి తస్మా-
-ద్యోగాత్మానం దైవతం త్వాముపైమి || ౪౭ ||

జయ విశ్వ మహాదేవ జయ లోకహితేరత |
జయ యోగీశ్వర విభో జయ యోగపరావర || ౪౮ ||

పద్మగర్భ విశాలాక్ష జయ లోకేశ్వరేశ్వర |
భూతభవ్యభవన్నాథ జయ సౌమ్యాత్మజాత్మజ || ౪౯ ||

అసంఖ్యేయగుణాధార జయ సర్వపరాయణ |
నారాయణ సుదుష్పార జయ శార్ఙ్గధనుర్ధర || ౫౦ ||

జయ సర్వగుణోపేత విశ్వమూర్తే నిరామయ |
విశ్వేశ్వర మహాబాహో జయ లోకార్థతత్పర || ౫౧ ||

మహోరగవరాహాద్య హరికేశ విభో జయ |
హరివాస దిశామీశ విశ్వావాసామితావ్యయ || ౫౨ ||

వ్యక్తావ్యక్తామితస్థాన నియతేంద్రియ సత్క్రియ |
అసంఖ్యేయాత్మభావజ్ఞ జయ గంభీరకామద || ౫౩ ||

అనంతవిదిత బ్రహ్మన్ నిత్యభూతవిభావన |
కృతకార్య కృతప్రజ్ఞ ధర్మజ్ఞ విజయావహ || ౫౪ ||

గుహ్యాత్మన్ సర్వయోగాత్మన్ స్ఫుట సంభూత సంభవ |
భూతాద్య లోకతత్త్వేశ జయ భూతవిభావన || ౫౫ ||

ఆత్మయోనే మహాభాగ కల్పసంక్షేపతత్పర |
ఉద్భావనమనోభావ జయ బ్రహ్మజనప్రియ || ౫౬ ||

నిసర్గసర్గనిరత కామేశ పరమేశ్వర |
అమృతోద్భవ సద్భావ ముక్తాత్మన్ విజయప్రద || ౫౭ ||

ప్రజాపతిపతే దేవ పద్మనాభ మహాబల |
ఆత్మభూత మహాభూత సత్వాత్మన్ జయ సర్వదా || ౫౮ ||

పాదౌ తవ ధరా దేవీ దిశో బాహు దివం శిరః |
మూర్తిస్తేఽహం సురాః కాయశ్చంద్రాదిత్యౌ చ చక్షుషీ || ౫౯ ||

బలం తపశ్చ సత్యం చ కర్మ ధర్మాత్మజం తవ |
తేజోఽగ్నిః పవనః శ్వాస ఆపస్తే స్వేదసంభవాః || ౬౦ ||

అశ్వినౌ శ్రవణౌ నిత్యం దేవీ జిహ్వా సరస్వతీ |
వేదాః సంస్కారనిష్ఠా హి త్వయీదం జగదాశ్రితమ్ || ౬౧ ||

న సంఖ్యా న పరీమాణం న తేజో న పరాక్రమమ్ |
న బలం యోగయోగీశ జానీమస్తే న సంభవమ్ || ౬౨ ||

త్వద్భక్తినిరతా దేవ నియమైస్త్వాం సమాశ్రితాః |
అర్చయామః సదా విష్ణో పరమేశం మహేశ్వరమ్ || ౬౩ ||

ఋషయో దేవగంధర్వా యక్షరాక్షసపన్నగాః |
పిశాచా మానుషాశ్చైవ మృగపక్షిసరీసృపాః || ౬౪ ||

ఏవమాది మయా సృష్టం పృథివ్యాం త్వత్ప్రసాదజమ్ |
పద్మనాభ విశాలాక్ష కృష్ణ దుఃఖప్రణాశన || ౬౫ ||

త్వం గతిః సర్వభూతానాం త్వం నేతా త్వం జగద్గురుః |
త్వత్ప్రసాదేన దేవేశ సుఖినో విబుధాః సదా || ౬౬ ||

పృథివీ నిర్భయా దేవ త్వత్ప్రసాదాత్సదాఽభవత్ |
తస్మాద్భవ విశాలాక్ష యదువంశవివర్ధనః || ౬౭ ||

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ దైత్యానాం చ వధాయ చ |
జగతో ధారణార్థాయ విజ్ఞాప్యం కురు మే ప్రభో || ౬౮ ||

యత్తత్పరమకం గుహ్యం త్వత్ప్రసాదాదిదం విభో |
వాసుదేవ తదేతత్తే మయోద్గీతం యథాతథమ్ || ౬౯ ||

సృష్ట్వా సంకర్షణం దేవం స్వయమాత్మానమాత్మనా |
కృష్ణ త్వమాత్మనో సాక్షీ ప్రద్యుమ్నం చాత్మసంభవమ్ || ౭౦ ||

ప్రద్యుమ్నాదనిరుద్ధం త్వం యం విదుర్విష్ణుమవ్యయమ్ |
అనిరుద్ధోఽసృజన్మాం వై బ్రహ్మాణం లోకధారిణమ్ || ౭౧ ||

వాసుదేవమయః సోఽహం త్వయైవాస్మి వినిర్మితః |
[*తస్మాద్యాచామి లోకేశ చతురాత్మానమాత్మనా|*]
విభజ్య భాగశోఽఽత్మానం వ్రజ మానుషతాం విభో || ౭౨ ||

తత్రాసురవధం కృత్వా సర్వలోకసుఖాయ వై |
ధర్మం ప్రాప్య యశః ప్రాప్య యోగం ప్రాప్స్యసి తత్త్వతః || ౭౩ ||

త్వాం హి బ్రహ్మర్షయో లోకే దేవాశ్చామితవిక్రమ |
తైస్తైర్హి నామభిర్యుక్తా గాయంతి పరమాత్మకమ్ || ౭౪ ||

స్థితాశ్చ సర్వే త్వయి భూతసంఘాః
కృత్వాశ్రయం త్వాం వరదం సుబాహో |
అనాదిమధ్యాంతమపారయోగం
లోకస్య సేతుం ప్రవదంతి విప్రాః || ౭౫ ||

ఇతి శ్రీమహాభారతే భీష్మపర్వణి పంచషష్టితమోఽధ్యాయే వాసుదేవ స్తోత్రమ్ |

Lord Krishna Related Stotras

Sri Venugopala Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ వేణుగోపాలాష్టకమ్

Sri Vallabha Bhava Ashtakam 2 Lyrics in Telugu | శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్ ౨

Sri Vallabha Bhava Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్

Akrura Kruta Krishna Stuti Lyrics in Telugu | శ్రీ కృష్ణ స్తుతిః (అకౄర కృతం)

Sri Krishna Stotram (Viprapatni Krutam) in Telugu | శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (విప్రపత్నీ కృతం)

Krishna Ashtakam (Adi Shankaracharya Kritam) in Telugu | కృష్ణాష్టకం (ఆదిశంకరాచార్య కృతం)

Sri Gokulesha Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ గోకులేశాష్టకం

Sri Giridhari Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ గిరిధార్యష్టకం

Sri Krishna Stotram (Mohini Kritam) Telugu Lyrics | శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (మోహినీ కృతం)

Sri Krishna Stotram (Brahma Krutam) Telugu Lyrics | శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (బ్రహ్మ కృతం)

Sri Krishna Stotram (Indra Kritam) Lyrics in Telugu | శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (ఇంద్ర కృతం)